Kapitalmarkedsdagen: Verdiskaping og vekst 

januar 9, 2008, 07:29 CET
CMD2008

På selskapets første kapitalmarkedsdag etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og energivirksomhet, legger StatoilHydro fram prognoser for vekst og høyere synergieffekter enn tidligere anslått.                                          

– StatoilHydro vil bruke sin samlede kapasitet og kompetanse til å sikre fortsatt vekst og verdiskaping. Vi skal øke vår egenproduksjon av olje- og gass fra 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foe per dag) i 2008 til 2,2 millioner foe per dag i 2012, sier konsernsjef Helge Lund.

– Veien fram mot 2012 må ses på som en del av en større reise – omdanningen av StatoilHydro til en global energiaktør, sier Lund.

StatoilHydro venter en produksjonsøkning både på norsk sokkel og fra den internasjonale porteføljen. Produksjonen på norsk sokkel anslås til omkring 1,5 millioner foe per dag de neste ti årene, og vil nå 1,55 millioner foe per dag i 2012. Den internasjonale egenproduksjonen anslås å vokse til 0,65 millioner foe per dag i 2012.

Helge Lund 

Konsernsjef Helge Lund på Kapitalmarkeds-dagen 2008. (Foto: Anna Littorin)

– Fusjonen har gitt oss en sterkere global portefølje og en bedre posisjon for framtidig vekst og verdiskaping. Vår finansielle og organisatoriske kapasitet er økt. Vi har tilgang til mer kompetanse og teknologi, og vi har styrket konsernets evne til å modne fram prosjekter og forfølge forretningsmuligheter, sier Lund.

StatoilHydro anslår nå at de årlige synergieffektene fra fusjonen blir om lag 6 milliarder kroner før skatt, 2 milliarder kroner mer enn tidligere anslått.

– I løpet av de tre siste årene har vi styrket vår strategiske posisjon. Vår strategiske kurs er derfor uendret. StatoilHydro skal ta ut det fulle potensialet på norsk sokkel, samtidig som vi øker vår internasjonale produksjon. Vi har imidlertid ikke fullt ut nådd våre kortsiktige produksjonsmål og vil derfor forsterke fokus på forbedret drift, sier Helge Lund.

Konsernsjefen fastslår at et omfattende leteprogram fortsatt vil være StatoilHydros viktigste redskap for langsiktig vekst. Teknologisk innovasjon innenfor definerte områder der selskapet har en konkurransemessige fortrinn, vil bli utnyttet til å skape forretningsmuligheter.

StatoilHydros posisjon som en viktig leverandør av naturgass og integrasjonen mellom oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet vil bli videreført.  

Konsernet vil møte klimautfordringen ved å satse på teknologiutvikling og industrielle løsninger. StatoilHydro vil styrke sin posisjon innenfor ny energi med hovedfokus på energieffektivitet, CO2-fangst og -lagring, biodrivstoff og vindkraft til havs.

– Vi skal ta ut verdiskapingspotensialet av fusjonen og realisere synergieffektene. Effektiv drift og tydelig vekst vil sammen med en videreført utbyttepolitikk underbygge en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene i årene framover, sier Lund.

PRODUKSJON: StatoilHydro skal øke sin egenproduksjon fra 1,9 millioner foe per dag i 2008 til 2,2 millioner foe per dag i 2012:

  • På norsk sokkel vil egenproduksjonen øke fra omkring 1,4 millioner foe per dag i 2008 til 1,55 millioner foe per dag i 2012.
  • StatoilHydro sikter på å opprettholde en egenproduksjon fra norsk sokkel på rundt 1,5 millioner foe per dag de neste ti årene.
  • Internasjonal egenproduksjon vil vokse videre fra dagens nivå på omkring 0,5 millioner foe per dag til 0,65 millioner foe per dag i 2012.

StatoilHydro har valgt å bruke egenproduksjon for å illustrere sin vekstambisjon, ettersom dette er eneste tall der produksjonsvolumene er fysisk, operasjonelt og økonomisk sammenlignbare.

I 2012 forventes 75% av selskapets internasjonale produksjon å være gjenstand for ulike typer produksjonsdelingsavtaler (PSA). Høye oljepriser øker lønnsomheten og fører til raskere kostnadsdekning, men øker samtidig beskatningen i form av volumer og reduserer StatoilHydros bokførte produksjon. Med en oljepris på 75 USD per fat vil PSA-effekten øke fra om lag 150.000 foe per dag i 2008 til 240.000 foe per dag i 2012. 

SYNERGIEFFEKTER: Fusjonen har økt konsernets kapasitet innen de fleste områder og bidrar dermed til ytterligere styrking av konkurransekraften.

Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og energivirksomhet var et sterkt svar på utfordringene innen olje- og gassindustrien. Gjennom fusjonen har konsernet styrket sin økonomiske og organisatoriske kapasitet, fått tilgang til mer ekspertise og teknologi, og utviklet en sterkere global posisjon og portefølje.

  • Fusjonen vil gi om lag 6 milliarder kroner i synergieffekter årlig før skatt. Dette er knyttet til StatoilHydros andel. Bruttogevinsten på StatoilHydro-opererte felt og anlegg anslås til omkring 12 milliarder kroner årlig.
  • Årlige synergieffekter vil utgjøre 2 milliarder kroner mer enn tidligere meddelt og bekrefter fusjonens verdiskapingspotensiale.
  • Det vil påløpe enkelte engangskostnader knyttet til omleggingen for å realisere synergieffektene. Disse kostnadene er anslått til 3 – 4 milliarder kroner etter skatt.
  • Synergieffektene forventes å oppnås fullt ut innen 3 – 4 år.

INVESTERINGER: StatoilHydro anslår at investeringene (CAPEX) i 2008 vil ligge på omkring 75 milliarder kroner og omkring 80 milliarder kroner i 2009, forutsatt en valutakurs på seks kroner per amerikansk dollar. Omkring 50% av den årlige økningen fra 2007 er knyttet til høyere aktivitetsnivå for å opprettholde dagens produksjon og støtte opp under konsernets vekstambisjon, mens resten er et resultat av kostnadsinflasjon, sammen med gradvis økende kompleksitet i prosjektporteføljen.           

AVKASTNING PÅ GJENNOMSNITTLIG SYSSELSATT KAPITAL (RoACE): RoACE er nyttig for å avveie vekst og avkastning, spesielt i dagens klima med høye råvarepriser, stramt leverandørmarked og kostnadspress i industrien. Konsernet vil levere en konkurransedyktig RoACE i forhold til sammenlignbare selskaper i industrien.

UTBYTTE: StatoilHydros finansielle strategi ligger fast. Utbyttepolitikkens mål er å gi investorene en forutsigbar direkte avkastning. Konsernet tar sikte på å videreføre Statoils utbyttepolitikk, det vil si:

  • en andel på gjennomsnittlig 45 – 50 prosent av årsoverskuddet gis direkte tilbake til aksjonærene
  • levere et økende ordinært utbytte hvert år
  • tilbakekjøp av aksjer er en integrert del av utbyttepolitikken   

I de senere år har selskapet levert et samlet utbytte til aksjonærene som har vært svært konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare selskaper. Fra 2001 har gjennomsnittlig utbytte ligget på 48 prosent av årsoverskuddet. Utbyttepolitikken vil bli kombinert med en strategi for reinvestering i lønnsom vekst, samtidig som nødvendig finansiell fleksibilitet ivaretas.

LETING: StatoilHydro tar sikte på å oppnå langsiktig vekst gjennom en betydelig global leteaktivitet. Årets leteaktivitet er den høyeste noensinne for selskapet. Leteprogrammet er anslått til omkring 18 milliarder kroner, basert på rundt 70 brønner, jevnt fordelt mellom norsk sokkel og internasjonalt.

På norsk sokkel vil flest letebrønner bli boret i modne områder, men letevirksomheten vil også omfatte uutforskede områder i Barentshavet og Norskehavet. Internasjonalt vil de viktigste brønnene bores i amerikansk del av Mexicogolfen, Brasil, Nigeria og Aserbajdsjan.

Konsernet har sikret seg riggkapasitet for hele boreprogrammet for 2008.

StatoilHydros presentasjon på kapitalmarkedsdagen kan lastes ned fra nettstedet www.statoilhydro.com/ir.  Presentasjonene kan ses og høres via nettoverføring fra konsernets nettsted fra kl. 10.00. Nettoverføringen vil også være tilgjengelig på nettstedet etter møtet.

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil),
+47 51 99 77 90 (kontor)

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil),
+ 47 51 99 13 77 (kontor)

Kai Nielsen, informasjonssjef, + 44 7824326893