Gullfaks i fokus

februar 8, 2011, 19:04 CET
Bilde

Gullfaks A. (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

– Sikkerheten for våre medarbeidere og våre leverandører på sokkelen har høyeste prioritet. Slik skal det også oppleves av den enkelte. Dette forutsetter en god dialog mellom ledelsen, våre medarbeidere, deres foreninger og vår verneombudstjeneste. Dette har vi sterk fokus på, og Gullfaksledelsen ser nå konkret på hvordan vi kan styrke denne dialogen, sier konserndirektør Øystein Michelsen.

Flere aktuelle tema

Statoil har over tid registrert en del oppslag i media der ansatte har stått frem og sagt at de er bekymret for å arbeide offshore. Ledelsen har likeledes mottatt noen bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner og verneombudstjenesten på Gullfaks knyttet til samme tema.

– Dette er forhold Statoil tar svært alvorlig og vil følge nøye opp i samarbeid med våre tillitsvalgte og verneombudstjenesten, sier Michelsen.

Driftsmodellen på sokkelen som ble innført i fjor og den pågående omleggingen av vernetjenesten har vært sentrale tema i Gullfaks-organisasjonen over lang tid og en samlet vernetjeneste har vært aktive i disse prosessene. Driftsmodellen er nå gjenstand for en evaluering der det skal vurderes hvordan resurssene og fellesfunksjonene i modellen utnyttes. Vernetjenesten på Gullfaks har i denne sammenheng påpekt flere forhold som det er viktig å behandle i denne evalueringen.

Omlegging av vernetjenesten

I forbindelse med fusjonen og innføring av ny driftsmodell ble det og foretatt en gjennomgang av modell for vernetjenesten. Den nye modellen legger opp til at hovedverneombudene får tilhørighet til en installasjon noe som igjen kan legge til rette for tettere dialog og direkte inngrep med den lokale plattformledelsen. For Gullfaks vil omleggingen medføre at hovedverneombudene får en dedikert rolle mot den enkelte installasjon.

Forholdene som en samlet vernetjeneste på Gullfaks har påpekt knyttet til omleggingen av vernetjenesten blir behandlet i det videre arbeidet med den feltspesifikke omleggingen til ny ordning. Vi er innstilt på å jobbe tett sammen med hovedverneombudene på Gullfaks, sier Michelsen.

Undergrunnsforhold

Brønnintegritet og andre forhold knyttet til undergrunn har preget dagsorden i Gullfaks organisasjonen siden brønnhendelsen på Gullfaks C i mai fjor. Granskingen avdekket av vi har flere områder å gripe tak i, blant annet overvåking av brønner. Det har medført at vi nå har stengt ned 20 brønner på feltet. Brønnene blir nå gjennomgått i detalj for å evaluere integriteten. Dersom det viser seg at det er svikt i barrierene vil vi gjøre tiltak og reparere disse. I tillegg til dette har også trykkforholdene i Shetlandformasjonen og boring av avlastningsbrønner vært tema hvor vår ekspertise på disse områdene har gjort et omfattende og grundig arbeid siste tiden.

– Hovedverneombudene og ledelsen på Gullfaks er enige om at denne situasjonen ikke bidrar til redusert sikkerhet på feltet, et syn også Petroleumstilsynet deler, sier Øystein Michelsen.

Veien videre 

– Norsk sokkel er i modning, vi må tilpasse oss både nye rammebetingelser og teknologisk utvikling. Driftsmodellen er innført for å tilpasse oss den nye virkeligheten – og samtidig bidra til en videre styrking av sikkerhetsnivået for våre medarbeidere på sokkelen. En god samhandling og konstruktive drøftelser med tillitsvalgte, verneapparat og ledelse er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes, sier Michelsen.