Oppretter hydrogenutvalg

juni 20, 2003, 15:00 CEST

Hanne Lekva, leder for Ny Energi, skal representere Statoil i det nyoppnevnte nasjonale hydrogenutvalget. Målet er å legge en strategi for hvordan hydrogen kan bli fremtidens viktigste energikilde.

Det nasjonale hydrogenutvalget er opprettet som en oppfølging av Stortingets behandling av Gassmeldingen. I meldingen, som ble lagt fram i fjor høst, går regjeringen inn for å øke satsingen på hydrogen. Utvalget skal formulere nasjonale mål og tiltak for å utvikle hydrogen som energibærer og virkemiddel for innenlands verdiskapning i et miljøperspektiv.

"Vi har i Norge bred kompetanse både innen industri og forskningsmiljøene på enkeltelementer i hydrogenkjeden. Oppgaven vår blir å sette denne kompetansen inn i et etablert system og lage en realistisk tidsplan for hvordan økt bruk av hydrogen kan gjennomføres," sier Lekva.

Programmet skal omfatte hydrogen til stasjonær bruk og transportformål. Lekva fremhever at oppnevnelsen av henne er en anerkjennelse av Statoils kompetanse på området.

"På kort og mellomlang sikt vil hydrogen produseres fra naturgass. Det utfordrer oss i Statoil til å videreutvikle vår teknologi og løsninger for håndtering av karbondioksid på en god og miljøvennlig måte med utgangspunkt i teknologien på Sleipner," sier Lekva.

Ved siden av Statoil har også Hydro en representant for industrien i utvalget. De andre medlemmene kommer fra Natur og Ungdom, forskningsstiftelsen Sintef, Norges Handelshøyskole og Forskningsrådet.

Innen 1. juni 2004 skal utvalget legge fram sin innstilling.