Hilde Myrberg: Hydro er godt rustet for hydrogensamfunnet

november 7, 2002, 08:00 CET

- Hydro står godt rustet til å delta i den økte satsing på hydrogen som annonseres i den nylig fremlagte gassmeldingen fra Olje- og energidepartementet, fastslår direktør Hilde Myrberg i Hydro Energi.

Energipolitiske utfordringer og teknologiutvikling åpner for økt bruk av hydrogen, påpeker Myrberg. Hun viser i den sammenheng til at hydrogen er en del av hverdagen i mange deler av Hydro og har vært det i 75 år, særlig gjennom selskapets ammoniakkproduksjon.

- Vi står godt rustet til å delta i den økte satsing på hydrogen som annonseres i gassmeldingen fra Olje- og energidepartementet, der det blant annet heter at "Regjeringen vil øke satsingen på hydrogen og legge til rette for etablering av et større nasjonalt hydrogenprogram. En slik satsing skal bidra til kompetanseutbygging for en videre utvikling av hydrogenteknologier i Norge og til å skape aksept for hydrogen som en sikker og miljøvennlig energibærer."

Hydro deltar også i en nylig opprettet "high level group" innenfor EU som skal være rådgivende i spørsmål knyttet til hydrogen og brenselceller, opplyser Myrberg.

Verdensledende på elektrolysører

I tillegg til de innenlandske aktivitetene samarbeider Hydro med flere andre aktører innenfor hydrogensektoren i internasjonale prosjekter.

- Hydro er verdensledende produsent av elektrolysører for lokal produksjon av hydrogen. Gjennom videreutvikling av elektrolysørene, som hittil først og fremst har blitt brukt til industrielle formål, har vi skapt fremtidens "bensinstasjoner". I løpet av det neste halvåret skal vi levere fyllestasjoner for hydrogen brukt som drivstoff i busser - både til Reykjavik og Hamburg.

- Disse byene er med i EU-støttede prosjekter der hydrogen skal utprøves som drivstoff. Dette viser at vi har både bredde og dybde i vår hydrogensatsing, sier Myrberg.

Hydrogensatsingen i Hydro er trappet opp i løpet av de par siste årene gjennom vurdering av markedsmuligheter som gradvis bygger seg opp, og gjennom de politiske signaler som gis. Nye markeder utvikler seg innenfor transportsektoren og i fleksibel energiforsyning. Utsira-prosjektet - som Hydro tok initiativ til - er et eksempel på et fleksibelt energiforsyningsprosjekt hvor hydrogen spiller en viktig rolle.

- Hydro besitter og har kompetanse innenfor gass og kraft som kan benyttes til produksjon av hydrogen, og vi kan levere naturgass når markedet er modent for storskala hydrogenproduksjon, sier Myrberg.

Store energiutfordringer

Globalt er det store utfordringer innen energibruk - spesielt innenfor OECD, som har begrensede ressurser særlig innen olje og gass. Å ha tilgang til sikre energiressurser fra alternative kilder er essensielt for økonomisk utvikling, samtidig som det er nødvendig å utvikle energibruk i en retning slik at man unngår globale, regionale og lokale utslipp.

Verdens etterspørsel etter primær energi forventes å ha økt med rundt 66 prosent i 2030, og i OECD er erkjennelsen at en stadig mindre andel av energien produderes i OECD-landene.

Hydrogen kan produseres fra flere ulike kilder, inkludert fornybare, og er dermed en velegnet energibærer som kan bidra til å dekke verdens økte energibehov. Hydrogen er karbonfri energibærer og brukt i brenselceller er vann eneste utslipp.