Prognoser for 2008 

desember 7, 2007, 08:30 CET
 • Selskapets forventede bokførte produksjon (entitlement production) i 2008 antas å ligge på 1,75 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag basert på en oljepris på USD 75 per fat. Den gjennomsnittlige egenproduksjonen (equity production) i 2008 anslås til 1,9 millioner foe per dag. Forskjellen på bokført produksjon og egenproduksjon skyldes effekter fra produksjonsdelingsavtaler (PSA-effekter)

 • Investeringsnivået (CAPEX) i 2008 anslås å bli om lag 75 milliarder kroner sammenliknet med 65 milliarder kroner i 2007

 • Letekostnadene i 2008 anslås til om lag 18 milliarder kroner. Det legges til grunn et omfattende leteprogram med ferdigstillelse av om lag 70 letebrønner i løpet av året. Det tilsvarende tall for 2007 er om lag 15-16 milliarder kroner.

  Produksjonen i 2008 vil blant annet være påvirket av følgende elementer:

  PSA-effekter: StatoilHydros bokførte produksjon fra den internasjonale virksomheten blir også i 2008 påvirket av effekter fra ulike produksjonsdelingsavtaler (PSA-effekter).  Dette betyr at StatoilHydros bokførte volumer fra det internasjonale segmentet (International E&P entitlement production) blir omlag 150 000 foe per dag lavere enn egenproduksjonen (equity production) basert på en oljepris på 75 USD per fat. For 2007 antas forskjellen mellom egenproduksjonen og den bokførte produksjonen å utgjøre om lag 105 000 foe per dag.

  Feltspesifikke forhold:

 • Produksjonen på Snøhvit-anlegget er midlertidig stanset som følge av en sjøvannslekkasje i en varmeveksler.  Feilen blir nå utbedret, og anlegget forventes startet opp igjen i første halvdel av januar 2008. Utfordringene knyttet til innkjøringen av LNG-anlegget innebærer imidlertid en senere opptrapping av produksjonen enn opprinnelig forutsatt. StatoilHydro legger til grunn en egenproduksjon fra Snøhvit i 2008 på gjennomsnittlig 25-30 000 foe per dag, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette anslaget.

 • Boringen og kompletteringen av produksjonsbrønner på Kvitebjørn er avsluttet som planlagt. Under inspeksjon av rikgassrørledningen fra Kvitebjørn til Kollsnes er det oppdaget ytre skader, trolig forårsaket av et skipsanker. Rørledningen er inspisert og det er besluttet at den må repareres. Rørledningen vil være ute av drift mens skaden utbedres. Gass- og kondensateksport fra Kvitebjørn vil være nedstengt mens reparasjonsarbeidet pågår. Også gasseksporten fra Visund vil bli stanset i denne perioden. Den negative produksjonseffekten anslås til ca 30 000 foe per dag i 2008, hvorav gass utgjør 18 000 foe per dag.

 • Produksjonen fra Ormen Lange-feltet er under opptrapping. På grunn av noe forsinket boreframdrift antas dette å få konsekvenser for produksjonen i 2008.

  Boring av produksjonsbrønner: Kontinuerlig boring av nye produksjonsbrønner er av vesentlig betydning for å motvirke naturlig produksjonsnedgang på modne felt. Borefremdriften er forbedret i 2007 (ca 80% av planlagt boring)  i forhold til 2006 ( ca 60% av planlagt boring), men det er fortsatt et akkumulert etterslep i boreprogrammet både fra 2006 og 2007, som også vil påvirke produksjonen i 2008. Tiltak for ytterligere å bedre boreeffektiviteten er igangsatt i forbindelse med fusjonen.

  Revisjonsstanser og brønnvedlikehold:  Økning i planlagte revisjonsstanser og brønnvedlikehold på norsk sokkel anslås å ha en negativ produksjonseffekt på 15-20 000 foe per dag i 2008 sammenliknet med 2007.

  Effektene knyttet til Snøhvit og Kvitebjørn/Visund antas å medføre at produksjonen for 2007 kommer noe under anslaget for 2007 på 1 735 000 foe per dag som ble gitt i børsmelding av 12. november i år.

  Ingen av de ovennevnte elementer, med unntak av PSA-effekter, antas å ha noen negativ innvirkning på StatoilHydros ressursbase.

  Ytterligere informasjon om investeringsplaner og selskapets offensive leteprogram, samt mål for perioden etter 2008, vil bli gjennomgått på selskapets kapitalmarkedsdag 9. januar 2008.

  Kontaktpersoner:

  Investor relations
  Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 906 49 144 (mobil) eller + 47 51 99 77 90

  Presse
  Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) eller +47 51 99 13 77