Drift av Johan Castberg

26. juni 2017 13:00 CEST | Sist endret 26. juni 2017 15:03 CEST
Johan Castberg floating production vessel (Illustration: Statoil)

Den samlede driftsstøtten for Johan Castberg vil gi betydelige ringvirkninger i Nord-Norge.

Statoil har på vegne av partnerskapet besluttet at driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Rekruttering av offshorepersonell fra Finnmark er også prioritert.

Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år. Det vil bli investere rundt 1,15 milliarder kroner årlig for å drifte feltet. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene. (Agenda Kaupang)

Johan Castberg er et av de største prosjektene i Statoils portefølje som fortsatt ikke er under utbygging og vil være en viktig brikke i videreutviklingen av petroleumsvirksomheten i nord.

Endelig investeringsbeslutning for Johan Castberg skal etter planen tas mot slutten av 2017.

Lokalisering av driftsfunksjoner

– Dette har vært en omfattende prosess hvor vi har vurdert flere alternativer, men hvor Hammerfest og Harstad hver for seg gir de beste industrielle løsningene for Johan Castberg., sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen.

Knut Gjertsen, prosjektdirektør for Johan Castberg

Forsyningsbasen i Hammerfest vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30-45 årsverk, og helikopterbasen rundt 12-15 årsverk. Hammerfest har allerede etablerte baser og har lang erfaring, noe som gir de mest kompetente og kostnadseffektive løsningene.

Driftsorganisasjonen i Harstad, som vil støtte offshoreorganisasjonen og videreutvikle feltet når det er i produksjon, forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40-45 årsverk. Her har Statoil bygget opp et sterkt fagmiljø med 40 års erfaring med drift i nord. Johan Castberg vil spesielt dra nytte av samlokalisering med organisasjonene til Norne og Aasta Hansteen, som har likheter i utbyggingskonsept.

– For å sikre langsiktig oppbygging av petroleumsrelaterte kompetansearbeidsplasser i Finnmark, vil Statoil i samarbeid med andre operatører, leverandører og lokale myndigheter før innlevering av Plan for utbygging og drift ta initiativ til en gjennomgang av mulige tiltak for å styrke det totale petroleumsmiljøet i Hammerfest og Finnmark. Dette vil på sikt kunne gi økt lokal rekruttering til næringen, samt at Finnmark kan ta en sterkere posisjon i den teknologidrevne utviklingen av Barentshavet, sier leder for Drift Nord i Statoil, Siri Espedal Kindem.

Siri Espedal Kindem, leder for Drift Nord i Statoil

Statoil har på vegne av partnerskapet besluttet at driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Offshorebemanning med base i Finnmark

Offshore vil vi trenge en bemanning på mellom  90-100 personer fordelt på tre skift.

-  Vi vil prioritere å rekruttere så mange som mulig til offshoreorganisasjonen fra Finnmark. Derfor har vi satt i gang et arbeid opp mot fylkeskommunen og skolene i fylket for å få til en god rekruttering til de fagene som vi trenger kompetanse til i offshoreorganisasjonen, sier Kindem.

Store ringvirkninger under utbygging

Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til i underkant av 50 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.

Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.

Grunnlaget for beslutningene er basert på analyse gjort av Agenda Kaupang. Les rapporten under.

Fullstendig konsekvensutredning vil bli lagt ut på Statoil.com fredag 30. juni .