Redetermineringsprosessen for Ormen Lange fullført 

juni 6, 2013, 17:42 CEST

Statoils eierandel i Ormen Lange er nedjustert med  3,57 prosentpoeng fra dagens eierandel på 28,92 %.

I samsvar med Unitiseringsavtalen er det gjennomført en redetermineringsprosess i Ormen Lange Unit. Hensikten har vært å gjennomgå, og eventuelt revidere og reallokere, den enkelte lisenshavers eierandel og investeringskostnader i Ormen Lange Unit basert på reservoarytelse og oppdateringer etter at feltet kom i produksjon i 2007.

For å både avspeile den nye eierandelen og kompensere for tidligere overløft, blir 19,01 % av tørrgassproduksjonen allokert til Statoil i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2015, og 12,68 % fra 1. juli 2015. Justeringsperioden forventes å være fullført i første halvdel av 2016. 

Tilsvarende andel av kondensatproduksjonen blir 12,68 % fra 1. september 2013. Justeringsperioden for kondensat forventes å være fullført i 2015.

Negativ påvirkning på Statoils produksjon for andre halvdel av 2013 som følge av dette anslås til omkring 40 000 fat oljeekvivalenter per dag. 
 
Det vil også bli foretatt et oppgjør for å hensynta de akkumulerte investeringene i feltet, som Statoil vil bli kompensert for.

Ytterligere informasjon:
Investor relations
Lars Valdresbråten, investor relations,
Tlf.: +47 40 28 17 89

Presse
Fredrik Norman, media relations,
Tlf.: +47 91 86 65 67

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12