Rekordhøy inntjening og produksjon(VEDLEGG) 

februar 13, 2006, 07:30 CET


Statoil leverer et resultat etter skatt og minoritetsinteresser i 2005 på 30,7 milliarder kroner, sammenlignet med 24,9 milliarder i 2004. I fjerde kvartal 2005 var resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 8,5 milliarder kroner, sammenlignet med 10,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004. Resultatendringen fra fjerde kvartal 2004 til fjerde kvartal 2005 var påvirket av:

• Høyere olje- og gasspriser
• Økt løfting av olje og gass
• Gevinst fra salget av aksjene i Borealis
• Nedskrivning på det iranske prosjektet South Pars fase 6-7-8
• Økt finanskostnad knyttet til valutaeffekter
• Høyere skattesats knyttet til periodefremmede skatteeffekter i fjerde kvartal 2004

”Fjoråret var et fremgangsrikt år for konsernet med sterke resultater preget av økt produksjon og fortsatt streng kostnadskontroll, i tillegg til høye olje- og gasspriser,” sier konsernsjef Helge Lund.
”I løpet av året besluttet vi 17 nye oppstrømsprosjekter. I tillegg har vi sikret et betydelig antall nye produksjonslisenser både i Norge og internasjonalt, som vil støtte opp om våre ambisjoner for vekst på lang sikt. Det er også svært viktig at vi har mer enn erstattet vår produksjon i 2005 med nye reserver.”

”I fjerde kvartal startet produksjonen på det teknologisk avanserte Kristin-feltet i Norskehavet. I tillegg til å bidra vesentlig til produksjonen på norsk sokkel, har utbyggingen av dette utfordrende feltet med høyt trykk og høy temperatur vært et teknologisk nybrottsarbeid. Samtidig kom Urd-satelitten i Norne-området og West Azeri-plattformen på Azeri-Chirag-Gunashli feltet i Aserbajdsjan i produksjon, noe som bidrar til fortsatt vekst i vår olje- og gassproduksjon.”

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE)* for de siste 12 månedene var 27,6 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2005, sammenlignet med 23,5 prosent for samme periode i 2004. Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser og fortsatt produksjonsvekst. Normalisert ROACE* for de siste 12 månedene var 11,7 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2005, sammenlignet med 12,4 prosent for tilsvarende periode i 2004. Årsaken til endringen i normalisert ROACE er i hovedsak økte investeringer. ROACE og normalisert ROACE er definert som "non-GAAP" finansielle måltall*.

I 2005 var resultat per aksje 14,19 kroner, sammenlignet med 11,50 kroner i 2004. I fjerde kvartal 2005 var resultat per aksje 3,94 kroner, sammenlignet med 4,64 kroner i samme kvartal i fjor.

Statoils styre vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et ordinært utbytte på 3,60 kroner per aksje for 2005, samt 4,60 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte grunnet økt resultat knyttet til høyere olje- og gasspriser. I 2004 var ordinært utbytte 3,20 kroner, mens ekstraordinært utbytte var 2,10 kroner per aksje.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser i 2005 var 95,1 milliarder kroner, sammenlignet med 65,1 milliarder kroner i 2004. Økningen var hovedsakelig knyttet til 34 prosent økning i gjennomsnittlig oljepris og en 31 prosent økning i gassprisen målt i norske kroner, en økning på 7 prosent i løfting av olje og gass og en netto økning i gevinst fra salg av aksjer på 0,9 milliarder kroner. I tillegg var økte marginer og regularitet fra raffineriene den viktigste bidragsyteren til økningen i resultatet fra nedstrømsvirksomheten. De økte kostnadene skyldes i hovedsak økt aktivitet, både i fjerde kvartal og i året 2005, sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Forsikringskostnaden økte med 0,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005 og med 0,4 milliarder kroner i året 2005, sammenlignet med de samme periodene i 2004. Årsaken til dette var økte forpliktelser i de to gjensidige forsikringsselskapene hvor Statoil Forsikring deltar, hovedsakelig på grunn av orkanene Katrina og Rita.

I fjerde kvartal 2005 økte resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser til 27,8 milliarder kroner fra 18,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004. Denne økningen var hovedsakelig knyttet til økning i gjennomsnittlige olje- og gasspriser målt i norske kroner på henholdsvis 38 prosent og 45 prosent.

Nedskrivningen på South Pars feltet i Iran i fjerde kvartal 2005 hadde en negativ effekt på resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser på 2,2 milliarder kroner (1,6 milliarder kroner etter skatt). Salget av aksjene i petrokjemiselskapet Borealis resulterte i en skattefri gevinst på 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005.

USGAAP resultatregnskap
Fjerde kvartal
År
US GAAP resultatregnskap
2005
2004
2005
2005
2004
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD[1]
NOK
NOK
Endring
USD[1]
 
Salgsinntekter
107 604
85 092
26%
15 955
390 540
303 756
29%
57 906
Resultatandel fra tilknyttede selskap
103
501
-79%
15
1 090
1 209
-10%
162
Andre inntekter
1 592
242
558%
236
1 668
1 253
33%
247
 
Sum driftsinntekter
109 299
85 835
27%
16 206
393 298
306 218
28%
58 315
 
Varekostnader
61 674
51 322
20%
9 144
235 722
188 179
25%
34 951
Driftskostnader
8 666
7 472
16%
1 285
30 327
27 350
11%
4 497
Salgs- og administrasjonskostnader
2 793
2 535
10%
414
7 803
6 298
24%
1 157
Av- og nedskrivninger
7 625
5 171
47%
1 131
21 097
17 456
21%
3 128
Undersøkelseskostnader
738
589
25%
109
3 253
1 828
78%
482
 
Sum kostnader før finansielle poster
81 496
67 089
21%
12 084
298 202
241 111
24%
44 215
 
Resultat før finans,skatt og minoritetsinteresser
27 803
18 746
48%
4 122
95 096
65 107
46%
14 100
 
Netto finansposter
-1 498
5 213
-129%
-222
-3 562
5 739
-162%
-528
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
26 305
23 959
10%
3 900
91 534
70 846
29%
13 572
 
Skattekostnad
-17 601
-13 703
28%
-2 610
-60 039
-45 425
32%
-8 902
Minoritetsinteresser
-181
-213
-15%
-27
-765
-505
51%
-113
 
Periodens resultat
8 523
10 043
-15%
1 264
30 730
24 916
23%
4 556
 
 
Resultat før finans, skatt og
Fjerde kvartal
År
minoritetsinteresser for segmentene
2005
2004
2005
2005
2004
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD[1]
NOK
NOK
Endring
USD[1]
 
U&P Norge
22 538
15 204
48%
3 342
74 132
51 029
45%
10 992
Internasjonal U&P
826
1 051
-21%
122
8 364
4 188
100%
1 240
Naturgass
2 435
1 747
39%
361
5 901
6 784
-13%
875
Foredling og Markedsføring
2 695
1 434
88%
400
7 646
3 921
95%
1 134
Annet
-691
-690
0%
-102
-947
-815
-16%
-140
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
27 803
18 746
48%
4 122
95 096
65 107
46%
14 100
 
 
Finansielle data
 
Fjerde kvartal
År
2005
2004
2005
2005
2004
2005
NOK
NOK
Endring
USD[1]
NOK
NOK
Endring
USD[1]
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 165 464 649
2 166 139 433
2 165 740 054
2 166 142 636
Resultat per aksje
3,94
4,64
-15%
0,58
14,19
11,50
23%
2,10
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
27,6%
23,5%
27,6%
23,5%
Normalisert avkastning på
sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
11,7%
12,4%
11,7%
12,4%
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
0,0
-5,6
n/a
0,0
56,3
38,8
45%
8,3
Investeringer brutto (mrd. kroner)
9,1
8,6
5%
1,3
46,2
42,8
8%
6,9
Gjeldsgrad
15,3%
19,0%
15,3%
19,0%
 
 
Operasjonelle data
 
Fjerde kvartal
År
2005
2004
Endring
2005
2004
Endring
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
57,3
43,6
31%
53,6
38,1
40%
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,63
6,33
5%
6,45
6,74
-4%
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
380
276
38%
345
257
34%
Gasspris (NOK/sm3)
1,74
1,20
45%
1,45
1,10
31%
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
8,3
6,6
26%
7,9
6,4
23%
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)*
1 232
1 202
3%
1 169
1 106
6%
Total oljeløfting og solgte gassvolumer (1000 fat o.e. / dag)*
1 252
1 172
7%
1 166
1 093
7%
Reserveerstatningsrate årlig
102%
106%
-4%
Reserveerstatningsrate 3-årssnitt
102%
101%
1%
Sikre reserver mill. fat o.e.
4 295
4 289
0%
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
22,2
23,3
-5%
22,2
23,3
-5%
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
22,3
23,3
-4%
22,3
23,3
-4%
 
[1] Tallene for fjerde kvartal 2005 og 2005 som helhet er omregnet til USD til 6,7444 NOK/USD midtkurs i New York den 30. desember 2005.


Total olje- og gassproduksjon i 2005 var 1 169 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag sammenlignet med 1 106 000 fat o.e. per dag i 2004. I fjerde kvartal 2005 var total olje- og gassproduksjon 1 232 000 fat o.e. sammenlignet med 1 202 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2004.

Total olje- og gassløfting i 2005 var 1 166 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 093 000 fat o.e. per dag i 2004. Dette innebærer et lite underløft i 2005, sammenlignet med et gjennomsnittlig underløft på 12 000 fat o.e. per dag i 2004.

I fjerde kvartal 2005 var total olje- og gassløfting 1 252 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 172 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2004. Dette innebærer et gjennomsnittlig overløft på 20 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2005, sammenlignet med et gjennomsnittlig overløft på 30 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2004.

Undersøkelsesutgiftene i 2005 var 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 2,5 milliarder kroner i 2004. I fjerde kvartal 2005 var undersøkelsesutgiftene 1,1 milliarder kroner, sammenlignet med 0,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004. Økningen i undersøkelsesutgiftene skyldes hovedsakelig økt leteaktivitet i periodene.

Undersøkelsesutgifter reflekterer periodens leteaktivitet. Periodens undersøkelseskostnader fremkommer ved at undersøkelsesutgiftene justeres for periodens endring i balanseførte undersøkelsesutgifter. Undersøkelseskostnadene i 2005 ble således 3,3 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i 2004. I fjerde kvartal 2005 ble undersøkelseskostnadene totalt 0,7 milliarder kroner, sammenlignet med 0,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004.

Økningen i undersøkelseskostnad på 0,1 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til en økning i periodens undersøkelsesutgifter.

Fjerde kvartal
År
Leting
2005
2004
2005
2005
2004
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD[1]
NOK
NOK
Endring
USD[1]
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 093
779
40%
162
4 337
2 466
76%
643
Kostnadsført av tidligere
balanseførte undersøkelsesutgifter
3
42
-93%
0
158
110
44%
23
Balanseført andel av periodens aktivitet
-358
-232
-54%
-53
-1 242
-748
-66%
-184
 
Undersøkelseskostnader
738
589
25%
109
3 253
1 828
78%
482


Totalt 20 lete- og avgrensningsbrønner ble ferdigstilt i 2005, ni på norsk sokkel og 11 internasjonalt. Av disse brønnene resulterte 14 i funn, mens én brønn avventer endelig evaluering. Det ble ferdigstilt 12 letebrønner i 2004.

I fjerde kvartal 2005 ble totalt fire lete- og avgrensningsbrønner ferdigstilt, alle internasjonalt. To brønner resulterte i funn, mens én brønn avventer endelig evaluering. Fem letebrønner ble ferdigstilt i fjerde kvartal 2004.

Gjenværende sikre reserver ved utgangen av 2005 var 4 295 millioner fat o.e. mot 4 289 millioner fat o.e. ved utgangen av 2004, en økning på 7 millioner fat o.e. I løpet av 2005 ble det tilført 453 millioner fat o.e. i nye sikre reserver, hovedsakelig gjennom revisjoner, utvidelser og funn. I 2004 ble det tilført 455 millioner fat o.e., hvorav halvparten kom fra kjøp av sikre reserver. Produserte reserver i 2005 var 427 millioner fat o.e., sammenlignet med 402 millioner fat o.e. i 2004.

Reserveerstatningsraten* var 102 prosent i 2005 sammenlignet med 106 prosent i 2004, mens gjennomsnittlig reserveerstatning siste tre år var 102 prosent, sammenlignet med 101 prosent i 2004.

Produksjonskostnaden per fat o.e for de siste 12 månedene var 22,2 kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2005, sammenlignet med 23,3 kroner for samme periode i 2004*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,75 var produksjonskostnaden per fat 22,3 kroner for 2005, sammenlignet med 23,3 kroner i 2004*. Årsaken til reduksjonen i produksjonsenhetskostnad, både reell og normalisert, er hovedsakelig fortsatt fokus på kostnadskontroll, samt økt løfting av olje og gass.

Netto finansposter utgjorde en kostnad på 3,6 milliarder kroner i 2005, sammenlignet med en inntekt på 5,7 milliarder kroner i 2004. Netto finansposter i fjerde kvartal 2005 utgjorde en kostnad på 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 5,2 milliarder kroner i 2004.

Økt finanskostnad i 2005 skyldtes i hovedsak høyere valutatap som følge av en svekkelse av norske kroner mot dollar. Det økte valutatapet var i hovedsak relatert til bruk av kortisktige valutaposisjoner som ledd i Statoils likviditetsstyring, samt urealisert tap på langsiktig gjeld. Økningen ble delvis motvirket av økt mottatt utbytte og økt inntekt fra investeringer i verdipapirer.

Valutakurser
31.12.2005
30.09.2005
31.12.2004
30.09.2004
31.12.2003
 
NOK/USD
6,77
6,54
6,04
6,72
6,68


Skattekostnaden i 2005 var 60,0 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 65,6 prosent. Justert for effekten knyttet til skattefri gevinst ved salg av aksjer i Borealis, var skattesatsen 66,7 prosent.

Skattekostnaden i 2004 var 45,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 64,1 prosent. Justert for den positive skatteeffekten knyttet til endringer i norsk skattelovgivning hvor Fritaksmodellen medførte at utsatte skatteforpliktelser knyttet til tilbakeholdt overskudd i datterselskap kunne inntektsføres, og aksept for Statoils metode for allokering av kontorkostnader mot sokkelinntekten, var skattesatsen 66,7 prosent.

Den justerte skattesatsen i 2005 er uforandret sammenlignet med skattesatsen i 2004. Skattesatsen er redusert på grunn av relativt høyere inntekt utenfor norsk sokkel, men dette er utlignet på grunn av lavere effekt av finansposter og den relative effekten av friinntekten.

Skattekostnaden for fjerde kvartal 2005 var 17,6 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,9 prosent. Skattekostnaden for fjerde kvartal 2004 var 13,7 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 57,2 prosent. Justert for effektene beskrevet ovenfor, var skattesatsen 71,0 prosent for fjerde kvartal 2005, mens skattesatsen var 64,7 prosent samme kvartal i fjor. Den justerte skattesatsen er høyere i fjerde kvartal 2005 sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere effekt av finansposter. Dette motvirkes noe av høyere inntekt utenfor norsk sokkel og høyere relativ effekt av friinntekten.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS). I 2005 har to leverandøransatte mistet livet i arbeid for Statoil. En person omkom den 31. januar 2005 på Kristin-plattformen ved Aker Stord da han ble klemt i en hydraulisk dør. Den 2. oktober 2005 omkom en person i en arbeidsulykke på bøyelasteren Sally Knutsen mens skipet lå til kai ved råoljeterminalen på Mongstad nær Bergen. Bøyelasteren var i ferd med å laste om bord forsyninger fra et forsyningsfartøy. Begge ulykkene er gransket og forbedringstiltak er iverksatt.

Samlet sett viser Statoils sikkerhetsindikatorer en positiv utvikling i kvartalet og for året 2005 sammenlignet med tilsvarende perioder i 2004. Våre sikkerhetsindikatorer har aldri vært bedre enn i 2005, og vi ser en betydelig reduksjon i alvorlige personskader og øvrige alvorlige hendelser sammenlignet med 2004. Utviklingen innen oljeutslipp er imidlertid negativ sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig på grunn av et større utslipp på 340 kubikkmeter som inntraff på Norne-feltet i Norskehavet den 23. november.

Vårt mål for helse, miljø og sikkerhet er null skader. Arbeidet som pågår for å forbedre HMS-resultatene ytterligere gjennom opplæringsprogram, samarbeid med våre leverandører og stort ledelsesengasjement, vil bli videreført med uforminsket styrke.

Fjerde kvartal
År
HMS
2005
2004
2005
2004
 
Personskadefrekvens
5,3
5,4
5,1
5,9
Alvorlig hendelse-frekvens
1,8
3,2
2,3
3,2
Antall utilsiktede oljeutslipp
144
115
534
487
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (sm3)
350
27
442
186
 
 
* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.


PSA-effekter

Høy oljepris bidrar til vesentlig høyere inntjening og lønnsomhet i internasjonale prosjekter med produksjonsdelingsavtaler (Production Sharing Agreements = PSA) enn det som ble lagt til grunn da Statoil i 2004 satte mål for 2007.

Det betyr at disse prosjektene tidligere enn antatt går fra en fase hvor inntektene skal dekke utbyggingskostnader til en fase hvor det genereres overskudd. I PSA-kontrakter tilfaller det mindre produksjon til partnerne jo høyere oljeprisen er når feltet er i overskuddsposisjon. Den konkrete effekten varierer mellom ulike avtaler og land.

Hvis dagens prisnivå (60 USD per fat) holder seg gjennom 2006, ventes Statoils produksjon i 2006 å bli om lag 1 200 000 fat o.e. per dag. Med oljeprisforutsetningen fra 2004 vil produksjonen bli om lag 25 000 fat o.e. per dag høyere. Målet for produksjon i 2007 på 1 400 000 fat o.e. per dag står fast. Dette målet er basert på en gjennomsnittlig oljepris på om lag USD 30 per fat i perioden 2005-2007, som er i tråd med den opprinnelige forutsetningen fra 2004. Dersom oljeprisen gjennom hele 2006 og 2007 holder seg på dagens nivå, vil PSA-effekten i 2007 være i størrelsesorden 50-60 000 fat per dag. Statoil kommer derfor til å justere for PSA-effekter når det rapporteres på produksjon og produksjonsenhetskostnader mot 2007.

PSA-effekten og til dels økt leteaktivitet og økte investeringer er faktorer som har sammenheng med høy oljepris. Disse vil påvirke normalisert ROACE negativt, mens effekten av høy oljepris blir normalisert bort. Det er derfor sannsynlig at normalisert ROACE i 2007, gitt de forutsetninger for normalisering som ble fastsatt i 2004, kommer under målet på 13 prosent.


Viktige hendelser siden starten av fjerde kvartal 2005 er oppsummert nedenfor:

  • Produksjonen fra gass- og kondensatfeltet Kristin i Norskehavet startet 3. november, mens feltet Urd i Norne-området kom i produksjon 8. november.
  • Statoil fikk tildelt 10 operatørskap samt eierandeler i seks produksjonslisenser i den årlige tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO 2005) på norsk sokkel.
  • I november 2005 startet byggingen av den flytende plattformen som skal produsere olje fra Tahiti-feltet i Mexicogolfen, hvor Statoil har en eierandel på 25 prosent.
  • Den 30. desember begynte oljeproduksjonen fra West Azeri-plattformen på feltet Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) i Aserbajdsjan, hvor Statoil har en eierandel på 8,56 prosent.
  • På grunn av betydelige kostnadsøkninger og forsinkelser i utbyggingen av fase 6-7-8 i det iranske South Pars gassfeltet, har Statoil nedskrevet investeringen i prosjektet med 2,2 milliarder kroner før skatt, tilsvarende 1,6 milliarder kroner etter skatt.
  • Statoil har inngått en 10-årig avtale med gass- og elektrisitetsleverandøren Scottish Power i UK om leveranse av 500 millioner kubikkmeter gass for Statoil og SDØE fra oktober 2007. Gassalgskontrakten mellom det tyske selskapet Verbundnetz Gas (VNG) og Statoil er utvidet med seks år, tilsvarende totale tilleggsleveranser på 12 milliarder kubikkmeter gass frem til 2022 for Statoil og SDØE.
  • Statoil og partnerne i Etzel Gas-Lager i det nordlige Tyskland er blitt enige med IVG, som er eier og teknisk operatør, om å forlenge avtalen for leie av eksisterende gasslager samt å utvide kapasiteten.
  • Den 30. januar 2006 solgte Statoil sin andel på 30 prosent i Ringsend gasskraftverk i Dublin, Irland, til Royal Bank of Scotland (RBS) Power Investments.
  • Salget av Borealis ble fullført 13. oktober 2005. Statoil mottok 1 milliard EURO (7,8 milliarder kroner) for aksjene, noe som resulterte i en skattefri gevinst på 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal.


Kontaktpersoner:
Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR,
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)


Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2005 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)