Modifikasjoner for 9 milliarder

januar 6, 2011, 13:35 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet. (Foto: Marit Hommedal)

Bevilgningene til modifikasjoner har i en årrekke holdt seg på et høyt og jevnt nivå, fordi modifikasjoner utgjør en viktig del av Statoils investeringer på norsk sokkel.

- Vår nye arbeidsprosess for modifikasjoner bidrar til å øke kvaliteten i den tidlige fasen, sier Hans Jakob Hegge, direktør i Utvikling og produksjon Norge (UPN).

I  2010 ble nærmere 500 modifikasjonsprosjekter ferdigstilt på norsk sokkel. Av disse var rundt 300 rene HMS-prosjekter, som bidrar til økt sikkerhet, reduserte utslipp eller forbedringer i arbeidsmiljø på installasjonene.

Bilde

Hans Jakob Hegge, direktør i Utvikling og produksjon Norge.

De resterende 200 prosjektene, basert på økonomiske vurderinger, gir økt produksjon, bedre regularitet, reduserte kostnader og i mange tilfelle viktige HMS-forbedringer i tillegg.

– God økonomi og god HMS henger ofte sammen, sier Hegge.

1.000 prosjekter

Til enhver tid har Statoils driftsorganisasjon rundt 1.000 modifikasjonsprosjekter gående.

– En viktig utfordring er å finne løsninger og metoder som gjør at prosjektene kan gjennomføres uten å måtte stenge ned produksjon. På den måten kan vi redusere omfanget av revisjonsstanser, sier Hegge.

Modifikasjoner gjennomføres i tett samarbeid med leverandørene som er sentrale både i planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Leverandørene møter regelmessig prosjektledere og toppledere fra Statoil, noe som bidrar til at læring etter hendelser bakes inn i modifikasjonsprosessen.

Tryggere hverdag

Bredden i modifikasjonsprosjekter er stor. Et godt eksempel fra 2010 er Kristin-plattformen i Norskehavet, der lufting av produsert vann skjedde i nærhet av dekk og gangareal.

Slik lufting inneholder små mengder av det kreftfremkallende stoffet benzen. Selv innånding av små konsentrasjoner kan gi nerveskader.

Løsningen ble å forlenge utløpsrøret med 20 meter opp i fakkeltårnet, slik at arealet på dekk kunne åpnes for vanlig arbeid. Personellet om bord kan dermed føle seg tryggere for ikke å bli eksponert for kjemikalier.