Makro- og energimarkedsutsikter fram mot 2040

juni 13, 2014, 10:55 CEST
– Den globale økonomiske utviklingen vil fortsatt drive etterspørselen etter energi framover. Samtidig vil økt energieffektivitet, endringer i drivstoffmiksen og en økonomisk struktur i endring føre til en nedgang i OECD-landenes etterspørsel etter energi fra nå og fram til 2040, sier Statoils sjeføkonom, Eirik Wærness.

Energy Perspectives 2014 analyserer tre forskjellige scenarier for utviklingen fra 2011 til 2040, for å vise den store usikkerheten i modelleringen av den langsiktige utviklingen.

  • Referensescenariet, der allerede besluttet energi- og klimapolitikk, i tillegg til ambisjoner og mål, og våre prognoser for sannsynlig utvikling med tanke på politiske tiltak, danner grunnlaget for modelleringen.
  • Lavkarbonscenariet, der mer omfattende energi- og klimaintensiver anvendes for å gi en raskere økning i energieffektivitet, grønn vekst og teknologiutvikling.
  • Handlingslammelse-scenariet, der proteksjonisme og geopolitisk rivalisering fører til lavere vekst, en mindre grønn energimiks og lavere energieffektivitet.

Den globale etterspørselen etter primærenergi øker med 44 % i Referanse-scenariet, 4 % i Lavkarbon-scenariet og 26 % i Handlingslammelse-scenariet. I varierende grad vil veksten i scenariene hovedsakelig komme fra land utenfor OECD, som resultat av fortsatt økonomisk vekst, urbanisering og bedre levestandard.

Global økonomisk vekst i Referanse-scenariet er beregnet til et gjennomsnitt på 3,0 % i året de neste tre tiårene. Dette er på linje med veksten som har vært de siste tjue årene. Nye vekstland ventes fortsatt å lede an, med en gjennomsnittlig vekst på 4,5 % i året i land utenfor OECD og 1,9 % i OECD.

Energimiks

I Referanse-scenariet er etterspørselen beregnet å øke for alle typer energi, fra 0,6 % økning per år (olje) til 8 % (ny fornybar energi). Som et resultat av klima- og miljøpolitikk og kostnadsforbedringer, ventes det at ny fornybar energi vil øke sin markedsandel fra rundt 1 % til nærmere 7 %. Fossile brensler vil stå for 75 % av samlet etterspørsel etter primærenergi i 2040, mot 81 % i 2010. 

Bilde

Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil

I Lavkarbon-scenariet utvikler den globale energimiksen seg i en mindre karbonintensiv retning. Andelen kull i det globale forbruket av primærenergi går betraktelig ned innen 2040, oljeandelen faller også, mens alle andre energibærere øker sin andel av den samlede etterspørselen etter primærenergi, som bare vokser i moderat takt. Det globale forbruket av gass øker med om lag 16 % fra 2011 til 2040.

I Handlingslammelse-scenariet utvikler den globale drivstoffmiksen seg i en mindre grønn retning, med en økende andel kull i verdensforbruket av primærenergi, lavere vekst i fornybar energi og karbonfangst og -lagring, stabil kjernekraftandel, lavere oljeandel og store regionale forskjeller for naturgass (nedgang i importerende regioner og økning i eksporterende regioner).

Analysen bekrefter resultatene som IEA har presentert, at innenfor et bærekraftig energisystem vil det fortsatt være et stort behov for olje og gass i energimiksen i de nærmeste tiårene.

– Gitt en modning av de eksisterende olje- og gassfeltene i verden, innebærer alle de tre scenariene store investeringer for å erstatte dagens produksjon. Selv en sterk vekst i fornybar energi vil ikke være tilstrekkelig til å erstatte den naturlige nedgangen fra produserende felt og dekke den globale energietterspørselen, sier Wærness.

Bilde

CO2-utslipp


De globale CO2-utslippene ventes å øke i Referanse-scenariet, til tross for forventninger om gradvis strengere effektivitetsstandarder og regional klimapolitikk. Effektiviseringsgevinster er hovedsakelig oppveid av en global økning i etterspørselen etter energi.

I Lavkarbon-scenariet fører økt energieffektivitet, vekst i fornybar energi, overgangen fra kull til gass og karbonfangst og –lagring til at CO2-utslippene går vesentlig ned, med 20-25 % i 2040. En utvikling basert på dette scenariet krever store endringer i de globale energisystemene.

Økt etterspørsel etter naturgass i alle scenarier

Grunnet god tilgjengelighet, stor fleksibilitet og miljøvennlige egenskaper sammenlignet med kull, antas det at naturgass vil bli et stadig viktigere brennstoff i tiårene som kommer. I Referanse-scenariet er etterspørselen etter naturgass ventet å øke raskere enn den samlede energietterspørselen, med gjennomsnittlig 1,4 % årlig fram til 2040. I Lavkarbon-scenariet vil andelen av gass i den samlede etterspørselen etter primærenergi øke fra 21 % til 24 %. I Handlingslammelse-scenariet er den globale markedsandelen av naturgass relativt stabil.

Skifergassens forsyningspotensial overrasker stadig, både når det gjelder volum og marginalkostnader. Miljøpolitikk ventes også å bidra til å gjøre gass mer konkurransedyktig.

− Utviklingen vi nå ser i USA kan tjene som et eksempel på at økt tilgang på et fossilt brensel, gass, kan redusere etterspørselen etter et annet fossilt brensel, kull, noe som vil ha svært positiv påvirkning på karbonutslippene, sier Wærness.

Rapporten Energy Perspectives er utarbeidet av analytikere i Statoil, og har som formål å presentere utviklingsscenarier for videre diskusjon og analyse.