Granskinger ferdigstilt

21. desember 2016 | Sist endret 23. desember 2016 13:33 CET

Granskingene etter en arbeidsulykke med H2S-eksponering ved Stureterminalen, og røykutvikling og en mindre brann i et utstyrsskaft på Statfjord A, er ferdigstilt. Rapportene er oversendt Petroleumstilsynet.

Onsdag 12. oktober ble fem personer skadd etter eksponering av H2S-gass (hydrogensulfid) på Stureterminalen i Hordaland. 

Søndag 16 oktober ble det meldt om røykutvikling og brann i et utstyrsskaft på Statfjord A. Ingen personer ble skadd i hendelsen. 

– Vi er ikke tilfreds med at vi i høst hadde flere alvorlige hendelser. Det er viktig for oss å gå grundig gjennom alle forhold ved hendelsene for å sikre at læring er med på å forbedre sikkerheten. Granskingsrapportene blir systematisk fulgt opp med konkrete tiltak for å styrke vårt sikkerhetsarbeid ytterligere, sier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift.

Portrett av Jannicke Nilsson
Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift
Foto av Sture-terminalen
Sture-terminalen (Foto: Helge Hansen)

Sture 

Fem personer; to operatører, en lærling og to skoleelever på utplassering, ble eksponert for H2S-gass på Stureterminalen i forbindelse med arbeid på en H2S-reaktor. H2S-reaktoren fungerer som et renseanlegg for produsert vann og ballastvann, og er bygget som en 14 meter høy beholder i betong med et kort ventileringsrør på toppen. En av de fem personene ble kritisk skadet, en ble alvorlig skadet og tre lettere skadet. Alle de fem involverte kom fra hendelsen uten varige skader og er tilbake i sitt vanlige virke. 

Den interne granskingsrapporten definerer hendelsen med høyeste alvorlighetsgrad og konkluderer med at under ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen medført dødsfall. 

– Innsatsen til personellet på Stureterminalen bidro høyst sannsynlig til at hendelsen ikke fikk et mer alvorlig utfall. Men granskingen viser at sikkerheten for de ansatte ikke ble tilstrekkelig ivaretatt denne oktoberdagen. 

Dette ser vi alvorlig på, og det er avgjørende at vi følger opp funnene i granskningsrapporten og bruker denne til å styrke sikkerhetsarbeidet på anleggene, sier konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Jens Økland. 

– I forbindelse med denne hendelsen erkjenner vi at vi ikke hadde klart å istandsette driftsorganisasjonen på Sture til å gjøre de rette risikovurderingene knyttet til arbeid på H2S-reaktoren. Konklusjonene i rapporten danner grunnlag for både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på Sture. Dette vil igjen gi læringseffekt og erfaringsoverføring til øvrige landanlegg i selskapet, sier Lars Rosenløv, direktør for landanleggene i Statoil. 

Rapporten peker på flere bakenforliggende årsaker til hendelsen. Forhold knyttet til manglende risikoforståelse, manglende styring av kompetanse og beredskap, samt sviktende barrierer i forbindelse med inspeksjon av H2S-reaktoren står sentralt. Rapporten gir grunnlag for tiltak som blant annet innebærer konkrete operasjonelle tiltak som økt bruk av bærbare gassdetektorer og forbedrede operasjonsprosedyrer knyttet til H2S reaktor, samt generelle tiltak for å øke risikoforståelsen hos alle medarbeidere og forsterke kvaliteten i sikkerhetsarbeidet. 

Portrett av Jens Økland
Jens Økland, konserndirektør, markedsføring, midtstrøm og prosessering
Portrett av Lars Rosenløv
Lars Rosenløv, direktør, landanleggene i Statoil
Foto av Statfjord A-plattformen
Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Statfjord A

Det oppstod en mindre brann i tetningsolje i lastepumpen som leverer olje fra plattform til tankskip. Aktiveringen av stoppsignal til pumpen medførte at akslingen i bryterkammeret hvor til/frakobling av strømmen skjer, gikk til brudd på grunn av utmatting. Brannen ble slukket av overrislingsanlegget. 

– Granskingsrapporten viser at det var liten risiko for eskalering og konkluderer med at hendelsen ikke hadde storulykkepotensiale. Det var heller ikke potensiale for personskade knyttet til hendelsen. Den gir likevel viktige læringspunkter som vi vil bruke i arbeidet med å forhindre gjentakelse, og forsterke sikkerheten ved våre installasjoner, sier Øystein Arvid Håland, Statoils direktør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Utvikling og produksjon Norge. 

Forbedringsarbeid og sikkerhet 

Etter flere hendelser i løpet av høsten har det vært behov for å se på om det er sammenhenger mellom hendelsene og Statoils forbedringsprogrammer. 

Portrett av Øystein Arvid Håland
Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet, sikring og bærekraft I Utvikling og produksjon Norge.

– De to fullførte granskingene viser ikke sammenheng mellom vårt forbedringsarbeid og hendelsene. Likevel tar vi på alvor signaler om en krevende hverdag på grunn av mange pågående effektiviseringsinitiativer. Dette gjennomgår vi grundig, og vi følger opp for å sikre at selskapets forbedringsarbeid styrker både sikker og effektiv drift, sier Nilsson. 

Det pågår fortsatt granskinger knyttet til andre hendelser i høst. For å følge opp hendelsene har Statoil iverksatt tiltak for å forsteke og bedre sikkerhetsarbeidet i selskapet. Det fokuseres spesielt på sikkerhetsledelse, læring og samarbeid, både på tvers i organisasjonen og med leverandører og samarbeidspartnere. 

Hendelsene på Sture og Statfjord A granskes også av Petroleumstilsynet og politiet. 

Pressekontakt: 

Ola Anders Skauby, tlf. 90598519, epost: oaska@statoil.com 

 

Relatert side

Nedlastinger