Kontroll av finansiell rapportering for Statoils årsregnskap 2012 avsluttet 

mars 11, 2014, 07:30 CET

Kontrollen har dekket utvalgte områder innen Statoils finansielle rapportering for 2012. Finanstilsynet har pekt på tre forhold der deres vurdering er at Statoils praksis ikke har vært i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Statoils vurdering er at selskapets praksis har vært i tråd med IFRS. Basert på en vurdering av de tre forholdene har Statoil likevel valgt å ta Finanstilsynets synspunkter til følge for to av forholdene, og vil legge dette til grunn for selskapets videre praksis, da Statoil anser at finanstilsynets vurdering også er en akseptabel løsning. Det tredje forholdet vil Statoil påklage til Finansdepartementet. Både nåværende revisor (KPMG) og revisor i perioden opp til og med 2011 (EY) støtter Statoils vurderinger som en del av deres revisjon knyttet til alle tre forhold som er identifisert.

Endringene som følger av Finanstilsynets konklusjoner for de to forholdene som Statoil tar til etterretning vil bli reflektert i 2013-regnskapet. Disse forholdene gjelder tilnærming til verdsetting i nedskrivingstester og valg av kontantstrømgenererende enheter.

Statoil har vurdert effektene av de to forholdene for tidligere avgitte regnskaper i tråd med IAS 8, og konkludert med at forholdene i sum ikke er vesentlige for de historiske periodene. Tilsynets konklusjoner for forholdene vil derfor ikke medføre endringer i tidligere avgitte regnskaper.

De to forholdene der Statoil vil legge Finanstilsynet tolkning til grunn er:

Bruk av pålitelighetsintervall i nedskrivningstester.  Det er naturlig usikkerhet rundt en rekke parametere i verdsettelsen av Statoils eiendeler. For å sikre en objektiv tilnærming og systematisk praksis har Statoil, med forankring i økonomisk verdsettelsesteori, hensyntatt dette gjennom å benytte et pålitelighetsintervall i forbindelse med nedskrivningstester. Finanstilsynet mener denne praksisen ikke er i tråd med IFRS. Statoil har derfor avsluttet denne verdsettelsestilnærmingen og vil også legge dette til grunn for videre rapportering.

Valg av antall kontantstrømgenererende enheter knyttet til den landbaserte aktiviteten i USA. Ukonvensjonelle olje- og gassressurser er ofte spredt over et stort geografisk område. Et prinsipielt spørsmål er derfor om, og eventuelt når, det er påkrevd å dele dette i mindre vurderingsenheter. Utgangspunktet for dialogen mellom Finanstilsynet og Statoil har vært Marcellusfeltet i USA. Statoils behandling av Marcellus som én enhet er i tråd med etablert industripraksis, og gjenspeiler den tidlige fasen av utbygging i de aktuelle områder. Tilsynet mener Marcellus skal deles i mer enn én kontantstrømgenererende enhet, og Statoil har lagt til grunn en endret tilnærming på dette området.

Det tredje forholdet gjelder tidfesting for en regnskapsmessig avsetning, gjennomført for en kontrakt for importkapasitet for LNG til USA. Vurderingen av tidspunkt for avsetning har vært kompleks, og Statoil har diskutert sakene grundig med sine revisorer (KPMG og EY) for å sikre korrekt behandling i de aktuelle historiske perioder. Avsetningen ble reflektert i regnskapet i første kvartal 2013. Finanstilsynet mener den burde vært reflektert i en tidligere periode. Statoil vil påklage tilsynets vedtak på dette punkt til Finansdepartementet. Statoil vil be om oppsettende virkning. Egenkapitalen ved utgangen av 2013 vil være upåvirket av utfallet av klagebehandlingen. Dersom en klage ikke fører frem vil resultatet for 2013 styrkes, mens det vil svekkes tilsvarende for tidligere perioder.

Statoil har i dialogen med Finanstilsynet redegjort for de grundige og profesjonelle vurderinger selskapet har lagt til grunn. Felles for alle de tre forholdene er at de knytter seg til vurdering av ikke-finansielle eiendeler. Dette er et område som krever inngående kjennskap til virksomheten og markedene, og betinger utøvelse av profesjonelt skjønn i de aktuelle regnskapsmessige vurderinger.

Dialogen med Finanstilsynet har berørt flere spørsmål av prinsipiell karakter. Statoil har lagt vekt på at det fra et selskapsperspektiv er ønskelig med størst mulig grad av harmonisering mellom aktuell regnskapsstandard, industripraksis og reguleringer i de markedene den aktuelle aktiviteten finner sted.

Finanstilsynet har også anbefalt Statoil å presentere forretningsområdet Utvikling og produksjon Nord-Amerika som et eget segment i fremtidig finansiell rapportering. Statoil har konkludert med å videreføre den eksisterende praksis der selskapets internasjonale oppstrømsaktivitet rapporteres samlet. 

Kontaktinfo

For presse:
Jannik Lindbæk jr,
tlf: +47 97755622

Investor relations:
Lars Valdresbråten,
tlf : +47 40281789

Gudmund Hartveit,
tlf: +47 97159536

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12