Umiddelbare tiltak er nødvendig for å endre det globale energisystemet

8. juni 2017
Infografikk illustrasjon

Statoil forventer betydelige endringer i den globale energimiksen. Ved å bevege oss mot et lavkarbon energisystem, kan nye fornybare energikilder øke fra litt over én prosent av det samlede primære energibehovet i 2014 til nærmere 20 prosent i 2050. I et scenario som er i samsvar med togradersmålet reduseres oljeandelen fra 31 til 23 prosent, mens gass holder seg på rundt 20 prosent.

– Vi mener at det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner som er i tråd med togradersmålet, men det vil kreve umiddelbare tiltak og koordinert global innsats. Vi bør ikke undervurdere de endringene som er nødvendig innenfor energieffektivitet, energimiks og forbrukeratferd. Dessverre ser vi i dag mange faktorer som motvirker en slik endring, sier sjeføkonom i Statoil, Eirik Wærness.

I dag legger Statoil fram den 7. utgaven av sin Energy Perspectives-rapport. Den beskriver tre ulike scenarier for hvordan verdensøkonomien, energibehovet, energimiksen og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg. For første gang er prognoseperioden forlenget til 2050.

Siden det er svært stor usikkerhet knyttet til hvordan energimarkedene vil se ut i framtiden, inneholder rapporten tre ulike scenarier for utviklingen basert på forskjellige sett av forutsetninger:

  • Reform: Utgangspunktet er de nasjonale klimaforpliktelsene i Paris-avtalen (COP21). Scenariet legger gradvis større vekt på en markedsdrevet utvikling i de globale energimarkedene, der politikk spiller en støttende rolle.
  • Renewal: Et ambisiøst og svært utfordrende scenario, som tar utgangspunkt i hva som skal til og viser hvordan vi kan nå en utviklingsbane for energirelaterte utslipp i tråd med togradersmålet.
  • Rivalry: En framtid som er påvirket av geopolitiske og økonomiske konflikter og større regionale forskjeller, både med tanke på økonomisk utvikling og endring i energisystemene.

De viktigste utviklingstrendene i alle scenariene er at verdens befolkning øker, flere mennesker blir en del av den globale middelklassen, den økonomiske veksten fortsetter, og dermed øker den underliggende globale etterspørselen etter energibaserte produkter, tjenester og aktiviteter.

En mulig vei til store utslippsreduksjoner

Renewal er det scenariet som beskriver en mulig vei for å oppnå energirelaterte CO2-utslipp som er i samsvar med togradersmålet. Dette vil kreve et koordinert globalt samarbeid om politikk og regelverk, samt betydelig teknologiutvikling, innen energiforsyning og -etterspørsel. Som et eksempel må gjennomsnittlig årlig forbedring i energieffektivitet, målt etter den globale energiintensiteten, være tre ganger høyere enn det vi har erfart de siste 25 årene.

Det er ikke bærekraftig å holde de globale klimagassutslippene på dagens nivå. 

– Dersom vi ikke klarer å endre verdens energisystemer, vil det ha negativ påvirkning på hele verden og alle deler av samfunnet. Vi støtter en utvikling der verden beveger seg i en bærekraftig retning, der klimamål nås sammen med andre viktige mål FN har fastsatt for en bærekraftig utvikling, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Portrett - Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Global etterspørsel etter olje

Etterspørselen etter olje ventes å øke inn på 2020-tallet. Avhengig av scenario, varierer etterspørselen etter olje i 2050 fra under 65 til over 120 millioner fat per dag, sammenlignet med rundt 97 i dag.

Uavhengig av scenario, og i tillegg til store investeringer i fornybar energi, vil vi fortsatt ha behov for store investeringer i olje og gass, på grunn av en naturlig nedgang i forsyningen fra dagens felt. I Renewal-scenariet vil oljeforsyningen i 2050 fra nye reserver, som ikke er i produksjon i dag, være 15-25 ganger høyere enn dagens produksjon i Norge.

– Elektriske biler og ladbare hybridbiler kan utgjøre rundt 90 prosent av privatbilene i 2050, og effektiviteten vil være mye høyere enn i dag. Men økning i tungtransport og sjøtransport, en voksende luftfartsnæring og petrokjemisk industri, bidrar til at etterspørselen etter olje ligger over 60 millioner fat per dag, sier Wærness.

Statoils strategi

Statoil skal aktivt forme sin virksomhet for å levere høy verdiskaping med et lavt karbonavtrykk.

– Statoil støtter Paris-avtalen. Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybarprosjekter, vil det gi selskapet konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi, sier Sætre.

Statoil skal gradvis skape seg en betydelig posisjon innen lønnsomme fornybarprosjekter og lavkarbonløsninger. Selskapet har en strategisk ambisjon om å bruke 15-20 prosent av sine årlige investeringer på disse nye energiløsningene i 2030. Et lavt karbonavtrykk fra vår virksomhet vil bli en stadig større konkurransefordel, og som en del av Statoils strategi fastsetter klimaveikartet en klar ambisjon om å være et ledende selskap innen karboneffektiv olje- og gassproduksjon.

  • Energy Perspectives gis ut årlig av Statoil. 2017-rapporten er den syvende utgaven.
  • Rapporten utarbeides uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger. Den er utarbeidet for å gi en faglig vurdering av makroøkonomisk utvikling og langsiktige perspektiver på det internasjonale energimarkedet. Rapporten er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene.
  • Det er et mål at rapporten skal skape større forståelse for usikkerhet på lang sikt, og hvordan ulike drivkrefter kan påvirke denne usikkerheten.
  • Med Energy Perspectives-rapporten ønsker vi å bidra til kunnskapsbaserte diskusjoner og økt forståelse av drivkreftene bak makroøkonomi, energi, klima og geopolitikk.
  • Energy Perspectives har blitt en viktig referanse i selskapets internasjonale samtaler om energi- og klimaspørsmål. Teamet bak rapporten inviteres hvert år til internasjonale møter og konferanser for å presentere sine perspektiver.