Olje- og gasslekkasje på Statfjord A stanset – status

desember 28, 2013, 22:12 CET
Det var 168 personer om bord på installasjonen. Ingen ble skadet under hendelsen. Personellet ble mønstret og cirka halvparten ble flyttet til nærliggende installasjoner da det var usikkert hvor lenge hendelsen ville vare.

Situasjonen på installasjonen ble imidlertid raskt normalisert, og alt personell ble returnert til Statfjord A.

Produksjonen fra Statfjord A ble gjenopptatt 29. desember.

Oppdatert 03.01.2014

Da hendelsen pågikk kjente vi ikke til hvor store mengder som hadde lekket. I vår løpende dialog med Petroleumstilsynet er mengdene og hendelsesforløpet, slik vi foreløpig kjenner det, redegjort for. Vi har også igangsatt en dybdestudie. Der skal blant annet utløsende og bakenforliggende årsaker identifiseres og potensialet i hendelsen vurderes.

Forøvrig gjør vi oppmerksom på at det var stabilisert råolje på ca 1 m3 som lekket. Oljen ble samlet opp av dreneringssystemet og ingen olje rant til sjø. Gassdeteksjonen ble utløst av gass som fordampet fra oljen.