Offentliggjøring av granskningsrapport etter terrorangrepet mot In Amenas

september 12, 2013, 13:01 CEST
Bilde

Granskningsgruppen besøkte In Amenas-anlegget 16. april.

Førti uskyldige mennesker ble drept, deriblant fem Statoil-medarbeidere, i det brutale terrorangrepet mot In Amenas 16. januar.

Bilde

Granskningsleder Torgeir Hagen

Nærmere 800 mennesker var på anlegget da angrepet skjedde.

– Terrorangreet mot In Amenas var et angrep som savner sidestykke. Det viser tydelig at også selskaper som Statoil i dag står overfor et krevende trusselbilde, sier granskningsleder Torgeir Hagen.

Hovedformålene med granskningen var å klarlegge hendelsesforløpet og å legge til rette for læring og ytterligere forbedring innen risikovurdering, sikkerhet og beredskap.

Granskningens hovedkonklusjoner er:
Om angrepet:

  • De samlede ytre og indre sikkerhetstiltakene ved In Amenas sviktet, og klarte ikke å beskytte dem som var på anlegget mot angrepet 16. januar. Det algeriske militæret klarte ikke å oppdage terroristene eller forhindre dem fra å nå anlegget. Sikkerhetstiltakene ved anlegget var ikke konstruert for å motstå eller forsinke et angrep av en slik størrelse, og var basert på at den militære beskyttelsen fungerte effektivt.
  • Verken Statoil eller joint venture-selskapet kunne ha forhindret angrepet. Granskningsgruppen finner imidlertid grunn til å sette spørsmålstegn ved om selskapene i for stor grad baserte seg på militær beskyttelse. De hadde heller ikke forestilt seg at en større gruppe væpnede angripere kunne nå anlegget.
  • Joint venture-selskapets beredskapsorganisasjon ledet den sivile krisehåndteringen, med støtte fra Sonatrach og mange andre på stedet. Statoils bidrag til krisehåndteringen var effektivt og profesjonelt. Granskningsgruppen har ikke funnet at Statoil kunne håndtert krisen på en annen måte som ville ha påvirket utfallet.

Om sikkerhet i Statoil:

  • Statoil har etablert systemer for styring av sikkerhetsrisiko, men selskapets samlede kapasitet, kompetanse og kultur må styrkes for å møte sikkerhetsrisikoen forbundet med aktivitet i krevende og komplekse omgivelser.
Bilde

Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

– Styret har mottatt en grundig og kritisk granskingsrapport med klare anbefalinger. Den viser tydelig at dette var et brutalt og ondsinnet terrorangrep. Vi har dyp medfølelse med ofrenes familier, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

– Rapporten gir det grunnlag for læring vi etterspurte. Og rapporten understøtter og forsterker nødvendigheten av det forbedringsarbeid som er igangsatt i selskapet. Statoils organisasjon, systemer og praksis innen  sikkerhet skal styrkes på bred basis, sier Rennemo.

Rapporten gir 19 anbefalinger innenfor områdene sikkerhet på In Amenas og andre anlegg i Algerie, organisasjon og ressurser, risikostyringssystemer, kriseberedskap/håndtering og samarbeid/nettverk.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

– Angrepet var en tragedie for dem som ble rammet, og en dramatisk hendelse i Statoils historie. Rapporten reflekterer alvoret i hendelsen. Rapporten peker på områder for vårt sikkerhetsarbeid som krever forbedring og økt innsats.  Det er min og ledelsens oppgave og ansvar å sørge for at vi utnytter den innsikt rapporten har gitt oss til å styrke vårt sikkerhetsarbeid og etablere en tydeligere sikkerhetskultur i hele selskapet, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil.

Selskapet vil nå sørge for at anbefalingene blir integrert og en prioritert del av det igangsatte forbedringsprogrammet på sikkerhetsområdet. Styret har gitt sin tilslutning til dette forbedringsprogrammet, og vil løpende følge opp gjennomføringen og vurdere behovet for ytterligere tiltak.

Bilde

Granskningsgruppen består av Erling Kristian Handal (f.v.), Adrian Fulcher, Randi Grung-Olsen, Leif D. Riis, Torgeir Hagen (leder) og James Bunn. Pål Eitrheim (t.h.) leder sekretariatet for In Amenas-granskningen. (Foto: Ivar Langvik/Statoil)

Programmet inneholder tiltak for å sikre at organisasjonen tilpasser seg et trusselbilde i stadig endring.

  • Styrke ledelse, kompetanse og kapasitet innen risikoanalyse, sikkerhetsvurdering og sikringsarbeid.
  • Forbedre styringssystemer og arbeidsprosesser innen sikkerhet og sikring.
  • Tettere integrering av arbeidet med fysisk-, personell- og IT sikkerhet
  • Mer trening og økt standardisering innen beredskap
  • Styrket samarbeid med myndigheter, i og utenfor Norge, samt i industriens egne nettverk og organisasjoner innen områder som blant annet etterretning, sikkerhetsanalyse og tiltak.

Granskningsgruppen har gjennomført 136 intervjuer og hatt en rekke møter med relevante eksterne og interne aktører. Granskningsgruppen har besøkt Algerie og In Amenas, og har møtt representanter for myndighetene i Algerie, Canada, Japan, Norge, Storbritannia og USA. Gruppen har også hatt regelmessige møter med Statoil-ansatte som arbeider i In Amenas.

Granskningsgruppen ble oppnevnt av Styret i Statoil ASA 26. februar 2013 og har vært ledet av Torgeir Hagen.

– Selv om det er områder hvor vi ikke har funnet alle svar, og hvor pågående etterforskninger vil gi mer informasjon, tror jeg vi kan presentere et godt bilde av det som skjedde på In Amenas mellom 16. og 19. januar. Vi er trygge på at vi har et solid grunnlag for å svare på spørsmålet om hva Statoil kan lære, sier Hagen.

Hagen er tidligere generalløytnant og var sjef for Etterretningstjenesten fra 2002 til 2010. Han har bred internasjonal erfaring og var medlem av 22. juli kommisjonen. I tillegg har det vært nedsatt en ekstern og en intern rådgivende gruppe.

Statoil har ikke hatt egne ansatte stasjonert ved In Amenas siden angrepet. En retur av personell til anlegget vil være gjenstand for en vurdering og avhengig av at implementeringen av en rekke identifiserte sikkerhetstiltak er bekreftet gjennomført. Det samme gjelder Statoil-ansatte ved In Salah anlegget og Hassi Messaoud.

Downloads