Energy Perspectives 2019: Å vente med klimatiltak øker utfordringen

6. juni 2019 08:00 CEST | Sist endret 16. mars 2021 14:15 CET

Dagens klimatiltak er langt fra nok til å sette verden på rett kurs for å holde den globale oppvarmingen godt under to grader. Globale utslipp økte til nytt rekordnivå i 2018 – og jo lenger økningen fortsetter, dess sterkere tiltak vil være nødvendig for å nå globale klimamål. Behovet for raske og betydelige endringer er sterkere enn noen gang.

Dette er noen av funnene i den 9. utgaven av Energy Perspectives, en rapport som legges frem av Equinor i dag med en presentasjon av mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050. Rapporten fokuserer spesielt på utfordringer og muligheter knyttet til å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte.

- Verden gjør fremskritt med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig flere mennesker. Vi ser også rekordrask vekst innen ny fornybar energi. Samtidig går tiden uten at vi ser reduksjoner i de globale CO2-utslippene, og da blir veien til en bærekraftig fremtid stadig mer krevende, sier Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

Utviklingen i de globale energimarkedene er usikker, og rapporten skisserer et stort utfallsrom gjennom tre scenarier. Renewal-scenariet viser en måte verden kan nå målene i Paris-avtalen og begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader. Dette kan oppnås gjennom raske og betydelige politiske endringer, globalt samarbeid, teknologiutvikling og vesentlige atferdsendringer hos bedrifter og forbrukere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eirik Wærness
Equinors sjeføkonom Eirik Wærness. (Foto: Tor Orset / VG Partnerstudio )

For å lykkes må vi se endringer i de globale energisystemene som er større og mer vidtgående enn noen gang før. Andelen sol- og vindkraft i elektrisitetsproduksjonen vokser allerede: Fra 1 prosent i 2007 til om lag 7 prosent i 2018. Innen 2050 må om lag 50 prosent av elektrisiteten komme fra sol og vind, og bruken av kull nesten utraderes. Den globale bilflåten må også endres fra mindre enn 1 prosent til om lag 90 prosent elektrisk. Men selv dette er ikke nok.

- Utfordringene med å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte er store og mangfoldige. Å endre energisystemene er nøkkelen, men vi trenger også massive forbedringer i energieffektiviteten og mye mer karbonfangst og lagring. Vi trenger alle disse tiltakene samtidig, sier Wærness. For hvert år som går uten at toppen i globale energirelaterte utslipp nås, vokser utfordringen med å raskt redusere utslippene nærmest eksponentielt.

Energy Perspectives inkluderer også et Reform-scenario basert på politiske innstramminger for å nå de nasjonalt fastsatte bidragene (NDC) som ble forpliktet i Paris i 2015, samt fortsatte teknologiforbedringer. I dette scenariet når de energirelaterte CO2-utslippene en topp rundt 2030 og faller deretter moderat, men ikke nok til å nå klimamålene. Det tredje scenariet, Rivalry, beskriver en fremtid hvor energiovergangen går langsomt – på grunn av mangel på tillit, geopolitisk volatilitet og ineffektive løsninger.

- Dessverre ser vi mange tegn på svekket samarbeid i verden i dag. Vi ser også mer polarisering i klimadebatten, med økt aktivisme for endring, men også protester mot de sosiale konsekvensene av endringer. Ettersom ny fornybar energi vokser frem er det også mer fokus på konsekvensene av nye energiprosjekter på naturen. Til sammen viser disse trendene den politiske kompleksiteten i det å møte klimautfordringen, sier Wærness.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Det samlede globale energibehovet økte med 2,3 prosent i 2018, det raskeste siden 2010. Hver dag bruker verden nå rundt 100 millioner fat olje og rundt 11 milliarder kubikkmeter naturgass. For å nå ambisjonene i Paris-avtalen må vi se en topp i oljeetterspørselen snart. Den forventede etterspørselen i 2050 varierer i de ulike scenariene mellom 52-118 millioner fat olje og 9-13 milliarder kubikkmeter naturgass per dag. Som en følge av det naturlige fallet i produksjonen er eksisterende olje- og gass-felt ikke nok til å møte denne etterspørselen. Nye ressurser må bringes til markedet, også i et scenario som er konsistent med målet om å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Bruken av olje og gass i andre sektorer enn energi, som petrokjemi, spiller en stadig større rolle i langsiktig etterspørsel.

Interessen for hydrogen som et utslippsfritt brensel er økende. Rapporten viser hvordan hydrogen kan være et rent alternativ innen de sektorene av industrien, oppvarming og transport som ikke lett kan elektrifiseres, og være en mulighet for å lagre energi, noe som potensielt kan gi en ekstra mulighet til å redusere globale CO2-utslipp.

Analysen i Energy Perspectives er et viktig bidrag til Equinors strategiske prioriteringer, men reflekterer ikke selskapets synspunkter eller strategi.

- Equinor har til hensikt å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Vi ønsker at den globale energimiksen endres i en bærekraftig retning og vil bidra til å forme en slik fremtid. Derfor utvikler vi oss som et bredt energiselskap, som produserer olje og gass med stadig lavere utslipp, samtidig som vi bygger en sterk posisjon innen nye energiløsninger, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre.

Relaterte sider og nedlastinger