Fortsatt vekst og høy avkastning(VEDLEGG) 

mai 8, 2006, 07:30 CEST
Statoil leverer et resultat etter skatt og minoritetsinteresser i første kvartal 2006 på 10,3 milliarder kroner, sammenlignet med 6,8 milliarder kroner i første kvartal 2005. Dette er konsernets beste kvartalsresultat noensinne.

-God produksjon og høye olje- og gasspriser har bidratt til dette rekordsterke kvartalsresultatet, sier konsernsjef Helge Lund. Han synes det er tilfredsstillende at selskapet viderefører en sterk produksjonsvekst:

-Totalt var produksjonen i første kvartal 1 237 000 fat oljeekvivalenter per dag, noe som representerer en økning på fire prosent sammenlignet med første kvartal 2005. Dette til tross for at vi i dette kvartalet for første gang har sett en merkbar reduksjon i vår egenproduksjon fra internasjonale felt under produksjonsdelingsavtaler grunnet de høye olje- og gassprisene, sier Lund.

Resultatøkningen på 52 prosent fra første kvartal 2005 til første kvartal 2006 var hovedsakelig knyttet til:
 • 39 prosent økning i gjennomsnittlig realiserte oljepriser målt i norske kroner
 • 53 prosent økning i gasspriser målt i norske kroner
 • 4 prosent økning i løftede olje- og gassvolumer-Vi har oppnådd flere oppmuntrende resultater på norsk sokkel i dette kvartalet, sier Lund. I 19. lisensrunde ble vi tildelt fem lisenser i attraktive leteområder. I februar meldte vi at de utvinnbare reservene i Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen kunne oppjusteres med 50 prosent i forhold til anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD). I tillegg har vi gjort nye funn, samt kjøpt oss opp i Luva-funnet og derved styrket vår strategiske posisjon som operatør i Norskehavet.

-Samtidig vil vår internasjonale virksomhet i år ha en rekordhøy leteaktivitet. I første kvartal styrket vi vår posisjon i Mexicogolfen gjennom avtaler om deltakelse i tre nye letelisenser.

Høy avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt
Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE)* for de siste 12 månedene var 29,5 prosent ved utgangen av første kvartal 2006, sammenlignet med 24,6 prosent ved utgangen av første kvartal 2005. Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser og fortsatt produksjonsvekst. Normalisert ROACE* for de siste 12 månedene var 10,7 prosent ved utgangen av første kvartal 2006, sammenlignet med 12,4 prosent ved utgangen av første kvartal 2005. Årsaken til endringen i normalisert ROACE er i hovedsak økte investeringer. ROACE og normalisert ROACE er definert som "non-GAAP" finansielle måltall*.

Økt inntjening per aksje
I første kvartal 2006 var resultat per aksje 4,74 kroner, sammenlignet med 3,13 kroner i første kvartal 2005.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser øker
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser var 31,0 milliarder kroner i første kvartal 2006, sammenlignet med 21,5 milliarder kroner i første kvartal 2005. Økningen var hovedsakelig knyttet til en 39 prosent økning i gjennomsnittlig oljepris og en 53 prosent økning i gassprisen målt i norske kroner, en økning på 4 prosent i løfting av olje og gass og en økning i andre inntekter på 0,5 milliarder kroner i hovedsak knyttet til salg av eiendeler. Økningen i resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser ble delvis motvirket av høyere kostnader, hovedsakelig knyttet til økt aktivitet.

Første kvartal
Året
US GAAP resultatregnskap
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Salgsinntekter
108 397
82 648
31%
384 653
Resultatandel fra tilknyttede selskap
87
436
-80%
1 090
Andre inntekter
533
38
1 303%
1 668
 
Sum driftsinntekter
109 017
83 122
31%
387 411
 
Varekostnader
61 142
48 008
27%
230 721
Driftskostnader
8 318
7 197
16%
30 243
Salgs- og administrasjonskostnader
2 123
1 434
48%
7 189
Av- og nedskrivninger
5 391
4 471
21%
20 962
Undersøkelseskostnader
1 066
524
103%
3 253
 
Sum kostnader før finansielle poster
78 040
61 634
27%
292 368
 
Resultat før finans,skatt og minoritetsinteresser
30 977
21 488
44%
95 043
 
Netto finansposter
1 633
-1 731
194%
-3 512
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
32 610
19 757
65%
91 531
 
Skattekostnad
-22 213
-12 834
73%
-60 036
Minoritetsinteresser
-134
-150
-11%
-765
 
Periodens resultat
10 263
6 773
52%
30 730
 
 
Første kvartal
Året
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
2006
2005
2005
for segmentene (i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
 
U&P Norge
23 250
16 472
41%
74 132
Internasjonal U&P
3 518
1 627
116%
8 364
Naturgass
3 355
1 555
116%
5 901
Foredling og Markedsføring
1 227
1 937
-37%
7 593
Annet
-373
-103
-262%
-947
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
30 977
21 488
44%
95 043
 
 
Finansielle data
 
Første kvartal
Året
2006
2005
2005
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 165 317 480
2 166 032 462
2 165 740 054
Resultat per aksje
4,74
3,13
52%
14,19
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)*
29,5%
24,6%
27,6%
Normalisert avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)*
10,7%
12,4%
11,7%
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
18,4
18,5
0%
56,3
Investeringer brutto (mrd. kroner)
9,6
6,8
41%
46,2
Gjeldsgrad
6,2%
14,8%
15,1%
 
 
Operasjonelle data
 
Første kvartal
Året
2006
2005
Endring
2005
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
60,9
46,6
31%
53,6
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,67
6,28
6%
6,45
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
406
293
39%
345
Gasspris (NOK/sm3)
2,02
1,32
53%
1,45
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
5,8
5,0
16%
7,9
Total olje- og gassproduksjon (1 000 fat o.e. per dag)*
1 237
1 189
4%
1 169
Total olje- og gassløfting(1 000 fat o.e. per dag)*
1 232
1 189
4%
1 166
Produksjonskostnad(NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
22,9
22,6
1%
22,2
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
23,0
22,7
1%
22,3


Høyere olje og gassproduksjon

Total olje- og gassproduksjon i første kvartal 2006 var 1 237 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag sammenlignet med 1 189 000 fat o.e. per dag i første kvartal 2005, en økning på 4 prosent. Økningen i olje- og gassproduksjon skyldtes hovedsakelig nye felt som kom i produksjon.

Statoils 2007-mål for olje- og gassproduksjon er basert på en oljepris på 30 USD per fat i perioden 2005-2007. Ved dagens priser (60 USD per fat) var selskapets estimerte tap av egenproduksjon fra internasjonale felt under produksjonsdelingsavtaler (PSA-effekter) i første kvartal 2006 omtrent 15 000 fat per dag.*

Total olje- og gassløfting i første kvartal 2006 var 1 232 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 189 000 fat o.e. per dag i første kvartal 2005. Dette innebærer et lite underløft i første kvartal 2006.

Økt leteaktivitet
Undersøkelsesutgiftene i første kvartal 2006 var 1,7 milliarder kroner, sammenlignet med 0,7 milliarder kroner i første kvartal 2005. Økningen skyldtes hovedsakelig økt leteaktivitet og generelt mer kostbare brønner.

Undersøkelsesutgifter reflekterer periodens leteaktivitet. Periodens undersøkelseskostnader fremkommer ved at undersøkelsesutgiftene justeres for periodens endring i balanseførte undersøkelsesutgifter. Undersøkelseskostnadene i første kvartal 2006 ble således 1,1 milliarder kroner, sammenlignet med 0,5 milliarder kroner i første kvartal 2005. Økningen i undersøkelseskostnad på 0,5 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til en økning i periodens undersøkelsesutgifter.

Første kvartal
Året
Leting
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 655
730
127%
4 337
Kostnadsført av tidligere balanseførte undersø kelsesutgifter
74
26
185%
158
Balanseført andel av periodens aktivitet
-663
-232
-186%
-1 242
 
Undersøkelseskostnader
1 066
524
103%
3 253


Totalt seks lete- og avgrensningsbrønner ble ferdigstilt i første kvartal 2006, tre på norsk sokkel og tre internasjonalt. Av disse brønnene resulterte fire i funn. Det ble ferdigstilt fem letebrønner i første kvartal 2005. To leteforlengelser ble også ferdigstilt i første kvartal 2006, hvorav én resulterte i funn.


Produksjonskostnaden per fat o.e. for de siste 12 månedene var 22,9 kroner ved utgangen av første kvartal 2006, sammenlignet med 22,6 kroner ved utgangen av første kvartal 2005*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,75 og justert for en estimert volumreduksjon som følge av PSA-effekter var produksjonskostnaden per fat 23,0 kroner ved utgangen av første kvartal 2006, sammenlignet med 22,7 kroner ved utgangen av første kvartal 2005*.

Vårt 2007-mål for produksjonskostnad per fat er basert på en oljepris på 30 USD per fat i perioden 2005-2007. Ved dagens oljepriser (60 USD per fat) er den estimerte PSA-effekten på produksjonskostnaden per fat o.e. i første kvartal 2006 omtrent 0,1 kroner.*

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per fat har økt marginalt hovedsaklig grunnet økt internasjonal produksjon, som i snitt har en høyere produksjonskostnad per fat enn vår produksjon på norsk sokkel.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 1,6 milliarder kroner i første kvartal 2006, sammenlignet med en kostnad på 1,7 milliarder kroner i første kvartal 2005.

Den økte finansinntekten i første kvartal 2006 skyldtes i hovedsak valutagevinster som følge av at den norske kronen styrket seg mot dollar i første kvartal 2006, sammenlignet med et valutatap grunnet at den norske kronen svekket seg mot USD i første kvartal 2005. Den økte valutagevinsten var i hovedsak relatert til bruk av kortsiktige valutaposisjoner som ledd i Statoils likviditetsstyring, samt urealiserte effekter på langsiktig gjeld.

Valutakurser
31.03.2006
31.12.2005
31.03.2005
31.12.2004
 
NOK/USD
6,58
6,77
6,33
6,04


Skattekostnaden i første kvartal 2006 var 22,2 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,1 prosent. Skattekostnaden for første kvartal 2005 beløp seg til 12,8 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 65,0 prosent.


Skattesatsen i første kvartal 2006 overstiger skattesatsen i første kvartal 2005 hovedsakelig på grunn av friinntekt og relativt lavere effekt av inntekt utenfor norsk sokkel. Skattesatsen på inntekt generert på norsk sokkel er generelt høyere enn skattesatsen på inntekt generert i andre skatteregimer. Friinntekten reduserer skattegrunnlaget på norsk sokkel og dermed den effektive skattesatsen, men ved høy inntekt generert av høye olje- og gasspriser reduseres den relative effekten av friinntekten. Effekten av disse faktorene ble delvis motvirket av positive effekter knyttet til endringer i netto finansposter.

Positiv utvikling i HMS-indikatorene
Frekvensen av alvorlige hendelser ble redusert i første kvartal 2006 sammenlignet med første kvartal 2005. Samlet ligger Statoils HMS-indikatorer på samme nivå som i tilsvarende periode i 2005.

-Vårt mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Vi arbeider for å oppnå dette gjennom kollegaprogrammet for økt sikkerhet, et storskala sikkerhetstreningsprogram , og gjennom samarbeid med våre leverandører og sterk ledelsesinvolvering. Bare et langsiktig og kontinuerlig arbeid kan bringe oss nærmere målet, sier Lund.

Første kvartal
Året
HMS
2006
2005
2005
 
Personskadefrekvens
5,6
5,4
5,1
Alvorlig hendelse-frekvens
2,1
3,1
2,3
Antall utilsiktede oljeutslipp
78
97
534
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
11
22
442


* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.Viktige hendelser den siste tiden inkluderer følgende:

 • Anslaget over utvinnbare reserver i det Statoilopererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen er oppjustert med 50 prosent i forhold til anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD).
 • Den 16. februar godkjente Stortinget Plan for utbygging og drift (PUD) for det Statoilopererte Tyrihans-feltet i Norskehavet.
 • Statoil ble tildelt andeler i fem lisenser og tilleggsareal med til sammen tre operatørskap i 19. konsesjonsrunde, som ble offentliggjort 31. mars. Av tildelingene er fire i Barentshavet og én i Norskehavet.
 • Den 8. mars undertegnet Statoil en avtale om kjøp av BPs 25 prosentandel i lisens 218 i blokkene 6706/10 og 6706/12 i Norskehavet. Etter dette kjøpet er Statoils eierandel i lisensen 75 prosent. Oppkjøpet inkluderer gassfunnet Luva. Norske myndigheter har godkjent Statoil som ny operatør for lisensen.
 • Statoil har undertegnet deltakelsesavtaler for leteboring i tre nye prospekter i Mexicogolfen. Undertegnelsen av disse avtalene ble offentliggjort i løpet av første kvartal 2006.
 • Venezuelas statsoljeselskap Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) overtar Statoils andel på 27 prosent i oljefeltet LL652 i Maracaibosjøen. Avtalen med PdVSA innebærer at Statoil ikke lenger har rettigheter i dette feltet. Statoils egenproduksjon fra LL652 var i 2005 900 fat o.e. per dag.
 • Den 31. januar offentliggjorde Statoil sin beslutning om å vurdere strategiske muligheter for sin bensinstasjonskjede og salgsvirksomhet innen energiprodukter i Irland (Statoil Ireland Ltd), herunder inkludert et mulig salg.
 • I første kvartal 2006 lanserte Shell og Statoil et omfattende samarbeidsprosjekt som tar sikte på å bruke karbondioksid (CO2) til økt oljeutvinning i offshore-felter utenfor kysten av Midt-Norge.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2006 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)