2,5 milliarder til undervannskompresjon

mars 9, 2007, 07:00 CET

Partnerne på Ormen Lange-feltet i Norskehavet investerer 2,5 milliarder kroner til utvikling av en undervanns kompresjonsstasjon. Med en kompresjonsstasjon på 860 meters havdyp vil utbyggerne kunne halvere utbyggings- og driftsutgiftene sammenlignet med en plattformløsning.

Gjennom et fullskala pilotprogram skal en undervannskompressor testes ut i et basseng ved Ormen Langes prosessanlegg på Nyhamna.

Arbeidet med å kvalifisere teknologien har pågått siden 2003. Detaljplanleggingen fortsetter de neste to årene, før selve testfasen på Nyhamna starter i 2009.

Innen utgangen av 2011 skal pilotprogrammet ha kvalifisert teknologien, som kan få stor betydning for fremtidige olje- og gassutbygginger.

Stort fremskritt
– Partnerne har konkludert med at teknologien er moden nok til at vi kan gjennomføre en fullskalatest. Det er sjelden et utviklingsprosjekt har så store midler til disposisjon for å kvalifisere ny teknologi. Men dette er da også en løsning som vil innebære et markant steg framover for oljeindustrien, sier Tom Røtjer, Hydros prosjektdirektør for Ormen Lange.

Hovedplanen for Ormen Lange-feltet innebærer at det skal installeres en kompresjonsplattform når det naturlige trykket i reservoaret ikke er høyt nok til å transportere gassen til land.

– Hvis vi lykkes med dette prosjektet, vil vi kunne erstatte en plattform på 25.000 tonn med en undervannsutbygging på rundt 3.500 tonn. Utbyggingskostnadene for fremtidig offshore kompresjon for Ormen Lange feltet vil kunne reduseres til 50 prosent, noe som innebærer mange milliarder kroner spart. I tillegg vil også driftskostnadene over 20 år kunne halveres, sier Røtjer.

Testes på Nyhamna
Den skisserte undervannsstasjonen omfatter fire kompressortog. Under uttestingen på Nyhamna skal et kompressortog plasseres i et vannfylt basseng som ble sprengt ut under opparbeidelsen av tomta for landanlegget.

– Bassenget inngår som en viktig del av et testanlegg som skal bygges på Nyhamna for det formål å kvalifisere undervannskompresjon. Testanlegget skal simulere driftsforholdene ute på Ormen Lange. I tillegg vil testanlegget bli brukt til å verifisere installasjons- og opptrekkingsprosedyrer, sier Røtjer.

Bassenget er 30 meter langt, 20 meter bredt og 12 meter dypt. Kompressortoget som skal testes i dette bassenget, har en gasskapasitet som tilsvarer 25 prosent av selve landanlegget på Nyhamna.

Senere er det planen at dette kompressortoget skal kunne benyttes ute på feltet.

– Testanlegget vil også bli benyttet til fremtidig ferdigstillelse og verifikasjon av alle modulene før installasjon ute på Ormen Lange feltet, sier Røtjer.

Installeres i 2015?
En beslutning om hvorvidt det skal bygges en plattform eller en undervannsstasjon for å komprimere gassen, skal etter planen tas i 2011.

Installasjonen på feltet er aktuell omkring 2015, men behovet for kompresjon vil avhenge av reservoaregenskapene.

Hvis en undervannsløsning blir besluttet utbygd, skal kompresjonsstasjonen plasseres mellom de to brønnrammene som er installert på havbunnen 120 kilometer vest for Kristiansund.

Kompressorstasjonen vil dekke et 60 meter langt og 40 meter bredt område på havbunnen.

Hver av modulene som skal installeres på denne stasjonen vil veie omkring 200 tonn.

Rettighetshavere på
Ormen Lange-feltet:

Hydro

18,0728 %

Shell

17,0375 %

Petoro

36,4750 %

Statoil

10,8441 %

Esso

7,2286 %

DONG

10,3420 %

Med en ytelse på 52 megawatt vil kompresjonsstasjonen ha et strømbehov tilsvarende forbruket til 20.000 husstander.

Anlegget skal forsynes med strøm gjennom en sjøkabel som skal legges fra Nyhamna.

Sommeren 2006 ble Aker Kværner Subsea AS valgt som EPC-kontraktor (ingeniørtjenester, innkjøp, og konstruksjon) for pilotstasjonen med undervannskompresjonssystemet.

Vetco Aibel AS ble valgt som EPC-kontraktor for krafttilførselen til pilotstasjonen.

Fremtidsrettet
Teknologien som kvalifiseres av Ormen Lange-partnerne, vil kunne få stor betydning for fremtidige utbygginger av gass- og kondensatfelt både på norsk sokkel og internasjonalt.

– Ved å bruke et undervanns kompresjonsanlegg for å øke trykket i brønnstrømmen, vil man lettere kunne transportere gass og kondensat over lange strekninger inn til et landanlegg eller til eksisterende plattformer. Dette er også en effektiv løsning for å øke utvinningsgraden fra eksisterende undervannsfelt.

– En stor fordel med en undervanns kompresjonsstasjon er at man kan dele utbyggingen – i en tidlig fase hvor det ikke er nødvendig med kompresjon for transportstøtte og i en senere fase, når trykket fra reservoaret faller, hvor man kan installere kompresjonsstasjonen for å øke trykket og dermed opprettholde produksjonsraten fra undervannsbrønnene, sier Røtjer.