Skip to main content

Hvordan og hvorfor

Det pågår store endringer i bransjen, og de skjer raskere enn noen gang. Grunnleggende forandringer i markeder og politikk kommer i tillegg til utfordringene ved å skape et lavutslippssamfunn. Vi må ta modige valg. Her forklarer vi tenkningen bak vår strategiske retning. 

I Equinor ser vi på disse endringene som muligheter for å forme og forbedre morgendagens energibransje. Vi ønsker å gå foran som et eksempel for hvordan olje- og gassindustrien må utvikle seg, vise lederskap og vise vei til og bedre løsninger.

Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbonframtid.

Vi vil maksimere og utvikle verdien av vår enestående posisjon på norsk sokkel og vår internasjonale olje- og gassvirksomhet. Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp setter premissene for alt vi gjør. 

Ambisjonen er at innen 2030 skal fornybar energi og lavkarbonløsninger utgjøre 15–20% av Equinors investeringer. 

Vi er et verdibasert selskap der aktive og ansvarlige medarbeidere jobber sammen for å forme energiframtiden.

CEO ELdar Sætre 2017
Foto: Ole Jørgen Bratland

Eldar Sætre
Konsernsjef i Equinor

Vi jobber for å bli anerkjent som industriledende innen sikkerhet, og vi mener at alle ulykker og hendelser som påvirker personer, miljø og eiendeler kan unngås. Vår visjon er null skader.

Vi arbeider for å unngå personskader og storulykker, og målet om null skader er blitt en del av vår tenkemåte der vi fokuser på kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsstandardene vi har i dag bygger på erfaringer og hendelser fra store operasjoner og prosjekter vi har gjennomført de siste 40 årene.

Vi mener at et lavt karbonavtrykk vil gjøre oss mer konkurransedyktige i framtiden. Vi mener også at overgangen til en lavkarbonøkonomi vil gi attraktive forretningsmuligheter.

Equinor har til hensikt å være en del av denne omstillingen for å oppnå formålet vårt om å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Vår strategi fokuserer på høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Strategien omfatter et sett med prinsipper som styrer våre beslutninger. Et av disse prinsippene er at vi skal utnytte våre fordeler innen lave karbonutslipp. 

Klimaveikartet vårt forklarer hvordan vi planlegger å nå dette målet, og hvordan vi skal utvikle vår forretningsvirksomhet, i tråd med ambisjonene i Paris-avtalen.

equinor-icon-broad-energy.svg

Vi forventer at innen 2020 vil inntil 25% av våre forskningsmidler brukes på nye energiløsninger og energieffektivisering.

equinor-icon-carboncapture.svg

Vi har som mål å oppnå årlige reduksjoner i CO2-utslipp på 3 millioner tonn innen 2030 sammenlignet med 2017.

equinor-icon-data-red.svg

Innen 2030 har ny energi potensial til å utgjøre om lag 15-20% av de årlige investeringene.

Vår strategi for å skape en lavkarbonfordel 

Bygge opp en olje- og gassportefølje med høy verdiskapning og lave karbonutslipp

Reduksjon i CO2 -utslipp på 3 millioner tonn per år innen 2030

Portefølje med en karbonintensitet på 8kg CO2/foe innen 2030

Metanutslipp fra den norske gassverdikjeden på under 0,3%

Eliminere rutinemessig fakling innen 2030
 

Etablere en betydelig industriell posisjon innen nye energiløsninger

Nye energiløsninger med potensial til å utgjøre om lag 15-20% av investeringene innen 2030

Inntil 25% av forskningsmidlene til New Energy Solutions og energieffektivisering innen 2020

Investere  200 millioner USD gjennom vårt nye venturekapitalfond

Partner  i OGCI Climate Investment som investerer 1 milliard USD

Ansvar og samarbeid 

Fortsette å støtte karbonprising

Intern karbonpris på minimum 50 USD per tonn CO2

Klimarisiko og -resultater innarbeidet i strategien, insentiver og beslutninger

Styrke våre klimatiltak gjennom samarbeid
 

Redusere våre klimagassutslipp til et minimum

Gass er en effektiv energikilde som kan bidra til å begrense CO2-utslippene som fører til global oppvarming. Brenning av gass for kraftgenerering produserer bare rundt halvparten så mye CO2 som kull. Gass består hovedsakelig av metan, en kraftig klimagass. Eventuelle lekkasjer i gassverdikjeden vil redusere de relative klimafordelene ved gass.

Equinor har gjennomført en studie som ser på metanlekkasjer av norsk gass som leveres til kunder i Storbritannia og Tyskland. Resultatene viser at slike metanutslipp er på under 0,3 %, sammenlignet med 0,6 % som er gjennomsnittet for all gass som forbrukes i Europa. Dette viser at det er en klar fordel for klimaet at vi bruker gass i stedet for kull.

Finn ut mer

Ønsker du å lære mer? Se videofilmen der Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør i Equinor, diskuterer vårt klimaveikart fram mot 2030.

Vi er et energiselskap som har forpliktet oss til langsiktig verdiskapning i en lavkarbonframtid.

Vi må utvikle teknologi og løsninger som reduserer våre karbonutslipp. Digitalisering vil dominere teknologiutviklingen i overskuelig framtid gjennom integrering av data, maskinvare, fagområder, verdikjeder, bransjer og mennesker. Nyskapning og teknologi vil være svært viktig for å styrke vår konkurransekraft innen olje, gass og fornybar energi.

elisabeth-birkeland-kvalheim-1-1.jpg

Jeg mener at teknologi er svært viktig for at vi skal finne og utvikle flere prosjekter, samtidig som vi reduserer kostnader og karbonutslipp.

Elisabeth B. Kvalheim, Equinors Chief technology officer. 

Kort om vår teknologistrategi

Equinors teknologistrategi fastsetter den langsiktige retningen for teknologiutviklingen som støtter vår spissede strategi og leverer i henhold til klimaveikartet. Den har fem strategiske retninger som dekker olje og gass, reduksjon i karbonutslipp og fornybar energi.

To av de fem retningene ser på behovet for ny teknologi for å redusere karbonutslipp og bidra til å bygge opp en betydelig posisjon innen fornybar energi. Nyskapning, tverrfaglige løsninger og digitalisering vektlegges gjennom hele strategien.

Equinor technology ventures (ETV)

Teknologi og innovasjon er avgjørende for at vi skal nå våre ambisiøse mål for produksjon og effektivitet innen 2020. Equinor Technology Ventures (ETV) ser etter nye selskaper med spennende teknologi, som vil forbedre effektiviteten i Equinors virksomhet innenfor olje, gass eller fornybar energi.

Gjennom egenkapital og aktiv styredeltakelse i disse små selskapene hjelper vi ledelsen med den videre utviklingen slik at de kan bli lønnsomme og uavhengige leverandører til Equinor og resten av energisektoren.