Equinors resultater for første kvartal 2020

7. mai 2020 07:00 CEST
Bilde av Troll A-plattformen

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 2,05 milliarder USD og 0,56 milliarder USD etter skatt i første kvartal 2020. Driftsresultat i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 2,45 milliarder USD.

Første kvartal var kjennetegnet av:

  • Rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien, fallet i råvareprisene og usikkerheten i markedet 
    • Iverksettelse av handlingsplan på 3 milliarder USD for 2020 for styrket finansiell robusthet
    • Suspendering av tilbakekjøp av egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet
    • Kontantutbyttet for første kvartal er redusert til 0,09 USD per aksje
  • Solid kontantstrøm og netto gjeldsgrad(1) på 25,8 %
  • Finansielle resultater påvirket av lavere råvarepriser
  • Solid drift med rekordhøy produksjon og vellykket opptrapping til høyere platåproduksjon på Johan Sverdrup ved utgangen av april

- Covid-19-pandemien påvirker mennesker, samfunn og næringsliv over hele verden. Felles innsats fra enkeltpersoner, myndigheter og selskaper er nødvendig for å respondere på den globale krisen vi er inne i. Vi står alle sammen i denne situasjonen, og Equinor har iverksatt kraftfulle og raske tiltak. Sikkerhet er vår førsteprioritet, og vi har iverksatt tiltak for at våre medarbeidere skal være trygge og friske, bidra positivt i samfunn der vi har virksomhet og redusere spredningen av viruset. Vi har også tatt betydelige grep for å styrke vår finansielle robusthet, og ved behov er vi forberedt på å ta ytterligere grep for å beskytte medarbeidere, driften og verdiskapingen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

equinor-eldar-saetre-DSCF2003-1-1.jpg
Konsernsjef Eldar Sætre

– I tider som dette, med markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har sett tidligere, er det viktigere enn noen gang å ha en tydelig retning for den langsiktige utviklingen av selskapet. Våre verdier og vår strategi ligger fast, og vi er dedikert til å utvikle Equinor som et bredt energiselskap. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, forankret i en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Sætre.

– Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene. Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 2,05 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,19 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var 0,56 milliarder USD, ned fra 1,54 milliarder USD i samme periode i fjor. Lavere priser for både væsker og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet.

I første kvartal kunngjorde Equinor en plan for å redusere kostnader(2) for 2020 med om lag 700 millioner USD sammenlignet med opprinnelige estimater. Driftskostnadene i første kvartal 2020 viste en forbedring fra forrige kvartal, og produksjonsenhetskostnadene var lavere. Segmentet Leting og produksjon Norge rapporterte lavere priser med økt produksjon og høy regularitet. Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt var påvirket av lave priser for både gass og væsker, til tross for en liten reduksjon i driftskostnader og en økning i produksjonen. Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering rapporterte sterke resultater fra det europeiske gassmarkedet, som ble motvirket av virkningene av svake raffineringsmarginer og produkthandel i et krevende volatilt marked. Equinor leverte rekordhøy kraftproduksjon fra sin fornybarvirksomhet.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 0,06 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,73 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 0,71 milliarder USD i første kvartal, ned fra positive 1,71 milliarder USD i første kvartal 2019. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,45 milliarder USD, hvorav 0,86 milliarder USD er knyttet til eiendeler på norsk sokkel, og 1,40 milliarder USD til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2.233 tusen foe per dag i første kvartal, opp 3 % fra samme periode i 2019. Fleksibiliteten i gassfeltene ble brukt til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser. En vellykket opptrapping av nye felt samt ny brønnkapasitet bidro til økt produksjon. Opptrappingen på Johan Sverdrup bidro i stor grad til den økte produksjonen i kvartalet, og feltet nådde en høyere platåproduksjon på 470.000 foe per dag i slutten av april. Equinor venter å levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2019 til 2026. Grunnet usikkerheten i markedet, myndighetenes pålagte produksjonskutt og Equinors satsing på verdi framfor volum, har Equinor opphevet ytterligere produksjonsprognoser for 2020.

Ved utgangen av første kvartal 2020 hadde Equinor fullført 5 letebrønner, hvorav 3 med drivverdige funn, og det pågikk 17 brønnoperasjoner. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,30 milliarder USD, sammenlignet med 0,27 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Kontantstrøm fra driften før skatt og endringer i arbeidskapital var på 4,50 milliarder USD i første kvartal 2020, sammenlignet med 6,45 milliarder USD i 2019. Organiske investeringer var på 2,30 milliarder USD for de tre første månedene av 2020. Equinor forventer organiske investeringer på om lag 8,5 milliarder USD for 2020, og oppdaterer sine forventede organiske investeringer for 2021 til om lag 10 milliarder USD. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden(1) 25,8 %, en økning på to prosentpoeng som hovedsakelig skyldtes valutaeffekter på egenkapitalen. I henhold til innføring av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 31,3 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,09 USD per aksje for første kvartal 2020, en reduksjon på 67 % sammenlignet med foreslått utbyttenivå for fjerde kvartal 2019.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste tolv månedene fram til 31. mars 2020, uendret fra samme periode for ett år siden. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,3 for de siste tolv månedene fram til 31.mars 2020, sammenlignet med 2,9 for samme periode for ett år siden.

1 Dette er et ikke-GAAP måltall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under Supplementary-delen i rapporten.
2 Operasjonelle kostnader (eksluderer variable kostnader som transport og prosessering), salg og generell administrasjon og feltutviklingskostnader. Utgiftsført letekostnader er ikke inkludert

 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast