Statoil styrker lønnsomheten i andre kvartal 2003 

august 4, 2003, 07:30 CEST

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) hadde i andre kvartal 2003 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 10,3 milliarder kroner, sammenlignet med 11,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Kvartalsberetning og regnskap - 2 kvartal 2003
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Olav Fjell

Justert for engangseffekter1 ble resultat per aksje 1,71 kroner mot 2,80 kroner i samme periode i fjor.

Statoil hadde i første halvår 2003 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 24,1 milliarder kroner sammenlignet med 21,1 milliarder kroner i første halvår 2002.

For andre kvartal 2003 var resultat etter skatt 4,4 milliarder kroner mot 6,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultat etter skatt utgjorde 8,0 milliarder kroner i første halvår 2003, sammenlignet med 9,1 milliarder kroner i fjor.

Justert for engangseffekter var avkastning på sysselsatt kapital etter skatt1 17,2 prosent de siste 12 måneder mot 14,8 prosent for kalenderåret 2002. Normalisert for priser og marginer1, er avkastningen 11,7 prosent for de siste 12 månedene sammenlignet med 10,8 prosent for 2002.

”Statoil har levert et godt resultat også i andre kvartal 2003. Produksjonen er lavere enn i fjor på grunn av planlagte vedlikeholdsaktiviteter og en nedgang i gassalget som var forventet. I fjor var resultatet spesielt høyt på grunn av betydelige valutagevinster på konsernets gjeld. Kostnadene er redusert og forbedringsprogrammet går som planlagt. Oppkjøpet i Algerie er et viktig steg i arbeidet med å styrke virksomheten utenfor Norge”, sier konsernsjef Olav Fjell.Resultatreduksjonen for andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes nettoendring i valutaposter på 5,9 milliarder kroner, 8 prosent lavere oljepriser i norske kroner, samt lavere løftede volumer som følge av planlagte vedlikeholdsstanser og lavere gassavtak. Dette motvirkes delvis av høyere gasspriser og raffineringsmarginer, samt en positiv engangseffekt på 0,7 milliarder kroner knyttet til opphevelsen av fjerningstilskuddsloven i Norge og innføring av skattefradrag for fjerning. Konsekvensen av lovendringen er at Statoils krav på refusjon fra Staten på 6,0 milliarder kroner er kostnadsført under posten Andre poster. Tilsvarende er det inntektsført en utsatt skattefordel på 6,7 milliarder kroner under posten Skattekostnad.

Resultatet før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser for første halvår 2003 er bedre enn første halvår 2002. Dette skyldes hovedsakelig bedre nedstrømsmarginer, 6 prosent høyere oljepriser og 2 prosent høyere gasspriser målt i norske kroner, samt 5 prosent volumøkning i salg av gass.

Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2003 var 966 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 075 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2002. Den samlede olje- og gassproduksjonen var i første halvår 2003 1 062 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 086 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2002. Reduksjonen skyldes først og fremst lavere oljeproduksjon på norsk sokkel som følge av planlagte vedlikeholdsstanser.

Den forventede produksjonen for hele 2003 oppjusteres til 1 070 000 fat o.e. per dag. Dette skyldes i hovedsak oppjustering av prognosen for gassalg i 2003 til 20,5 milliarder kubikkmeter.

Statoil hadde positivt finansresultat i andre kvartal 2003 med 0,4 milliarder kroner på grunn av økt inntjening på verdipapirer og reduserte finanskostnader. Finanspostene i andre kvartal 2002 var positive med 5,1 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av en betydelig valutagevinst på konsernets gjeld.

Statoil har investert 11 milliarder kroner hittil i år. Konsernets soliditet er god, med netto rentebærende gjeld i forhold til sysselsatt kapital på 23 prosent, ned 6 prosent i forhold til årslutt 2002.

Skattekostnaden i andre kvartal 2003 beløp seg til 0,3 milliarder kroner på grunn av engangseffekter i forbindelse med opphevelse av lov om tilskudd til fjerning. Etter justering for disse engangseffektene beløp skattekostnaden seg til 7,0 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 65,0 prosent sammenlignet med 10,1 milliarder kroner og 62,4 prosent for samme periode i fjor.

I 2002 konkretiserte Statoil de viktigste forbedringstiltak som er nødvendige for å nå målet om en normalisert 12 prosent avkastning på sysselsatt kapital i 2004. Målsetningen er å realisere kostnadsreduksjoner og inntektsforbedringer med 3,5 milliarder kroner i 2004, sammenlignet med 2001. Ved utgangen av andre kvartal 2003 er effekten av de gjennomførte tiltakene beregnet til å bidra med årlige forbedringer fra 2004 på 2,3 milliarder kroner. Programmet går som planlagt innen alle forretningsområdene.

I 2003 venter Statoil å delta i totalt 12 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. I første halvår er det avsluttet fem brønner på norsk sokkel, hvorav to har resultert i funn. Internasjonalt planlegger Statoil å bore 14 lete- og avgrensingsbrønner i 2003. I første halvår 2003 er det internasjonalt avsluttet sju letebrønner, hvorav seks har resultert i funn.

Statoil har presentert sin anbefaling for hva vi anser som det beste utviklingskonseptet for Tampen-området i Nordsjøen. Statoils anbefaling er å videreutvikle området gjennom å effektivisere og utbedre eksisterende installasjoner, såkalt flaskehalsfjerning. Statoils anbefaling behandles nå hos rettighetshaverne i området.

Statoil og BP undertegnet 23. juni 2003 en avtale der Statoil kjøper 49 prosent av BPs andeler i gassprosjektet In Salah og 50 prosent av BPs andeler i gassprosjektet In Amenas, begge i Algerie. Kjøpesummen er cirka 740 millioner USD med tillegg av påløpte kostnader knyttet til de overførte andeler fra 1. januar 2003. De to selskapene skal arbeide sammen med Sonatrach, Algeries statlige olje- og gasselskap.

I andre kvartal har arbeidet med å bedre sikkerheten gitt resultater. Alvorlig hendelsesfrekvens ble forbedret til 3,2 fra 3,8 i samme periode i fjor. I første halvår 2003 ble frekvensen forbedret til 3,3 mot 3,9 i tilsvarende periode i fjor. Personskadefrekvensen for andre kvartal 2003 er redusert til 5,1 mot 5,7 i samme periode i fjor. For første halvår 2003 er personskadefrekvensen 5,8 mot 5,5 for tilsvarende periode i fjor.

Kontaktpersoner:

Presse:
Wenche Skorge, + 47 51 99 79 17 (kontor), + 47 918 70 741 (mobil)
Kristin Bremer Nebben, +47 51 99 13 77 (kontor), + 47 957 24 363 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, +47 51 99 77 90 (kontor), +47 907 77 824 (mobil)

Investor Relations USA:
Thore E. Kristiansen, +1 203 978 6950 (kontor), +47 916 64 659 (mobil)