Skip to content

Vilkår for nettstedet

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Juridiske betingelser

Disse vilkårene gjelder for Equinors nettsted, som ligger på www.equinor.com, og alle underdomener (“nettstedet"). I tilfelle av konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle vilkår som gjelder for et underdomene, skal sistnevnte gjelde med hensyn til det aktuelle underdomenet.

Ved å gå inn på og bruke nettstedet samtykker du til at du er bundet av disse vilkårene.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på nettstedet, inkludert tekst, bilder, videoer, grafikk, logoer, varemerker, lyd, brukergrensesnitt og maskinkode, i tillegg til utvalg og ordning av dette innholdet, eies fullt og helt av eller er lisensiert til Equinor ASA ("Equinor"). Du erkjenner og samtykker til at det er Equinor som har alle immaterielle rettigheter til dette innholdet.

Du har anledning til å lagre utdrag fra nettstedet på ditt personlige lagringsmedium, og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra nettstedet for å legge til rette for direkte lenker til sidene, eller lenkeforbindelse for Internettbaserte søketjenester.

Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt over, eller tillatt i henhold til ufravikelig lov, skal ingen deler av nettstedet eller dets innhold tilpasses, modifiseres, oversettes, kopieres, utgis på nytt, reproduseres eller distribueres på noen måte, uten skriftlig godkjenning fra Equinor.

Ansvarsbegrensning

Du erkjenner og samtykker til at din bruk av nettstedet skjer på eget ansvar. Nettstedet og innholdet gis “som det er” og “som tilgjengelig”, uten garantier av noe slag. Equinor gir ingen garanti for at nettstedet eller noe av innholdet vil være tilgjengelig, uten avbrudd, feilfritt, nøyaktig, oppdatert eller egnet for omstendighetene i noe konkret tilfelle. Equinor tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Alle beslutninger du tar basert på informasjon hentet fra nettstedet gjøres på ditt eget ansvar.

Equinor kan ikke sikre at eventuelle filer eller andre data du laster ned fra nettstedet vil være fri for virus eller annet infisert eller skadelig innhold.

Du frasier deg herved alle krav mot Equinor som følge av eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av nettstedet og dets innhold. Uten å begrense den allmenne gyldigheten av det ovennevnte, tar Equinor ikke ansvar for spesielle, indirekte, følgeskader eller tilfeldige kostnader, tap eller skader, enten de oppstår gjennom kontrakt, erstatningsrettslige forhold eller på annen måte (inkludert uaktsomhet), som oppstår på grunn av eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av nettstedet og dets innhold.

Hvis Equinor, uavhengig av de andre bestemmelsene i disse betingelsene, viser seg å være ansvarlig overfor deg for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av eller på noen måte er forbundet med din bruk av nettstedet og dets innhold, skal Equinors erstatningsansvar under ingen omstendigheter overstige 5 000 kroner.

Informasjonen på nettstedet utgjør ikke et tilbud om å kjøpe eller handle med noe verdipapir for salg i USA, Brasil eller andre steder. Informasjonen må ikke anses som en invitasjon til å inngå kontrakt med deg.

Det kan ikke tilbys eller selges verdipapirer i USA eller Brasil dersom de ikke er registrert eller unntatt fra registrering. Enhver emisjon av verdipapirer i denne forbindelse vil skje i form av et prospekt som du kan få fra Equinor, og som vil inneholde detaljert informasjon om Equinor og ledelsen, i tillegg til regnskaper.

Når det gjelder USA bruker vi visse uttrykk i pressemeldinger og annet materiell som legges ut på Nettsiden, som “ressurser”, “storfunn”, “utvinnbare reserver”, “tilstedeværende volumer” og referanser til prognoser i forbindelse med slike som SECs regler hindrer oss i å inkludere i vår rapportering til SEC. Amerikanske investorer anmodes om å se nøye på informasjonen i Årsrapporten vår på skjema 20-F, SEC File No. 1-15200. Denne rapporten er tilgjengelig på nettstedet vårt www.equinor.com. Du kan også få den fra SEC ved å ringe 1-800-SEC-0330, eller ved å logge deg på nettstedet deres www.SEC.gov.

Informasjonen på nettstedet og annen informasjon som fra tid til annen formidles gjennom webcast, telefonkonferanser, møter med analytikere, presentasjoner, investorkonferanser, nyhetsbrev og lignende begivenheter og kommunikasjon inneholder framtidsrettede utsagn som involverer risiko og usikkerhet. I noen tilfeller bruker vi ord som “ta sikte på”, “ambisjon”, “forutse”, “mene”, “fortsette”, “kunne”, “anslå”, “forvente”, “ha til hensikt”, “trolig”, “målsetting”, “utsikter”, “kan komme til å”, “planlegge”, “plan”, “søke”, “burde”, “strategi”, “mål”, “vil”, “mål” og lignende uttrykk for å betegne framtidsrettede utsagn. Alle utsagn, med unntak av utsagn om historiske fakta, er framtidsrettede utsagn. Det er mange årsaker til at de faktiske resultatene våre kan avvike vesentlig fra det som er forventet i de framtidsrettede uttalelsene, blant annet risikofaktorene som er beskrevet i risikoanalysen i Årsrapporten på skjema 20-F.

Disse fremtidsrettede utsagnene gjenspeiler nåværende oppfatninger om fremtidige hendelser og er i sin natur forbundet med betydelig risiko og usikkerhet, ettersom de omhandler hendelser og avhenger av forhold som vil finne sted i framtiden. Det finnes en rekke faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater og utvikling kan avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet i disse framtidsrettede uttalelsene, inkludert de som er drøftet i Årsrapporten på skjema 20-F.

Equinor fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere eller revidere framtidsrettede utsagn som er angitt heri for å reflektere hendelser eller omstendigheter etter datoen heri, unntatt hvis det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

Tredjeparters lenker, tjenester og nettsteder

Nettstedet kan vise, lenke opp til, referere til, eller på annen måte oppgi informasjon, innhold og nettsteder som hører tredjeparter til. Verken Equinor eller noen av våre datterselskaper er ansvarlige for tilgjengelighet, korrekthet eller fullstendighet når det gjelder disse, og godkjenner dem ikke. Du erkjenner og samtykker til at Equinor ikke skal ha direkte eller indirekte ansvar for noen skade eller tap som er forårsaket eller påstått forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller basert på slik tredjeparts informasjon, innhold eller nettsteder. Din samhandling med slike tredjeparter styres av disse tredjepartenes egne betingelser og personvernerklæringer, og eventuelle andre lignende betingelser.

Endringer i juridiske betingelser

Equinor forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse betingelsene fra tid til annen, uten varsel i det enkelte tilfelle. Alle slike endringer vil tre i kraft umiddelbart, og gjelde for din framtidige bruk av nettstedet og dets innhold.

Personvern

Equinor forplikter seg til å ivareta ditt personvern. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og dine rettigheter som registrert person.

Diverse

Med unntak av personvernerklæringen, skal disse betingelsene utelukkende reguleres av og fortolkes i henhold til norsk rett, uten hensyn til prinsipper for lovvalg Eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til eller som følge av betingelsene og/eller nettstedet som ikke kan løses i minnelighet gjennom forhandlinger mellom partene, skal bringes inn for Stavanger tingrett, Norge. Uavhengig av det ovenstående, skal Equinor ha rett til å søke forføyning og relevant oppreisning i enhver domstol i en kompetent jurisdiksjon.

Dersom en bestemmelse i disse betingelsene viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn umulig å håndheve, skal den bestemmelsen anses som atskilt fra og skal ikke påvirke gyldigheten og muligheten til å håndheve de gjenværende bestemmelsene.