Equinors resultater for andre kvartal 2020

24. juli 2020 07:04 CEST | Sist endret 24. juli 2020 07:55 CEST

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 0,35 milliarder USD og 0,65 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2020. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 0,25 milliarder USD.

Andre kvartal var kjennetegnet av:

  • Finansielle resultater påvirket av covid-19-pandemien og svært lave råvarepriser 
  • Sterke tradingresultater med betydelig verdiskapning i volatile markeder
  • Gjennomgående god operasjonell drift og solide kostnadsreduksjoner 
  • Resultater etter skatt positivt påvirket av midlertidige skatteendringer i Norge
  • Gjeldsgraden (1) økte til 29,3 % grunnet svært lave råvarepriser og skattebetalinger knyttet til 2019-resultatet

- Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder. Vi ser nå en gradvis gjenåpning av samfunnet i noen deler av verden, mens andre regioner fremdeles er sterkt påvirket av pandemien. Equinor har iverksatt kraftfulle tiltak for å ivareta våre medarbeideres sikkerhet og for å bidra positivt i samfunnet og motvirke spredning av viruset. Vi har også klart å opprettholde stabil drift og iverksatt en rekke tiltak for å sikre vår finansielle robusthet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Konsernsjef Eldar Sætre

- Vi har redusert kostnader, opprettholdt en solid drift og fortsatt å prioritere verdi over volum ved å utsette betydelig fleksibel gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser. Vi har også fortsatt fremdrift i vår portefølje av svært konkurransedyktige prosjekter, Dette er understøttet av politiske vedtak i Norge som setter bransjen i stand til å fortsette å arbeide med planlagte prosjekter som vil stimulere investeringer og opprettholde aktivitet i en krevende periode. Siden begynnelsen av kvartalet har vi inngått kontrakter og rammeavtaler for mer enn 10 milliarder kroner med konkurransedyktige leverandører i Norge, sier Sætre.

- Vi forventer fortsatt svingninger i markedet fremover. De langsiktige markedseffektene av Covid-19 er fortsatt usikre, med mulig lavere etterspørsel og reduserte investeringer i bransjen. Men Equinors strategiske retning ligger fast, og vi vil fortsette å utvikle Equinor som et bredt energiselskap for å skape verdier i en lavkarbonframtid. Sammen med våre partnere har vi tatt positive investeringsbeslutninger for transport og lagring av CO2 i Northern Lights-prosjektet og for delvis elektrifisering av Sleipner-feltet med fornybar energi fra land, sier Sætre. 

Justert driftsresultat var 0,35 milliarder USD i andre kvartal, ned fra 3.15 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var 0,65 milliarder USD, ned fra 1,13 milliarder USD i samme periode i fjor. Svært lave realiserte priser for både oljeprodukter og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet, mens tradingvirksomheten skapte betydelige verdier i volatile markeder.

Equinor er i rute for å levere på den annonserte planen for å redusere kostnader (2) for 2020 med om lag 700 millioner USD sammenlignet med opprinnelige estimater. Driftskostnader på oppstrømssiden og produksjonsenhetskostnadene er betydelig redusert fra andre kvartal 2019. 

Segmentet Leting og produksjon Norge rapporterte betydelig lavere priser og produksjonen ble påvirket av beslutningen om å utsettel produksjonen av betydelige gassvolumer til senere perioder for å oppnå høyere forventet verdi, og myndighetsbestemte oljeproduksjonsbegrensninger. 

Fra og med andre kvartal har Equinor etablert Leting og produksjon USA som et eget rapporteringssegment. Resultatene i dette segmentet ble påvirket av svært lave råvarepriser, mens betydelige kostnadsreduksjoner bidro positivt. Resultater i segmentet Leting og produksjon internasjonalt (eksklusive Leting og produksjon USA) ble også påvirket av lave priser, til tross for reduserte driftskostnader. 

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering leverte rekordhøyt resultat i kvartalet, spesielt fra handel med råolje og oljeprodukter, der det ble skapt verdi fra et marked i kontango og optimering basert på selskapets portefølje. I tillegg bidro reforhandling av gassalgskontrakter positivt til resultatet. 

Nye energiløsninger leverte et tilnærmet nøytralt resultat i kvartalet, inkludert kostnader relatert til modning av nye prosjekter.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder USD i andre kvartal, ned fra 3,52 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 0,25 milliarder USD i andre kvartal, ned fra 1,48 milliarder USD i andre kvartal 2019. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 0,37 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting.  

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,011 millioner foe per dag i andre kvartal, på nivå med samme periode i 2019, med sterk vekst i væskeproduksjonen på norsk sokkel. Justert for porteføljetransaksjoner og myndighetspålagte produksjonsbegrensninger, utgjør dette en produksjonsvekst på mer enn 4 % sammenlignet med andre kvartal 2019. Fleksibiliteten i enkelte gassfelt ble brukt til å utsette betydelig produksjon til perioder med høyere forventede gasspriser. Vellykket opptrapping av nye felt, blant annet Johan Sverdrup, samt ny brønnkapasitet, bidro til økt produksjon. 

Ved utgangen av andre kvartal har Equinor fullført 15 letebrønner, hvorav 6 med drivverdige funn og 2 brønner under vurdering. Det pågikk det boring i 17 brønner ved utgangen av kvartalet. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,28 milliarder USD, sammenlignet med 0,24 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 6,86 milliarder USD i første halvdel av 2020, sammenlignet med 12,0 milliarder USD i første halvdel av 2019. Organiske investeringer var på 4,11 milliarder USD for de seks første månedene av 2020. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden (1) 29,3 %, opp fra 25,8 % ved utgangen av første kvartal, hovedsakelig som følge av svært lave råvarepriser og skattebetaling knyttet til 2019-resultatet. I henhold til implementering av IFRS 16, var gjeldsgraden (1) 34,7 %. 

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,09 USD per aksje for andre kvartal 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for de siste tolv månedene fram til 30. juni var 0,6 for 2020, sammenlignet med 0,5 i 2019. Personskadefrekvensen (TRIF) for de siste tolv månedene fram til 30. juni var 2,3 for 2020, sammenlignet med 2,6 i 2019.

1 Dette er et ikke-GAAP måltall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under Supplementary-delen i rapporten.
2 Operasjonelle kostnader (ekskluderer variable kostnader som transport og prosessering), salg og generell administrasjon og feltutviklingskostnader. Utgiftsført letekostnader er ikke inkludert.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America, +1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil)

Nedlastinger

Webcast