Fortsatt sterke leveranser 

november 4, 2009, 07:58 CET

 Kvartalsresultatet var hovedsakelig påvirket av et fall i oljeprisene på 31 % og en nedgang i gjennomsnittsprisene på naturgass på 32 %.

Justert driftsresultat i tredje kvartal 2009 var på 31,2 milliarder kroner.

Bilde

 

Resultatet i tredje kvartal 2009 var på 6,6 milliarder kroner, hovedsakelig påvirket av lavere råolje- og gasspriser, noe som bare delvis ble motvirket av netto finansinntekter.

Justert driftsresultat etter skatt var 9,3 milliarder kroner i tredje kvartal 2009. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og representerer en effektiv skatteprosent på 70 % i tredje kvartal 2009.

– Statoil leverer solide økonomiske og driftsmessige resultater og opprettholder et høyt aktivitetsnivå både i Norge og internasjonalt. Vi har økt egenproduksjonen vår til 1,87 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 8 % fra tredje kvartal 2008. Virksomheten vår utenfor Norge bidro med mer enn 500.000 fat oljeekvivalenter per dag, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. 

– Siden andre kvartal har flere nye olje- og gassfelt som Tyrihans i Norskehavet, Tune Sør i Nordsjøen og Thunder Hawk i Mexicogolfen kommet i drift og leteprogrammet vårt fortsetter å gi gode resultater. 

– Selv om vi ser tegn til bedring i den globale økonomien, er det ikke bekreftet at bedriftenes investeringer, sysselsetting og privat forbruk er tilbake på samme bærekraftige nivå. Det er fortsatt behov for forsiktighet. Statoil opprettholder kostnadsfokuset og har fremdeles fleksibilitet til å justere aktivitetsnivået til svingningene i den økonomiske situasjonen, sier Lund.

Viktige hendelser i kvartalet:

  • Egenproduksjonen steg med 8 % fra tredje kvartal 2008 til 1,874 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Egenproduksjonen for de første ni månedene av året var 1,930 millioner fat oljeekvivalenter per dag.
  • Bokført produksjon økte med 10 % fra tredje kvartal i fjor til 1,712 millioner fat oljeekvivalenter per dag.
  • Gjennomsnittlige væskepriser målt i norske kroner falt med 31 %, gassprisene falt med 32 % og raffinerimarginene hadde en nedgang på 59 % fra tredje kvartal i fjor.
  • Vellykkede vedlikeholdsnedstenginger på norsk sokkel.
  • Nye felt satt i drift :Tyrihans og Tune Sør på norsk sokkel og Thunder Hawk i amerikansk del av Mexicogolfen.
  • Vellykket transaksjon i lånemarkedet der det ble utstedt obligasjonslån på 900 millioner dollar til 2,90 % rente med forfall i oktober 2014.
  • Guiding på egenproduksjon, kapitalutgifter og letevirksomhet i 2009 er uendret.

*Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 90 64 91 44 (mobil)
Geir Bjørnstad, direktør, US IR, +1 203 978 6950

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil)
Kai Nielsen, informasjonssjef, +44 (0) 78 2432 6893 (mobil)

Downloads