Statoil forbereder produksjonsstans etter varsel om lockout  

juli 5, 2012, 12:29 CEST


Oljeindustriens Landsforening (OLF) varslet i dag lockout (utvidet plassfratredelse) for alle medlemmer i Industri Energi, SAFE og Lederne som omfattes av sokkeloppgjøret. Den varslede lockouten trer i kraft fra mandag 9. juli kl 24.00, og vil medføre at  all produksjon på norsk sokkel stenges ned. For Statoil utgjør bortfall av produksjon ca. 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Inntektsbortfallet av produksjon for Statoil vil være ca. 520 millioner kroner per dag.

Statoil planlegger for en kontrollert nedstenging av produksjonen og ilandsetting av personell fra mandag 9. juli kl. 24.00. Det vil ta fra én til fire dager å stenge ned all produksjonen på sokkelen, avhengig av de enkelte felters karakteristika og kompleksitet. En forsvarlig sikkerhetsbemanning vil bli etablert på hver enkelt installasjon.

Varselet om  lockout kommer etter at Industri Energi, SAFE og Lederne gikk til konflikt 24. juni. OLFs beregninger viser at streiken så langt har medført bortfall av inntekter fra produksjon for ca. 2 milliarder kroner.

OLF viser i sitt varsel om lockout spesielt til at fagforeningene, i tillegg til betydelige lønnsøkninger, krever en tidligpensjonsordning fra 62 år som går langt utover det andre grupper i samfunnet har. Tidligpensjonsordning er et krav OLF ikke kan innfri fordi det er de enkelte bedrifter som fastsetter pensjonsordninger, og pensjon er derfor ikke en del av tariffoppgjøret. Når det etter 12 dager med konflikt ikke har vært mulig å forhandle en løsning, har OLF sett seg nødt til å svare på streiken med å varsle lockout.

Kontaktpersoner:
Investor relations  

Morten Sven Johannessen, direktør,  USA,  +1 2035702524 (mobile)

Erik Gonder, +47 99562611 (mobil)

Media
Bård Glad Pedersen, pressetalsperson, +47 91801791 (mobil)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12