Søker konsesjon for Energiverk Mongstad

juni 30, 2005, 10:00 CEST

Statoil sender fredag 1. juli en konsesjonssøknad for et kraftvarmeverk på Mongstad-raffineriet i Hordaland til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det sendes også en revidert søknad til Statens forurensningstilsyn (SFT) om fornyet utslippstillatelse for Mongstad inklusive kraftvarmeverket.

– Det er nå ett år siden vi lanserte planene om å bygge et kraftvarmeverk på Mongstad som skal forsyne oljeraffineriet med varme og Troll-feltet med elektrisitet. Vi er fortsatt inne i prosessen med å videreutvikle prosjektet slik at vi får et godt grunnlag for å fatte en endelig investeringsbeslutning neste år. Å søke konsesjon og utslippstillatelse er en del av det pågående arbeidet, sier Einar Strømsvåg, direktør for Foredling i Statoil.

Forhåndsmelding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Energiverk Mongstad ble sendt til NVE 30. juni 2004. Programmet ble godkjent våren 2005.

Kraftvarmeverket skal drives av gass fra Troll-feltet levert i rør fra Kollsnes samt overskuddsgass fra raffineriet. Prosjektet utvikles som et ledd i å styrke, videreutvikle og forbedre energieffektiviteten på Mongstad, samt sikre en langsiktig elektrisitetsforsyning til Troll-feltet som har et økende kraftbehov i årene framover.

Strømsvåg presiserer at økonomien i prosjektet er krevende. Han understreker at Statoil derfor er avhengig av å utvikle et robust prosjekt samt at det gis like rammevilkår for anlegget fra myndighetene som øvrig industri i Europa.

Dersom prosjektet realiseres, blir Elsam heleier av kraftvarmeverket og skal stå for byggingen av dette. Elsam er Danmarks største produsent av elektrisitet og varme.

Statoil skal ha ansvaret for ombyggingen av raffineriet og legging av gassrørledningen fra Kollsnes til Mongstad. Kraftvarmeverket skal produsere varme tilsvarende 350 megawatt (MW). Elektrisitetsproduksjonen blir om lag 280 MW, som gir om lag 2,2 terawatt-time (TWh) elektrisk kraft per år.

Kraftvarmeanlegget vil kunne bli ferdigstilt rundt årsskiftet 2008-2009.

Foreløpig investeringsanslag for prosjektet er om lag fire milliarder kroner.