Statoils konsernsjef: Olje- og gassinvesteringer nødvendig for å møte framtidig etterspørsel

november 17, 2014, 11:15 CET
Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre og Mishal Husain på Statoils Høstkonferanse 2014.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Vi trenger en global satsing som stimulerer teknologisk innovasjon, sier Sætre videre.

I energiprognosen 2014 World Energy Outlook presenterer Det internasjonale energibyrået (IEA) “New Policies” som hovedscenario. I dette scenariet stiger etterspørselen med 37 prosent fram mot 2040.

Innen 2040 består verdens energiforsyningsmiks av fire nesten like deler: olje, gass, kull og lavkarbonkilder.  

Uansett hvilken retning miljøpolitikk og tiltak tar, blir det fremdeles behov for enorme olje- og gassinvesteringer i årene framover for å sikre energiforsyning, ifølge IEA.

Det blir behov for olje- og gassinvesteringer på hele 18,5 billioner dollar fra 2014-2035 for å møte forsyningsbehovet for IEAs “450-Scenario”, som angir en energilinje i samsvar med målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader.

–Utfordringen er enorm. Selv i IEAs 2-grader-scenario må bransjen erstatte fire ganger Saudi-Arabias produksjon av olje og ti ganger Norges gassproduksjon – bare for å motvirke naturlig nedgang, sier Sætre.

EUs klimamål

EU kunngjorde nylig sin målsetting om å kutte karbonutslippene med 40 prosent innen 2030, noe som også er i tråd med Statoils anbefalinger.

– Avtalen er et viktig steg i riktig retning, oppgaven nå er å sikre at løftene omsettes i praktisk politikk, og ambisjoner i handlinger. Hvis EUs ambisjoner støttes opp av effektive tiltak, vil dette understreke rollen til gass i europeiske markeder, erstatte kull og redusere utslipp, sier Sætre.

Statoil er en sterk pådriver for en global satsing på en mye høyere karbonpris – og har sett resultatene i praksis. Med bakgrunn i at Norge har en av verdens høyeste avgifter på karbonutslipp, har Statoil verdens mest karboneffektive olje- og gassproduksjon.

Statoils satsing på og bidrag til å takle klimaendring går utover det å være en pådriver for en høy karbonpris og fremme økt bruk av gass.

– Vi arbeider for å gjøre produksjonen vår mer energieffektiv. Vi bidrar som bransje og som selskap for å redusere utslipp som en del av Klimaforliket. Og vi arbeider for å oppnå mer, sier Sætre.

Statoil fortsetter å vektlegge utvikling av karbonfangst og –lagring, og karbonfangst og -bruk, som en del av en mer langsiktig løsning.

Statoil og hele oljeindustrien har siden begynnelsen av 1990-årene forpliktet oss til ikke å benytte fakling i rutineoperasjoner på norsk sokkel.

– Globalt er vi nå også med i en samarbeidsprosess for å redusere fakling gjennom the Global Gas Flaring Reduction Partnership, sier Sætre. Dette er et Verdensbank-tiltak med sikte på å fjerne fakling globalt innen 2030.

Under FNs Klimatoppmøte i New York i september lanserte Statoil og partnerne Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC).

Hensikten er å finne effektive løsninger for å oppdage og redusere metanutslipp, som utgjør en betydelig, men undereksponert andel av klimagassutslippene.  

Energibehov i Afrika

Et av de viktigste fokusområdene under årets Høstkonferanse og World Energy Outlook-rapporten er økonomisk utvikling, bærekraft og energibehov i Afrika – med spesiell fokus på regioner sør for Sahara.  

Mens nesten 30 prosent av verdens olje- og gassfunn er gjort i subsaharisk Afrika de siste fem årene, mangler fremdeles to tredjedeler av befolkningen tilgang til elektrisitet.

– Statoil har de siste årene gjort betydelige gassfunn utenfor kysten av Tanzania, og ser spennende muligheter for gass- og LNG-utbygging.  Vi opplever allerede at forventningene til Statoils bidrag er betydelige. I et land der bare 15 prosent av befolkningen har tilgang til elektrisitetsnettet er ikke dette vanskelig å forstå, sier Sætre. 

IEA-rapporten fremhever tre tiltak som, sammen med mer generelle reformer av styresett, kan styrke den sub-sahariske økonomien med ytterligere 30 prosent i 2040: en oppgradert kraftsektor, sterkere regionalt samarbeid, og bedre styring av energiressursene og inntektene gjennom effektivitet og åpenhet om finansiering.  

– Det følger derfor et stort ansvar med vår sterke tilstedeværelse.  Det dreier seg om å utvikle en sunn, bærekraftig og lønnsom virksomhet som gir myndighetene de nødvendige inntektene for økonomisk vekst og utvikling. Det dreier seg også om å bidra til lokal kapasitetsbygging og til åpenhet og innsyn, sier Sætre.