Yara på børs - Hydros retning er klar

mars 25, 2004, 09:00 CET

Hydro vil konsentrere seg om Olje & Energi og Aluminium etter noteringen av Yara International på Oslo Børs. Hydro lover streng kapitaldisiplin, men nye investeringer kan være aktuelle.

På terskelen til en ny epoke i selskapets historie kan Hydro nå konstatere at utskillelsen av landbrukvirksomheten til det nyopprettede selskapet Yara vil gjøre det mulig for Hydro å konsentrere seg om å videreutvikle posisjonen som en ledende offshoreprodusent av olje og gass, og som verdens tredje største aluminiumselskap.

Yara International ASA ble første gang notert på Oslo Børs torsdag morgen.

– Fisjonen av Agri vil gjøre det mulig for oss å rette oppmerksomhet og finansielle ressurser mot de betydelige utviklingsmulighetene som finnes på våre to gjenværende forretningsområder, sier generaldirektør Eivind Reiten.

– Vi vil jobbe videre med å styrke vår konkurranseposisjon gjennom fokus på kapitaldisiplin og forbedring av lønnsomhet. Det vil også være en hovedmålsetting å opprettholde vår finansielle fleksibilitet, slik at vi kan dra nytte av eventuelle investeringsmuligheter.

Siden selskapet ble grunnlagt for nesten 100 år siden, har Hydro vokst fra i all hovedsak å være et norsk selskap til å bli en global aktør blant selskapene på Fortune 500-listen (nr. 221 i 2003). Etter fisjonen vil Hydro ha 36.000 ansatte i om lag 40 land, med driftsinntekter (ikke medregnet Agri) på rundt 136 millioner kroner i 2003, tilsvarende 19 milliarder US-dollar.

– Med denne transaksjonen viser Hydro evne til omstrukturering for å kunne møte nye utfordringer og sikre vår langsiktige konkurranseposisjon på begge forretningsområdene, sier Reiten.

Olje & Energi

Selskapet har doblet sin produksjon av olje og gass siden 1998 – fra 270.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag i 1998 til 530.000 fat per dag i 2003.

Hydro er nest største operatør på norsk sokkel, med en produksjon på 900.000 foe. Selskapet er også verdens femte største dypvannsprodusent. Olje & Energi vil fortsette å bygge på sine konkurransefortrinn i forhold til kostnadseffektiv feltutvikling og drift og bruk av ny teknologi, og vil videre utnytte den solide posisjon selskapet har på det deregulerte europeiske energimarkedet.

Gassfeltet Ormen Lange, som er et investeringsprosjekt til 66 milliarder kroner (9,5 milliarder US-dollar) med Hydro som operatør i utbyggingsfasen, vil stå sentralt når det gjelder å realisere denne strategien. Ormen Lange-prosjektet er et av verdens største dypvannsutbygginger, og er sammen med den tilhørende rørledningen til Storbritannia i rute i forhold til planlagt produksjonsstart i 2007.

Aluminium

Hydro er det ledende aluminiumselskapet i Europa og et av de tre største integrerte aluminiumselskapene i verden.

I perioden fra 1998 til 2003 har Hydro Aluminium nesten doblet salgsvolumet sitt, hovedsakelig gjennom oppkjøpet av det tyske selskapet VAW i 2001.

Aluminiumvirksomheten vil styrke sin posisjon midtstrøms og nedstrøms ytterligere gjennom større fokus på kvalitet, kostnadseffektiv produksjon og nærhet til kundene. Videre vil verdiskapingen økes gjennom et forbedret relativt kostnadsnivå innen alumina og produksjon av primæraluminium, porteføljejusteringer og fullføring av forbedringsprogrammer. Det er tegn til et generelt økonomisk oppsving og bedre markedsforhold innenfor Aluminium. Hydro er godt posisjonert til å dra nytte av dette.

Flere muligheter til investering og vekst

Hydro har soliditet til å kunne vokse videre og vil kontinuerlig vurdere eventuelle investeringsmuligheter. Etter utskillelsen av Agri vil Hydro imidlertid fortsatt håndheve streng kapitaldisiplin.

– Vi står overfor en rekke attraktive muligheter både innenfor Olje & Energi og Aluminium som vil kreve relativt høyt investeringsnivå i årene framover, sier Reiten.

I 2004 er samlede investeringer fastsatt til om lag 20 milliarder kroner (3 milliarder US dollar), inkludert letevirksomhet på området Olje & Energi. I 2005 ventes det at investeringsutgiftene vil holde seg på omtrent samme nivå, der investeringene i Ormen Lange vil utgjøre en stor del av de samlede utgiftene.

– Den største andelen av ressursene våre vil kanaliseres til olje- og gassprosjekter med høy lønnsomhet, som vil ha stor produksjonsvekst i flere år framover. Høyere gassproduksjon fra Ormen Lange og andre felt vil gradvis bidra til vår samlede produksjon. Utenfor Norge vil vi legge større vekt på oppkjøp av påviste ressurser, der vi kan skape verdier gjennom å utnytte den ekspertisen vi har utviklet som operatør på norsk kontinentalsokkel, understreker Reiten.

Innenfor Aluminium vil investeringene rettes mot prosjekter som kan bedre selskapets posisjon i utvalgte markeder nedstrøms, i tillegg til å forbedre konkurranseposisjonen ved Hydros metallverk og sikre bedre tilgang på råmaterialer.

– Både innen Olje & Energi og Aluminium ser vi attraktive muligheter til "organisk vekst" i årene framover. Det er imidlertid vår ambisjon å gå utover slik organisk vekst dersom vi skulle stå overfor gode investeringsmuligheter. Vi må derfor opprettholde våre finansielle fleksibilitet for å kunne utnytte slike muligheter, sier Reiten.

(Alle tall i US-dollar er basert på en valutakurs på 7,00 NOK/USD)