Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2020

10. februar 2021 06:56 CET
Helikopter på Johan Sverdrup-feltet

Equinor rapporterer et positivt justert driftsresultat på 0,76 milliarder USD og negativt med 0,55 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2020. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,99 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 2,41 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 1,30 milliarder USD, og kostnadsføring av 0,98 milliarder USD knyttet til LNG-prosjektet i Tanzania.

2020 var kjennetegnet av:

  • Resultater påvirket av lave olje- og gasspriser 
  • Solid drift under ekstraordinære forhold
  • Positiv kontantstrøm i et lavprismiljø
  • Leverer 3,7 milliarder USD i investerings- og kostnadsreduksjon, godt over ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet
  • Fremdrift og verdiskapning innen fornybarvirksomheten
  • Setter ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050 for å skape verdi som ledende selskap i det grønne skiftet


- Våre resultater er påvirket av markedsuro igjennom året, men sterke kostnadsforbedringer og kapitaldisiplin ga positiv netto kontantstrøm for kvartalet og for året som helhet. I 2020 har vi levert mer enn 3,7 milliarder dollar i innsparinger og kostnadsreduksjoner, godt over ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet som vi lanserte i mars. Vi er godt posisjonert for verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og årene fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Bilde av Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef

- Jeg er imponert over hvordan organisasjonen har håndtert utfordringene og levert solid operasjonell drift og produksjonsvekst i den langvarige krevende situasjonen under pandemien. Vi øker produksjonen fra Johan Sverdrup ytterligere og vi brukte fleksibiliteten i gassfeltene til å produsere mer gass da prisene steg i kvartalet. I tillegg startet vi produksjonen fra Snorre Expansion før tidsplanen og godt under kostnadsanslagene, sier Opedal.

- Equinor skal være konkurransedyktig og skape verdi som et ledende selskap i det grønne skiftet., og vi har satt en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. I 2020 leverte vi betydelig fremdrift i vår fornybarportefølje. Vi tok investeringsbeslutning for Dogger Bank A og B, vant tidendes største kontrakt for havvind i USA, startet byggingen av Hywind Tampen, og vi realiserte verdier gjennom transaksjoner. Vi tar også grep for å optimalisere olje- og gassporteføljen, og bygge en mer robust portefølje for framtiden, noe som i kvartalet har medført en kostnadsføring i Tanzania og en nedskrivning knyttet til en egenoperert eiendel på land i USA, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 0,76 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra 3,55 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 0,55 milliarder USD, ned fra 1,19 milliarder USD i samme periode i fjor. Lave priser for væsker påvirket driftsresultatet for kvartalet.

Equinor lanserte en handlingsplan på 3 milliarder USD i mars 2020 for å styrke finansiell robusthet, inkludert en reduksjon av driftskostnader på 0,70 milliarder USD. Gjennomføring av planen ga besparelser på mer enn 3,7 milliarder USD, blant annet en reduksjon av faste driftskostnader på om lag 1 milliard USD. Produksjonsenhetskostnadene er redusert med 5 % siden 2019, og 2021-ambisjonen er dermed realisert allerede i 2020.

I segmentet Leting og produksjon Norge realiserte Equinor svakere væskepriser og produksjonen var redusert hovedsakelig som følge av at revisjonsstanser ble flyttet til fjerde kvartal på grunn av den pågående pandemien.

Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt ble påvirket av lave priser og kostnadsføringen av LNG-prosjektet i Tanzania med 0,98 milliarder USD. Segmentet Leting og produksjon USA ble også påvirket av svake priser, delvis motvirket av betydelige reduksjoner av driftskostnadene.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering skapte verdi gjennom sterke trading-resultater for gass til Europa, delvis motvirket av lave raffineringsmarginer og nedstenging av produksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg.

Segmentet Nye energiløsninger leverte høy tilgjengelighet på havvindeiendeler. Forventet kapitalgevinst fra salget av en 50 % eierandel i havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA er på om lag 1 milliard USD. En kapitalgevinst fra nedsalg av 10 % eierandel i Dogger Bank A og B i Storbritannia forventes å bli bokført i første kvartal 2021.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,99 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra positive 1,52 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 2,42 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med negative 0,23 milliarder USD i fjerde kvartal 2019. Driftsresultatet var negativt påvirket av netto nedskrivninger på 1,30 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til et raffineri som følge av reduserte marginforutsetninger og noe økte kostnadsanslag, og en egenoperert ukonvensjonell landbasert eiendel i Nord-Amerika på grunn av reklassifisering som holdt for salg.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,043 millioner foe per dag i fjerde kvartal, ned fra 2,198 millioner foe per dag i samme periode i 2019, med en liten økning i gassandel på grunn av høy produksjon fra fleksible gassfelt. Justert for porteføljetransaksjoner var produksjonsveksten for 2020 på 2,4 %.

I 2020 fullførte Equinor 34 letebrønner med 16 kommersielle funn og 1 brønn under vurdering. Det pågikk boring i 12 brønner ved utgangen av året. Justerte letekostnader i fjerde kvartal var 1,25 milliarder USD, sammenlignet med 0,44 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Reserveerstatningsraten (RRR) var negativ med 5 % i 2020 som følge av kapitaldisiplin og prioritering av finansiell fleksibilitet ved usikkerhet i markedet, med et gjennomsnitt over tre år på 95 %. Med 5,26 milliarder fat påviste reserver var forholdet mellom Equinors reserver og produksjon (R/P) 7,4 år.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 14,0 milliarder USD i 2020, sammenlignet med 21,8 milliarder USD i 2019. Organiske investeringer var på 7,8 milliarder USD for 2020. Ved utgangen av året var gjeldsgraden (1) 31,7 %, stabil fra 31,6 % ved utgangen av tredje kvartal 2020. I henhold til implementering av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 37,3 %.

Styret foreslår for generalforsamlingen et kontantutbytte på 0,12 USD per aksje for fjerde kvartal 2020.

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 8,0 kg per fat i 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 i 2020, ned fra 0,6 i 2019. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,3 for 2020, sammenlignet med 2,5 i 2019.

1 Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, IR, 
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør, IR North America, 
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, 
+47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast