Langt liv for Tampen(vedlegg)

juli 1, 2003, 14:05 CEST

Statoil anbefaler å effektivisere og utbedre eksisterende installasjoner, såkalt flaskehalsfjerning, som det beste utviklingskonseptet for Tampen-området i Nordsjøen. Det er konklusjonen fra studiene for framtidig områdeutvikling som er lagt fram for rettighetshaverne.

Også for Statfjord-feltet, som er kommet lengst i løpet, vurderes dette som det beste alternativet for å utvinne mest mulig av ressursene i bakken.

Andre alternativer som er utredet omfatter en ny plattform i området for felles prosessering og eksport, eller å leie prosesskapasitet på Brent-feltet på britisk side av Nordsjøen.

Fra Statfjord-feltet er det mulig å hente ut ekstravolumer på om lag 360 millioner fat oljeekvivalenter ved å effektivisere driften og fjerne flaskehalser.

Ved økt injeksjon av gass og vann i alle feltene, med unntak av Statfjord, viser arbeidet at det er mulig å øke den resterende utvinningen i Tampen med over 10 prosent, fra om lag 2,5 til nær 2,8 milliarder fat olje.

Eksport av gass fra prosjektet Statfjord senfase forventes å starte 1. oktober 2007. En eksportløsning skal imidlertid avklares på et senere tidspunkt.

Løsninger det skal arbeides videre med, innebærer en reduksjon av karbondioksid fra Statfjord på i overkant av 25 prosent og en tilsvarende reduksjon av nitrogenoksid på mer enn 35 prosent. Statoils anbefaling er å rense produsert vann med kostnadseffektiv teknologi, som for eksempel CTour, for å oppnå målet om null skadelige utslipp til sjø.

Områdestudiene har vist at det skal være mulig å realisere den ekstra verdiskapingen som Statoil tidligere har indikert. Gjennom studiene er det nå identifisert en rekke konkrete tiltak som langt på vei skal bidra til å hente ut disse verdiene.

"Det er gjort et godt arbeid i organisasjonen som får stor betydning for den framtidige verdiskapingen i Tampen," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

Carlsen understreker at Statfjord senfase foreløpig er et marginalt lønnsomt og tidskritisk prosjekt, og at det ikke er tatt beslutning om å realisere det. Utfordringen framover blir å optimalisere prosjektet fram til endelig beslutning høsten 2004.

Partnerskapet i Statfjord vil senere i høst ta stilling til Statoils anbefaling om hvilket konsept som skal videreføres. I samme periode vil alle partnerne i Tampen diskutere Statoils forslag til områdeløsninger.

Tampen omfatter hovedfeltene Statfjord, Gullfaks, Snorre og Visund samt en rekke undervannsutbygginger som er knyttet opp mot hovedfeltene. Første felt ble satt i produksjon i 1979.

Tampen-området omfatter ni plattformer, 300 plattformbrønner og 130 undervannsbrønner. Statoil er operatør for alle feltene i området hvor det er totalt 12 rettighetshavere.

Det er allerede investert 300 milliarder kroner i Tampen. Totale inntekter så langt er nær 1700 milliarder kroner. Statfjord-feltet nådde alene en milepæl 26. februar 2003 da de totale inntektene passerte 1000 milliarder kroner. Området produserer 1 million fat oljeekvivalenter per dag. Antall ansatte i Tampen er i dag om lag 2500.

Se kart over Tampen-området her.