Solide leveranser 

juli 30, 2007, 09:00 CEST

Resultatet for første halvår 2007 var på 18,8 milliarder kroner, sammenlignet med 20,6 milliarder i første halvår 2006.

Resultatoppgangen på 11 prosent fra andre kvartal 2006 til andre kvartal 2007 skyldes hovedsakelig lavere skattekostnader og økt salg av naturgass. Resultatoppgangen ble delvis motvirket av en nedgang i realiserte olje- og gasspriser, begge målt i norske kroner.

- Vi leverer sterke resultater og rekordhøy internasjonal oljeproduksjon, samtidig som vi fortsetter å posisjonere oss for framtidig vekst. Oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation ble godkjent av kanadiske myndigheter i juni. I juli godkjente aksjonærene i Statoil og Hydro sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, og integrasjonsplanleggingen går som planlagt, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Konsernsjefen er også fornøyd med den fortsatt høye lete- og prosjektaktiviteten i selskapet.

- Vi har gjort fem funn som operatør og partner, fire på norsk sokkel og ett internasjonalt. I tillegg kunne vi nylig melde om oppmuntrende resultater fra avgrensningsboring og produksjonstest på Rosebank på britisk sokkel.

- Tre nye prosjekter er kommet i drift i kvartalet. Første leveranse av gass fra det aserbajdsjanske Shah Deniz-feltet til Tyrkia i juli er en annen milepæl for Statoil, sier Lund.

Picture (graphs):

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) (*) i de siste 12 månedene var på 23,6 prosent, sammenlignet med 26,4 prosent ved utgangen av 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til lavere olje- og gasspriser målt i norske kroner. ROACE er definert som et ”non-GAAP” finansielt måletall (*).

I andre kvartal 2007 var inntjeningen per aksje 5,00 kroner, sammenlignet med 4,42 kroner i andre kvartal 2006. I første halvår av 2007 var inntjeningen per aksje 8,58 kroner, sammenlignet med 9,33 kroner i samme periode i 2006.

Driftsresultatet i andre kvartal 2007 var 26,0 milliarder kroner, sammenlignet med 29,9 milliarder i andre kvartal 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til 13 prosents reduksjon i gassprisene og 3 prosents reduksjon i gjennomsnittlig realisert oljepris, begge målt i norske kroner, 11 prosents nedgang i løftede oljevolumer på norsk sokkel og en nettoøkning på 1,0 milliarder kroner i andre driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader, hovedsakelig som følge av høyere aktivitet. Nedgangen i driftsresultatet ble delvis motvirket av en endring i urealisert gevinst på lagerbeholdning på 1,5 milliarder kroner, høyere salgsvolumer for gass på 1,3 milliarder kroner og 13 prosents økning i løftede oljevolumer i Internasjonal U&P.

I første halvår 2007 var driftsresultatet 49,8 milliarder kroner, sammenlignet med 62,9 milliarder kroner i første halvår 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til 8 prosents reduksjon i gjennomsnittlig realisert oljepris og 14 prosents reduksjon i gassprisene, begge målt i norske kroner, negative endringer i verdien på derivater på 3,3 milliarder kroner, nettoøkning på 1,7 milliarder kroner i andre driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader, hovedsakelig som følge av høyere aktivitet, og nedgang i andre inntekter på 1,1 milliarder kroner knyttet til salg og bytte av eiendeler i første halvår 2006. Nedgangen i driftsresultatet i første halvår av 2007 ble delvis motvirket av en endring i urealisert gevinst på lagerbeholdning på 0,7 milliarder kroner.

IFRS resultatregnskap

Andre kvartal

Hittil i år

Ã…ret

(i millioner)

2007
NOK

2006
NOK

2007
Endring

2007
NOK

2006
NOK

2007
Endring

2006
NOK


Driftsinntekter

Salgsinntekter

108 883

107 610

1%

209 053

219 342

-5%

431 757

Resultatandel fra tilknyttede selskaper

137

136

1%

381

223

71%

408

Andre inntekter

23

642

-96%

108

1 175

-91%

1 801


Sum driftsinntekter

109 043

108 388

1%

209 542

220 740

-5%

433 966


Driftskostnader

Varekostnad

65 782

62 496

5%

124 766

124 946

0%

245 492

Andre driftskostnader

9 209

7 827

18%

18 735

15 915

18%

33 653

Salgs- og administrasjonskostnader

1 544

1 957

-21%

3 131

4 295

-27%

8 486

Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger

5 334

5 020

6%

10 772

10 438

3%

21 714

Letekostnader

1 187

1 167

2%

2 364

2 233

6%

5 664


Sum driftskostnader

83 056

78 467

6%

159 768

157 827

1%

315 009


Driftsresultat

25 987

29 921

-13%

49 774

62 913

-21%

118 957


Finansposter

Netto gevinst/tap på utenlandsk valuta

2 837

3 049

-7%

4 408

4 596

-4%

3 285

Renteinntekter og andre finansinntekter

453

-300

251%

734

154

377%

2 882

Rentekostnader og andre finanskostnader

-948

-482

97%

-1 797

-1 131

59%

-2 370


Netto finansposter

2 342

2 267

3%

3 345

3 619

-8%

3 797


Resultat før skattekostnad

28 329

32 188

-12%

53 119

66 532

-20%

122 754


Skattekostnad

-17 378

-22 346

-22%

-34 334

-45 911

-25%

-81 889


Periodens resultat

10 951

9 842

11%

18 785

20 621

-9%

40 865


Tilordnet:

Aksjonærer

10 723

9 560

12%

18 403

20 203

-9%

40 135

Minoritetsinteresser

228

282

-19%

382

418

-9%

730

10 951

9 842

11%

18 785

20 621

-9%

40 865

 

Andre kvartal

Hittil i år

Ã…ret

Driftsresultat for segmentene (i millioner)

2007
NOK

2006
NOK

Endring

2007
NOK

2006
NOK

Endring

2006
NOK


U&P Norge

18 864

21 837

-14%

39 624

46 771

-15%

89 910

Internasjonal U&P

3 132

3 375

-7%

6 613

7 052

-6%

10 757

Naturgass

675

2 924

-77%

642

6 730

-90%

12 003

Foredling og Markedsføring

2 583

2 461

5%

3 722

4 019

-7%

6 569

Annet

-85

-16

-431%

-258

-418

38%

-597

Eliminiering av urealisert internfortjeneste på varelager

818

-660

n/a

-569

-1 241

n/a

315


Driftsresultat

25 987

29 921

-13%

49 774

62 913

-21%

118 957

 

Finansielle data

Andre kvartal

Hittil i år

Ã…ret

2007

2006

Endring

2007

2006

Endring

2006


Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer

2 144 705 762

2 165 208 287

2 144 794 032

2 165 262 582

2 161 028 202

Resultat per aksje

5,00

4,42

13%

8,58

9,33

-8%

18,57

Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)

23,6%

n/a

23,6%

n/a

26,4%

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)

11,7

16,8

-30%

36,9

35,2

5%

60,6

Investeringer brutto (mrd. kroner)

23,1

11,0

110%

36,9

20,6

79%

46,2

Gjeldsgrad

26,2%

10,6%

26,2%

10,6%

16,3%

 

Operasjonelle data

Andre kvartal

Hittil i år

Ã…ret

2007

2006

Endring

2007

2006

Endring

2006


Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*

68,8

68,5

0%

62,8

64,5

-3%

64,4

Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)

6,01

6,23

-4%

6,13

6,46

-5%

6,42

Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*

413

427

-3%

385

417

-8%

413

Gasspris (NOK/sm3)

1,53

1,77

-13%

1,63

1,91

-14%

1,91

Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*

11,7

9,7

21%

9,3

7,8

19%

7,1

Total olje-produksjon (1000 fat o.e./dag)

666

643

4%

674

678

-1%

670

Total gass-produksjon (1000 fat o.e./dag)

446

433

3%

481

478

1%

465

Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)*

1 112

1 076

3%

1 155

1 156

0%

1 135

Total olje-løfting (1000 fat o.e./dag)

633

671

-6%

684

690

-1%

668

Total gass-løfting (1000 fat o.e./dag)

446

433

3%

482

478

1%

465

Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag)*

1 079

1 104

-2%

1 166

1 168

0%

1 133

Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)

29,4

n/a

n/a

29,4

n/a

n/a

26,6

Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*

29,1

n/a

n/a

29,1

n/a

n/a

26,2


Total olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2007 var 1 112 000 fat oljeekvivalenter (fat o.e.) per dag, sammenlignet med 1 076 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2006. Økningen på 3 prosent var hovedsakelig knyttet til økt oljeproduksjon fra Internasjonal U&P som følge av oppstart av nye felt samt økt gassproduksjon fra Sleipner-, Åsgard- og Gullfaksfeltene på norsk sokkel. Økningen ble delvis motvirket av reduserte rettighetsvolumer fra In Salah-feltet på grunn av effektene av produksjonsdelingsavtaler (PSA) og av lavere produksjon på Kvitebjørn-feltet.

I første halvår 2007 var samlet olje- og gassproduksjon 1 155 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 156 000 fat o.e. per dag i første halvår 2006.

Samlet olje- og gassløfting i andre kvartal 2007 var 1 079 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 104 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2006. Dette tilsvarer et underløft på 33 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2007. I første halvår 2007 var samlet olje- og gassløft 1 166 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 168 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2006.

Leteutgiftene i andre kvartal 2007 var 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med 1,9 milliarder kroner i andre kvartal 2006. I første halvår 2007 var leteutgiftene 4,2 milliarder kroner, sammenlignet med 3,5 milliarder kroner i første halvår 2006. Økningen i leteutgiftene var hovedsakelig knyttet til høyere aktivitet og generelt dyrere brønner i begge perioder. Leteutgiftene gjenspeiler letevirksomheten i perioden.

Letekostnadene i perioden omfatter leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte løfteutgifter. I andre kvartal 2007 var letekostnadene 1,2 milliarder kroner, det samme som i andre kvartal 2006.

 


Andre kvartal

Hittil i År

Ã…ret

Leting
(i millioner)

2007
NOK

2006
NOK

2007
Endring

2007
NOK

2006
NOK

2007
Endring

2006
NOK


Periodens leteutgifter (aktivitet)

2 339

1 857

26%

4 208

3 512

20%

7 451

Kostnadsført av tidligere
balanseførte leteutgifter

104

106

-2%

303

180

68%

667

Balanseført andel av periodens aktivitet

-1 256

-796

-58%

-2 147

-1 459

-47%

-2 454


Letekostnader

1 187

1 167

2%

2 364

2 233

6%

5 664

Totalt ble 10 lete- og avgrensningsbrønner fullført i andre kvartal 2007, fem på norsk sokkel og fem internasjonalt. Funn ble bekreftet i fem av brønnene. I tillegg ble det boret en leteforlengelse på norsk sokkel som resulterte i funn. Boring i ytterligere ni brønner var i gang i slutten av andre kvartal 2007. Antall letebrønner som ble fullført i andre kvartal 2006 var syv.

Totalt ble 23 lete- og avgrensningsbrønner fullført i første halvår 2007, 11 på norsk sokkel og 12 internasjonalt. En leteforlengelse ble boret i samme periode. Bekreftede funn ble gjort i elleve av lete- og avgrensningsbrønnene, syv på norsk sokkel og fire internasjonalt. Leteforlengelsen resulterte i funn. Antall letebrønner som ble fullført i andre halvår 2006 var 13.

Produksjonskostnadene per fat o.e. var 29,4 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av andre kvartal 2007, sammenlignet med 26,6 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av fjerde kvartal 2006 (*).

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00 var produksjonskostnadene for de siste 12 månedene 29,1 kroner per fat o.e. ved utgangen av andre kvartal 2007, sammenlignet med 26,2 kroner per fat o.e. for de siste 12 månedene ved utgangen av fjerde kvartal 2006 (*). Normalisert produksjonskostnad er definert som et ”non-GAAP” finansielt måletall (*).

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad har økt, hovedsakelig grunnet høyere vedlikeholdskostnader og kostnadspress i industrien.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 2,3 milliarder i andre kvartal 2007, det samme som i andre kvartal 2006. Netto finansposter i første halvår 2007 utgjorde en inntekt på 3,3 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 3,6 milliarder kroner i første halvår 2006.

 


Valutakurser

30.06.2007

31.03.2007

31.12.2006

30.06.2006

31.03.2006

31.12.2005

NOK/USD

5,90

6,10

6,26

6,24

6,58

6,77


Skattekostnader i andre kvartal 2007 var 17,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 61,3 prosent. Skattekostnadene i andre kvartal 2006 var 22,3 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 69,4 prosent. Skattesatsen ble redusert i andre kvartal 2007 hovedsakelig på grunn av endringer i skattenivået for finansposter, en relativt høyere andel av inntekter utenfor norsk sokkel, som generelt har lavere skattesatser, og økt effekt av skattereduserende friinntekt på norsk sokkel.

I første halvår 2007 var skattekostnadene 34,3 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 64,6 prosent. Til sammenligning var skattekostnadene i første halvår 2006 45,9 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 69,0 prosent. Den reduserte skattesatsen er hovedsakelig knyttet til endringer i skattenivået for finansposter og økt effekt av skattereduserende friinntekt på norsk sokkel.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Statoils samlede registrerbare skadefrekvens har bedret seg noe totalt, mens frekvensen av alvorlige hendelser økte i andre kvartal 2007 sammenlignet med tilsvarende periode i 2006. Alvorlige hendelser i andre kvartal 2007 omfattet blant annet en dødsulykke i havnen på Mongstad i slutten av mai. Det har ikke vært noen alvorlige gasslekkasjer ved våre anlegg til havs og på land i første halvår 2007.

Andre kvartal

Hittil i år

Ã…ret

HMS

2007

2006

2007

2006

2006

Personskadefrekvens

5,3

5,8

5,2

5,4

5,7

Alvorlig hendelse-frekvens

2,6

2,0

2,4

2,1

2,1

Antall utilsiktede oljeutslipp

77

69

146

156

292

Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)

9

41

33

78

157


* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.


Viktige hendelser

Viktige hendelser den siste tiden omfatter følgende:


 

  • I ekstraordinær generalforsamling 5. juli godkjente aksjonærene i Statoil ASA sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs olje- og gassvirksomhet. Sammenslåingen ble også godkjent av aksjonærene i Norsk Hydro ASA og forventes gjennomført fra 1. oktober 2007, med økonomisk virkning fra 1. januar 2007.
  • 26. juni kunngjorde Statoil at det kanadiske næringsdepartementet har godkjent selskapets oppkjøp av North American Oil Sands Corporation (NAOSC). Samlet transaksjonsverdi er omkring 2,2 milliarder kanadiske dollar, tilsvarende omkring 2,0 milliarder amerikanske dollar.
  • 26. juni ble det kunngjort at Statoil er kommet til enighet med myndighetene i Venezuela om de viktigste betingelsene og vilkårene for fortsatt deltakelse i tungoljeprosjektet Sincor. Betingelsene og vilkårene må godkjennes av nasjonalforsamlingen i Venezuela.
  • Dypvannsfeltet Rosa i blokk 17 utenfor kysten av Angola, der Statoil har 13,33 prosents eierandel, ble satt i produksjon 29. juni.
  • 5. juli kunngjorde Statoil at gasseksporten til Tyrkia fra gass- og kondensatfeltet Shah Deniz i Aserbajdsjan hadde startet.
  • Plan for utbygging og drift (PUD) for Gjøafeltet i Nordsjøen ble godkjent av Stortinget 15. juni.
  • Felles PUD og plan for anlegg og drift (PAD) av rørledning ble levert av rettighetshaverne i Skarv- og Idun-lisensene til Olje- og energidepartementet 29. juni.
  • Produksjon på Enoch og Huldra Kompresjon startet henholdsvis 31. mai og 28. juni.


Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)