Realiserer verdier for å videreutvikle vår portefølje på norsk sokkel 

september 12, 2014, 09:17 CEST
Bilde

Illustrasjon av Aasta Hansteen-plattformen, som blir den største spar-plattformen i verden. (Illustrasjon: GeoGraphic / Statoil)

Gjennom denne transaksjonen vil Statoil frigjøre midler fra Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt, samtidig som selskapet fortsetter som operatør med en eierandel på 51 prosent. I tillegg trer Statoil ut av Vega- og Gjøa-feltene, som ligger utenfor selskapets kjerneområder. Transaksjonen omfatter nedsalg i fire letelisenser i Vøring-området. Kjøper er Wintershall, et tysk-basert energiselskap og en veletablert aktør på norsk sokkel.

Bilde

Martin Bachmann og Arne Sigve Nylund under sigeringen av kontrakten. (Foto: Harald Petersen / Statoil)

– Vi realiserer betydelige verdier som er skapt gjennom en vellykket utvikling av våre eiendeler. Transaksjonen øker vår fleksibilitet i videreutviklingen av vår portefølje, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Transaksjonen består av et kontantbeløp på 1,25 milliarder amerikanske dollar, og et vederlag på 50 millioner amerikanske dollar som er knyttet til milepæler på Aasta Hansteen. Bokført gevinst fra transaksjonen ventes å ligge på mellom 0,7 og 0,9 milliarder amerikanske dollar, og vil bli justert for -aktiviteten mellom dato for ikrafttreden, som er 1. januar 2014, og den dato transaksjonen avsluttes.

Transaksjonen frigjør om lag 1,8 milliarder amerikanske dollar i investeringskostnader i perioden fra ikrafttredelsesdatoen og fram til slutten av 2020. Statoils produksjon fra Gjøa- og Vega-feltene som Statoil selger seg  ut av, var i første halvår 2014  22.000 fat oljeekvivalenter per dag. Transaksjonen innebærer en overføring av operatøransvaret for undervannsfeltet Vega. Transaksjonen vil ikke innebære overføring av personell.

– Vi har en sterk prosjektportefølje. Denne transaksjonen fokuserer vår portefølje på norsk sokkel, og styrker vår evne til å investere i kjerneområdene, sier Nylund.

Statoil skal investere for om lag 20 milliarder amerikanske dollar hvert år i perioden 2014-2016. Dette omfatter Gudrun-prosjektet på norsk sokkel, som startet produksjonen i april i år, mens Valemon vil starte produksjonen mot slutten av året. I tillegg er prosjekter som Aasta Hansteen og Gina Krogh i gjennomføringsfasen, mens Johan Sverdrup og Johan Castberg er under planlegging. Letevirksomheten forblir høy med 50 letebrønner som etter planen skal bores på verdensbasis i 2014.

Statoil og Wintershall har undertegnet en forlenget avtale om å fortsette samarbeidet om tiltak for økt oljeutvinning og leting.

Ikrafttredelsesdato for transaksjonen er 1. januar 2014, og det ventes at den blir avsluttet rundt slutten av 2014, avhengig av godkjenning fra myndigheter.

Strategisk porteføljestyring

I løpet av de siste årene har Statoil gjennomført en rekke transaksjoner for å gjøre Statoil til et teknologibasert oppstrømsselskap. Gjennom aktiv porteføljestyring fortsetter selskapet å realisere betydelige verdier som brukes til å styrke selskapets vekstpotensial ytterligere. Statoil har totalt realisert rundt 20 milliarder amerikanske dollar gjennom salg av andeler siden 2010, inkludert denne transaksjonen.

De siste aktvitetene for å optimalisere porteføljen omfatter salg av andeler både internasjonalt og på norsk sokkel. I fjor solgte Statoil sin andel i to felt vest for Shetland, Rosebank og Schiehallion. Denne  transaksjonen omfattet også andeler i Gullfaks og Gudrun.

Lambert Energy Advisory var finansiell rådgiver for Statoil i forbindelse med denne transaksjonen.

Oversikt over transaksjonen

  Before
the
trans-action
After
the
trans-
action
Trans-
action
Operator-
ship
Gjøa
Production Licenses 153 and 153B
5% 0% Full exit Gdf Suez is operator
Vega
Production Licenses 248, 248B and 090C. Production is via subsea tieback to Gjøa installation.
24.525% 0% Full exit Transfer of operatorship from Statoil to Wintershall. Subject to government approval 

Aasta Hansteen
Production Licenses 218 and 218 B
75% 51% Farm down Statoil is operator
Asterix
Production Licenses 327 and 327 B
70% 51% Farm down Statoil is operator
Polarled
The Polarled JV established under the "NSGI Joint Venture Participants" agreement dated December 21, 2012.
50.3% 37.1% Farm down Statoil is operator

Exploration license
602
40% 30% Farm down Statoil is operator
Exploration license
603
35% 25% Farm down Statoil is operator
Exploration license
528
35% 25% Farm down Centrica is operator
Exploration license
528 B
35% 25% Farm down Centrica is operator

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Wintershall Holding GmbH med hovedkontor i Kassel i Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt i utvinning av naturressurser i 120 år, og i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år. Wintershall satser på noen utvalgte kjerneområder, der selskapet har utviklet både regional og teknologisk kompetanse på høyt nivå. Disse kjerneområdene er Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og, i stadig større grad, Midtøsten-området. Selskapet ønsker å fortsette utvidelsen av sin virksomhet med leting og produksjon, utvalgte samarbeidspartnere, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall har rundt 2500 ansatte fra 40 nasjoner på verdensbasis, og er nå Tysklands største, internasjonalt aktive produsent av råolje og naturgass.

For mer informasjon:

Investorrelasjoner
Morten Sven Johannessen, Investorrelasjoner
Tlf: +47 909 34 148

Madeleine Lærdal, Investorrelasjoner
Tlf: +47 905 25 053

Mediekontakt
Ørjan Heradstveit, Informasjonssjef
Tlf: +47 917 78 161

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.

Bilde

Downloads