Forventninger til København

november 17, 2009, 14:36 CET
Bilde

Sjeføkonom Dr. Fatih Birol (venstre) i Det internasjonale energibyrået sammen med Helge Lund på Statoils høstkonferanse i dag. (Foto: Trond A. Isaksen)

– Jeg tror industriaktører og regjeringer har en felles forståelse av alvoret og en felles vilje til å gripe de klima- og energiutfordringene verden står overfor, sa Lund.

Bilde

Sjeføkonom i IEA, Dr. Fatih Birol, gjennomgikk IEAs publikasjon World Energy Outlook. (Foto: Trond A. Isaksen)

Det internasjonale energibyråets (IEA) publikasjon World Energy Outlook, energimarkedene og klimautfordringene, var hovedtema på konferansen. Blant innlederne var Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og sjeføkonom i IEA, Dr. Fatih Birol.

– Verden trenger et nivåskifte mot en mer bærekraftig energiframtid. Som langsiktig industriaktør trenger vi like konkurranseforhold og forutsigbare rammebetingelser. Forhandlingene i København kan risse opp veikartet som behøves for å mobilisere industrien til innsats for mer energi og mindre CO2, sa Lund.

Konsernsjefen understreket at behovet for økt energiforsyning til en verden i utvikling må ses i sammenhengen med klimaututfordringen og behovet for reduserte CO2-utslipp.

– Som IEAs analyser viser, er fossil energi kritisk viktig for energiforsyningen i verden i overskuelig framtid, uavhengig av hvilke scenarioer vi legger til grunn. Verden kan ikke i dag velge mellom fossile energikilder og fornybar energi – den trenger begge deler. Et vidt spekter av initiativ er påkrevd, her finnes ingen enkel løsning, framholdt Lund.

Konsernsjefen framholdt at Statoil møter klimautfordringen langs tre akser:

– For det første jobber vi for lavest mulig utslipp fra vår egen virksomhet. La meg minne om at CO2-utslippet per produsert enhet fra norsk sokkel er 60 prosent under gjennomsnittet i verden.

– For det andre forfølger vi mulighetene innen fangst og lagring av CO2. Tre millioner tonn blir årlig fanget fra feltene In Salah i Algerie og Sleipner og Snøhvit i Norge. En ny generasjon teknologi for slik fangst og lagring blir utviklet ved vårt anlegg på Mongstad, i samarbeid med norske myndigheter.

– I tillegg bygger vi gradvis opp vårt engasjement innen fornybar energi. Vi har i år igangsatt vårt første store prosjekt innen offshore vindkraft. Sammen med Statkraft investerer vi mer enn ti milliarder kroner i vindmølleparken Sheringham Shoal i Storbritannia, et prosjekt som vil være i stand til å forsyne 220.000 britiske hjem med fornybar energi, framholdt konsernsjef Helge Lund.     

Bilde

Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen var en av innlederne på høstkonferansen. (Foto: Trond A. Isaksen)

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i sitt innlegg at den norske regjeringen har store forventninger til klimamøtet i København i desember. Han forsikret at norske myndigheter ønsker å være en drivkraft i arbeidet med klimautfordringen, og mente at industrilandene har en plikt til å ta ledelsen i dette arbeidet.

Sjeføkonom i IEA, Dr. Fatih Birol, gjennomgikk IEAs publikasjon World Energy Outlook og sa at finanskrisen det siste året har bidratt til å redusere klimagassutslippene, og at dette gir en unik mulighet til å stimulere industri  og samfunn  i retning av en mer bærekraftig kurs. Han framholdt at verden må kutte kraftig i forbruket av kull og olje de neste 20 årene for å unngå alvorlige miljøkonsekvenser, men at gass kan spille en nøkkelrolle i overgangen til en renere energi-framtid.

 

Downloads