Snorre A - Statoils årsaksanalyse ferdig

november 1, 2005, 14:45 CET

Statoil har i dag, 1. november, presentert en omfattende årsaksanalyse for Petroleumstilsynet etter gassutblåsningen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november 2004.

Analysen er utarbeidet for å gi svar på hvordan utblåsningen kunne skje, og for å vurdere ytterligere tiltak for sikkerhetsforbedring i Statoil.

– Analysen avdekker svakheter innenfor organisasjon og ledelse, systemer og arbeidsprosesser. Det viktige nå er å ta lærdom av hva som skjedde. Årsaksanalysen gir viktige bidrag til å sikre at de riktige tiltakene blir iverksatt, sier Terje Overvik, Statoils konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

– Vi har allerede gjennomført en rekke forbedringstiltak både i Snorre-organisasjonen og andre deler av Statoil der det har vært nødvendig. Nå vil vi vurdere om årsaksanalysen gir grunnlag for ytterligere tiltak, sier Overvik.

Både Statoil og Petroleumstilsynet har tidligere utarbeidet granskningsrapporter etter hendelsen på Snorre A og den dypere årsaksanalysen er gjennomført på denne bakgrunn.

Statoil skal arbeide videre med en total tiltakspakke og en tidsfestet plan for iverksetting og måling av effekten av de anbefalte tiltakene for Snorre-organisasjonen. Tiltakspakken skal være ferdig 1. desember i år.

Hovedkonklusjonene i årsaksanalysen er knyttet til følgende områder:

 • Etter operatørovertakelsen av Snorre-feltet fra Norsk Hydro 1. januar 2003 ble det lagt opp til en gradvis og forsiktig innfasing i Statoil-systemet. Integreringen burde gått raskere og vært sterkere.
 • Snorre-organisasjonen har hatt en arbeidsform som ikke har vært systematisk, planmessig og langsiktig.
 • Det er gjort endringer i organisasjonen som ikke i tilstrekkelig grad ble forstått og som skapte uklarhet om ansvarsforholdene. Dette skjedde samtidig som det var høy aktivitet på feltet.
 • Det har ikke vært tilstrekkelig åpenhet for faglige innsigelser og kritiske spørsmål, dette har igjen medført svekkede sikkerhetsbarrierer.
 • I Snorre-organisasjonen var det ikke god nok kompetanse og forståelse for operasjoner med risiko.

– Gassutblåsningen på Snorre A var en svært alvorlig hendelse og har vært krevende for Statoil. Selv om Statoil har hatt en positiv utvikling i sikkerheten de siste årene, viser hendelsen på Snorre og funnene i analysen at vi fortsatt har forbedringsområder, sier Overvik.

Etter hendelsen på Snorre har Statoil også gjennomgått andre deler av organisasjonen uten å avdekke tilsvarende svakheter som det analysen viser til i Snorre.

– Analysen har gitt Statoil bedre innsikt i hvordan hendelsen kunne skje. Dette gjør oss sikrere på at tiltakene som er og skal gjennomføres er de riktige, sier Overvik.

Tiltak som er gjennomført omfatter blant annet:

 • Etter gassutblåsningen gjennomfører Snorre-organisasjonen planlegging og boring av brønner i tråd med Statoils beste praksis.
 • Snorres sokkelorganisasjon og landorganisasjon er styrket.
 • For organisasjonen på Snorre er det gjennomført bedre opplæring i styrende dokumentasjon.
 • Det er opprettet et eget prosjekt som arbeider med forbedring og forenkling av interne prosedyrer i Statoil.
 • Kvaliteten på planlegging og vurdering av risiko på Snorre A er styrket.
 • Ledelsen i Snorre er sterkere involvert i alle operasjoner.

Analysen er gjennomført i samarbeid med Studio Apertura, som er en forsknings-enhet tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.