Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0,27 per aksje for fjerde kvartal 2019

14. mai 2020 19:27 CEST
Bilde fra generalforsamlingen 2020
Foto fra generalforsamlingen 2020 (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 14. mai 2020 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA for 2019.

Årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og for konsernet for 2019 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 0,27 amerikanske dollar per aksje for fjerde kvartal 2019.

Utbyttet for fjerde kvartal 2019 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 18. mai 2020 (”Eierregisterdatoen”).

Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 14. mai 2020 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 15. mai 2020. Tilsvarende datoer gjelder for ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA.

Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”).

NOK-utbyttet vil bli kommunisert 22. mai 2020, og utbetaling av utbyttet i NOK og USD under ADR-programmet forventes å skje omkring 29. mai 2020. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta kvartalsvise utbytteutbetalinger frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2021.

Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, godkjente generalforsamlingen kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat.

Aksjonærforslagene under var til avstemning. Aksjonærenes begrunnelser og styrets respons er tilgjengengelig på www.equinor.com/agm

1) Sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for netto karbonintensitet (inkludert Scope 1, 2 og 3). Forslaget ble ikke vedtatt.

2) Stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. Forslaget ble ble ikke vedtatt.

3) Ta hensyn til helseeffekter av global oppvarming på grunn av fossil energi i selskapets videre strategi. Forslaget ble ikke vedtatt.

4) Avstå fra olje- og gassaktiviteter i visse områder. Forslaget ble ikke vedtatt.

5) Stanse alle olje- og gassaktiviteter utenfor norsk sokkel. Forslaget ble ikke vedtatt.

6) Legge om kursen for selskapet inkludert avvikling av all letevirksomhet innen to år. Forslaget ble ikke vedtatt.

Generalforsamlingen ga sin tilsluttning til styrets redegjørelse for 2019 om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen ga også sin tilslutning til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, samt godkjente den del av retningslinjene som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2019 ble godkjent.

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen ble valgt i henhold til valgkomitéens innstilling. Tone Lunde Bakker innstilles som leder og Nils Bastiansen innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingen.

Tone Lunde Bakker vil fortsette som leder av valgkomitéen. Full oversikt over valgte medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomitéen er å finne i vedlagte protokoll fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2021.

Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i markedet. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2021.

Komplett protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, investor relations,
tlf: +44 788 191 8792

Helge Hove Haldorsen, vice president for investor relations USA,
tel: + 1 281 224 0140

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relaterte sider og nedlastinger