"Gå til hovedinnhold"

Equinor lanserer ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050

Equinor har lansert et nytt klimaveikart for å sikre en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskapning i tråd med Paris-avtalen.

Equinors ambisjon er å:

  • redusere netto karbonintensitet, hele veien fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 % innen 2050, 
  • tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind, og 
  • styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

— Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Sætre.

Eldar Sætre — konsernsjef i Equinor

Ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050 tar hensyn til scope 1, 2 og 3-utslipp, fra produksjon til forbruk.

Innen 2050 vil hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen. Driftseffektivitet, karbonfangst, -bruk og -lagring (CCS/CCUS) samt hydrogen blir også viktig, og anerkjente mekanismer for kompensering av utslipp og naturlige karbonsluk kan være supplerende tiltak.

Waterfall graph showing reduction of carbon

* Natural sinks, biofuels and others

Bransjeledende karboneffektivitet

2025

<8 kg CO2/foe


Ambisjon for utslippsintensitet fra egenopererte felt 

2030

Karbonnøytrale operasjoner

Global ambisjon

2050

Nær 0 

Ambisjon for absolutte utslipp av drivhusgasser fra egenopererte felt i Norge

For en oversikt over alle ambisjonene våre, se klimakartet som er tilgjengelig ovenfor

Størrelsen og sammensetningen av Equinors olje- og gassportefølje, sammen med energieffektiv drift, vil være avgjørende for å nå Equinors ambisjon for netto karbonintensitet. Karboneffektiv produksjon av olje og gass vil i økende grad være en konkurransefordel, og Equinor vil sikre at selskapet fortsatt har en robust olje- og gassportefølje med høyt verdiskapingspotensial. 

Equinor tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for egenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kg per fat oljeekvivalent innen 2025, fem år raskere enn selskapets tidligere ambisjon. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kg CO2 per fat (IOGP-gjennomsnitt, Environmental Performance Data 2018).

Equinor setter en ny ambisjon for karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030. Det viktigste er å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Gjenværende utslipp vil bli kompensert for gjennom kvotehandelssystemer, som EU ETS, eller mekanismer av høy kvalitet for kompensering av utslipp. Ved å sette denne ambisjonen, bekrefter Equinor sin langvarige støtte til karbonprising og etablering av globale markedsmekanismer for karbon, som skissert i Paris-avtalen.

I Norge har vi kunngjort ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 % innen 2030, 70 % innen 2040, og ned mot nær null innen 2050. Ambisjonene kan realiseres gjennom elektrifiseringsprosjekter, energieffektiviseringstiltak og nye verdikjeder, som karbonfangst og -lagring og hydrogen.

Equinors lave metanutslipp er bransjeledende på om lag 10 % av det globale gjennomsnittet. Klimaveikartet vårt inneholder ambisjoner om å holde metanutslippene på nær null, og avvikle rutinemessig fakling innen 2030.

Illustration of oil and gas platform

Lønnsom vekst innen fornybar energi

illustration of wind turbines

4-6 GW

Ambisjon for egenandel av installert kapasitet innen 2026

12-16 GW

Ambisjon for egenandel av installert kapasitet innen 2035

Markedet for fornybar energi endrer seg i raskt tempo, og gir muligheter for tiår med vekst. Equinor har en sterk fornybarportefølje, og vi utnytter kjernekompetansen fra styring av komplekse olje- og gassprosjekter når vi vokser i offshore vind.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybare prosjekter på 4 til 6 GW, Equinor-andel, hovedsakelig basert på den nåværende prosjektporteføljen. Dette er rundt ti ganger høyere enn dagens kapasitet, noe som innebærer en årlig gjennomsnittlig vekstrate på mer enn 30%. Mot 2035 regner Equinor med å øke installert fornybar kapasitet ytterligere til 12 til 16 GW, avhengig av tilgangen på attraktive prosjektmuligheter.

Fremskynder avkarbonisering for samfunnet

equinor-icon-collaboration-red.svg

Samarbeid med andre sektorer for å fremskynde avkarbonisering

equinor-icon-carboncapture.svg

Utvikling av en europeisk verdikjede for CCUS

equinor-icon-gas-hydrogen-plant-red.svg

Store muligheter for nullutslippsenergi

Mer enn 85% av utslippene fra fossile brensler stammer fra forbruksleddet, for eksempel fra forbrenningsmotorer. For å oppnå ambisjonene i Parisavtalen, må samfunnet adressere utslipp over hele verdikjeden fra produksjon til endelig bruk. Equinor mener vi har en rolle å spille for å takle utslipp over hele livssyklusen og planlegger å gjøre det ved å samarbeide tett med andre industrisektorer.

— For å bekjempe klimaendringene må regjeringer, næringsliv og samfunn finne nye og bærekraftige løsninger sammen. Som en pioner innen CCUS, er Equinor engasjert i å bygge en europeisk verdikjede, fange og lagre CO2 fra tredjeparts industristeder. Dette, kombinert med en sterk posisjon innen naturgass, gjør at Equinor er forberedt på fremtidig vekst i hydrogen, noe som gir store muligheter for nullutslippsenergi, legger Sætre til.

Som ledende innen CCUS jobber Equinor for å bygge en europeisk verdikjede, og fange karbon fra tredjeparts industrier. Kombinert med vår sterke posisjon i naturgass, er vi forberedt på fremtidig vekst i hydrogen, noe som gir store muligheter for nullutslippsenergi mens vi utnytter eksisterende infrastruktur.

Illustration of CCS, wind turbine, oil and gas platform