Hydro oversender rapport fra Advokatfirmaet Hjort til Kredittilsynet

mai 4, 2007, 14:00 CEST

Hydro har i dag mottatt en rapport fra Advokatfirmaet Hjort DA om undersøkelsene av mulige årsaker til at informasjon om Hydros kvartalstall kom på avveie i februar i år. Rapporten gir ikke svar på hvordan informasjonen kom på avveie. Hydro har oversendt rapporten til Kredittilsynet for videre undersøkelser. Rapporten er også oversendt Oslo Børs.

Rapporten, som er basert på intervjuer med personer i og utenfor Hydro og en rekke tekniske undersøkelser, kartlegger arbeidsprosessen knyttet til utarbeidelse av regnskapsrapporten for fjerde kvartal 2006, etterlevelse av interne rutiner og mulige forklaringer på at informasjonen kom på avveie. (Et sammendrag av rapporten utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort er tilgjengelig via lenken i høyre spalte.)

– Til tross for grundige undersøkelser har vi ikke funnet kilden til lekkasjen. Vi har ikke grunnlag for å hevde at noen bestemt forklaringsmodell fremstår som den mest sannsynlige. Vi har heller ingen holdepunkter for å anta at lekkasjen skyldes en utro tjener i Hydro, sier høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort i en kommentar.

– Basert på opplysninger fra Oslo Børs og finansanalytikere, er det etter vår mening heller ikke grunnlag for å hevde at utkastet "sirkulerte" i markedet.

Advokatfirmaet Hjort peker i sin rapport på at omfang av personer i Hydro med tilgang til kvartalstallene, mangelfull etterlevelse av rutiner for håndtering av fortrolig informasjon i forbindelse med utforming av kvartalsrapporten og fysisk utforming av kontorlokaler kan ha medvirket til økt risiko for at informasjon kunne komme på avveie.

Bugge Fougner har ledet undersøkelsene, som er gjennomført i samarbeid med datasikkerhetsselskapet Ibas A/S på oppdrag for Advokatfirmaet Hjort. Bugge Fougner understreker at Hydro har til rettelagt for undersøkelsene og stilt alle etterspurte opplysninger til disposisjon. Alle Hydro-medarbeidere som er blitt bedt om det, har redegjort for sin befatning med kvartalsrapporten og gitt samtykke til gjennomgang av PC og e-post. Advokatfirmaet Hjort har holdt Kredittilsynet løpende orientert om arbeidet siden det ble igangsatt 22. februar.

Hydro har etter at informasjonen kom på avveie iverksatt tiltak for å innskjerpe etterlevelse av interne regler.

– Vi tar til etterretning at Advokatfirmaet Hjort ikke har funnet årsaken til at informasjonen kom på avveie og vil selvfølgelig samarbeide med Kredittilsynet i deres videre undersøkelser, sier konsernsjef Eivind Reiten i en kommentar.

– Rapporten gir oss nyttig informasjon om behovet for å innskjerpe etterlevelse av egne rutiner, og dette arbeidet er vi i gang med. Vi vil også redusere antallet personer som har tilgang til utkast til innsideinformasjon framover. Hensynet til å begrense risiko for lekkasjer må samtidig balanseres mot behovet for nøyaktig regnskapsrapportering som krever medvirkning fra en rekke fagmiljøer, sier Reiten.

– Vi kommer til å forenkle eget regelverk for håndtering av fortrolig informasjon slik at det skal bli lettere for våre medarbeidere å forstå og følge reglene, understreker Reiten.