Forlik i saken om Kårstø-utvidelsen

mars 5, 2010, 13:01 CET
Bilde

Kårstø prosessanlegg.

(Foto: Øyvind Hagen)

Stavanger tingrett avsa den 15. januar dom i saken mellom staten v/Olje- og energidepartementet og Statoil ASA. Staten ble i dommen tilkjent et beløp på 378 millioner kroner etter skatt, samt forsinkelsesrenter fra 24. januar 2002. Forliket innebærer at beløpet økes til 500 millioner kroner etter skatt, samt at det samlede rentebeløpet fastsettes til 375 millioner kroner før skatt, tilsvarende 270 millioner etter skatt. Rentebeløpet representerer en effektiv rentesats som er noe lavere enn forsinkelsesrente. 
 
Forliket innebærer at begge parter avstår fra å anke Stavanger tingretts dom. En eventuell fornyet behandling i lagmannsretten som følge av en anke ville for begge parter medført bruk av omfattende ressurser så vel personellmessig som økonomisk, og med et usikkert endelig utfall.

Statoil er tilfreds med at saken nå har funnet sin endelige løsning.