Synergieffekter av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet 

februar 12, 2007, 07:05 CET

Statoil (OSL: STL; NYSE: STO) har i dag, 12. februar, presentert selskapets syn på synergieffekter av fusjonen mellom Statoil og Hydros (OSE: NHY, NYSE: NHY) olje- og gassaktiviteter.

Synergieffektene av fusjonen vil komme inn under følgende tre kategorier:

  • Lavere kostnader som følge av fjerning av overlappende funksjoner og større effektivitet.
  • Større inntekter gjennom innføring av beste praksis og mer effektiv bruk av begrensede ressurser
  • Nye vekstmuligheter gjennom en forbedret konkurranseposisjon internasjonalt, utvidet portefølje og større organisatorisk og økonomisk kapasitet

– Denne fusjonen er drevet av en vekstambisjon, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

– Ved å kombinere styrken i begge organisasjonene, vil det nye selskapet være i stand til å forfølge flere muligheter og ta på seg flere oppgaver. I tillegg vil vi være i stand til å realisere kostnadsgevinster gjennom mer effektiv drift og besparelser, sier Lund.

Hydro og Statoil opererer som uavhengige selskaper og har ikke anledning til å se i hverandres bøker for å gjøre detaljerte analyser av potensialet for synergieffekter. Basert på egen virksomhet og analyser fra ekstern konsulent, har Statoil likevel beregnet antatte kostnads- og effektivitetsgevinster for det nye selskapet etter at fusjonen er gjennomført.

De totale kostnadsgevinstene for det fusjonerte selskapet er beregnet til om lag fire milliarder kroner per år før skatt. Dette inkluderer både økt effektivitet knyttet til utvikling, drift og letevirksomhet og innen aktiviteter knyttet til administrasjon og forretningsstøtte.

Viktige virkemidler for å oppnå besparelser i driftskostnadene blir redusert bruk av eksterne ressurser og intern omplassering av personell. Deler av synergieffektene vil bli reflektert i framtidige investeringer. Synergipotensialet vil bli realisert etter få år, rundt 2009-2010, når integrasjonsprosessen er endelig fullført. Eventuell overtallighet vil bli håndtert ved naturlig avgang og andre tiltak som skal diskuteres med fagforeningene.

Brutto kostnadsgevinster knyttet til drift av egenoperert virksomhet er beregnet å bli vesentlig høyere enn fire milliarder kroner. Bruttogevinstene vil ikke bare komme det fusjonerte selskapet til gode, partnerne vil også nyte godt av lavere kostnader i Statoil- og Hydro-opererte prosjekter.

Det vil ikke være mulig å isolere de enkelte synergielementene fra andre inntekts- og kostnadselementer i framtidig resultatrapportering fra det fusjonerte selskapet. Hovedårsaken er at en betydelig del av kostnadsgevinstene skal oppnås gjennom omdisponering av ressurser til områder med mangel på ressurser og vekstpotensial.

Kontaktpersoner:

Media
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, 48 08 02 12 (mobil), 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, 90 64 91 44 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)