Nytt betydelig funn på Gullfaks-feltet 

april 19, 2013, 09:00 CEST
Bilde

 

Shetland-gruppen og Lista-formasjonen er yngre og noe grunnere avsetninger og har ulike egenskaper enn formasjonene i Brent-gruppen, hvor hovedreservoarene på Gullfaks ligger.

Indikasjoner på hydrokarboner i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen har vært kjent lenge, men de er hittil ikke utviklet på grunn av dårlig reservoarkvalitet. En ny brønntest i dette intervallet viser imidlertid gode strømningsrater.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Funnet gir nye volumer som raskt kan gi produksjon av høy verdi og gir nye lovende perspektiver for feltet og installasjonene. Dette er et resultat av Statoils strategi for revitalisering av norsk sokkel, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Produksjonsbrønn 34/10-A-8 på Gullfaks A-plattformen der brønntesten er gjennomført, viser nå en høy og stabil produksjon på 7500 fat/dag. Brønnen har produsert nærmere 1 million fat siden desember 2012.

Foreløpige beregninger basert på tolkning, modellering, formasjonstester og prøvetaking i det aktuelle intervallet viser at nye utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men det er knyttet stor usikkerhet til dette ressursestimatet.

Våre modeller indikerer ytterligere oppsidepotensial og det pågår nå videre datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene.

Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen og ble satt i produksjon 22. desember 1986. Feltet er bygd ut med tre faste installasjoner og har produsert mer enn 2,4 milliarder fat olje og 56 milliarder sm3 gass.

Rettighetshavere på Gullfaks-feltet er Statoil (operatør) med 70 prosent, og Petoro med 30 prosent.

Kontaktpersoner

Investor relations
Lars Valdresbråten, Investor Relations
Tlf: + 47 40281789 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør US IR
Tlf: +1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Ola Anders Skauby, pressetalsmann norsk sokkel
Tlf: + 47 90 59 85 19

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Downloads