Verdens største offshore-prosjekt for bruk av CO2 til økt oljeutvinning

mars 8, 2006, 08:30 CET

Shell og Statoil har undertegnet en avtale om å samarbeide om å utvikle et storskala prosjekt for å bruke karbondioksid (CO2) for å øke oljeutvinningen (EOR) i offshore-felter.

Prosjektet består av et gasskraftverk på Tjeldbergodden i Midt-Norge, som skal forsyne CO2 til bruk i olje- og gassfeltene Draugen og Heidrun i Norskehavet. Elektrisitet fra kraftverket vil også bli overført til plattformene og vil dermed bringe disse installasjonene ned mot null utslipp av CO2 og nitrogenoksider (NOx).

Fordelene som en kan oppnå gjennom dette prosjektet er:

  • Storskala bruk av CO2 for EOR-formål
  • Forlenget levetid for viktige olje- og gassfelter
  • Betydelig reduksjon av CO2 og NOx-utslipp
  • Industriell verdiskaping og teknologiutvikling
  • Bidrag til den langsiktige kraftbalansen i Midt-Norge

Å etablere denne CO2-verdikjeden er teknologisk og økonomisk utfordrende. Prosjektet vil derfor være avhengig av betydelig statlig finansiering og samarbeid, særlig når det gjelder CO2-fangst og transport. Et stort kraftverk i denne regionen vil innebære store samfunnsøkonomiske besparelser som må komme prosjektet til gode. Prosjektet vil også være avhengig av engasjement fra andre industri- og kraftselskaper i regionen.

Statoil og Shell vil gjennom 2006 bearbeide de kommersielle og teknologiske sider forbundet med prosjektet for å avklare forutsetningene for lønnsomhet. Statoil og Shell ønsker å være konstruktive bidragsytere for å få på plass robuste industrielle løsninger på CO2-området, og er derfor beredt til å påta seg forpliktelser i forhold til de industrielle behov de har. De ulike elementene av prosjektet vil etter planen bli faset inn i perioden 2010 til 2012.

– Vårt mål er å etablere et bredt partnerskap for å realisere dette nyskapende prosjektet, som responderer på grunnleggende fremtidige utfordringer som samfunnet står overfor innenfor energiproduksjon og miljø, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil.

Prosjektet er i tråd med internasjonale og nasjonale målsettinger for klimatiltak og svarer på utfordringene som knytter seg til behovet for økt energiproduksjon og dermed økende CO2-utslipp. Prosjektet kan potensielt utnytte og lagre mellom 2 og 2,5 millioner tonn CO2 hvert år i Draugen- og Heidrun-feltene.

– Dette er en viktig milepæl for Shell i retning av vår visjon for grønnere fossile brensler med det meste av CO2-utslippene fanget og lagret i undergrunnen, sier konsernsjef Jeroen van der Veer i Shell.

Shell var et pionerselskap for å ta i bruk CO2 for økt oljeutvinning på 1970-tallet.

Statoil har vært et pionerselskap ved å fange og lagre CO2 på Sleipner-feltene i Nordsjøen fra 1996 og gjennom arbeidet i prosjektene Snøhvit utenfor Hammerfest og In Salah i Algerie.

Pressekontakter:

Statoil: Informasjonssjef Gine Wang, + 47 97 69 43 40

Norske Shell: Informasjonsdirektør Terje Jonassen, + 47 90 74 45 74