Statoil presenterer sitt klimaveikart mot 2030

9. mars 2017 | Sist endret 1. juli 2020 10:01 CEST
Vinter i Nordmarka
Statoil har som mål å redusere utslippene fra den globale virksomheten sin med 3 millioner tonn CO2 per år innen 2030, sammenlignet med 2017. (Foto: Tor Hammerstad)

Statoils nye klimaveikart presenterer selskapets mål for reduksjon av CO2-utslipp og økt karbonintensitet, energieffektivisering samt lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Utslippene av CO2 fra Statoils olje- og gassproduksjon er allerede på et lavt nivå, sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen. Som en del av veikartet innfører Statoil et nytt porteføljemål for CO2-utslipp per produserte fat, som gir en reduksjon på 20 % innen 2030 fra 10 til 8 kg, noe som er godt under gjennomsnittet i bransjen. Dette vil ytterligere styrke Statoils stilling som industriledende på klimaresultater.

– Verden vil behøve konkurransedyktige og pålitelige forsyninger av olje og gass i flere tiår framover. Samtidig må den redusere klimagassutslippene kraftig. Statoil har forpliktet seg til å utvikle sin virksomhet i tråd med ambisjonene i Paris-avtalen. Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybare energikilder, vil vi skape konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i omstillingen til en lavkarbonøkonomi, sier Eldar Sætre, Statoils konsernsjef.

Portrett - Eldar Sætre
Statoils konsernsjef Eldar Sætre. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil kunngjør også et nytt mål for reduksjon i utslippene fra den globale virksomheten sin med 3 millioner tonn CO2 per år innen 2030, sammenlignet med 2017. Selskapet er allerede i rute med å levere 1,2 millioner tonn i CO2-utslippsbesparelser fra virksomheten på norsk sokkel innen 2018, to år foran planen og 50 % over målene som ble satt av den norske petroleumsindustrien i 2008.

Til sammen utgjør de besparelsene som allerede er levert fra Statoils oppstrøms- og midstrøms-virksomheter, samt det nye målet for 2030, om lag 5 millioner tonn i CO2 -reduksjoner, som tilsvarer utslippene fra om lag 2,5 millioner biler – dvs. alle bilene i Norge. Disse målene er i samsvar med de økonomiske utsiktene og konsernstrategien som Statoil presenterte på kapitalmarkedsdagen 7. februar.

Forsyning av naturgass for å erstatte kull i kraftproduksjonen og supplere variable fornybare energikilder, er en viktig del av Statoils bidrag til framtidens lavutslippssamfunn. En studie av metanutslipp i hele gassverdikjeden fra Norge til Europa viser at utslippene er under 0,3 %, noe som bekrefter klimafordelene med gass.

På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Statoil sine planer om å skape en betydelig industriell posisjon innen lønnsomme nye energikilder og lavkarbonløsninger, som potensielt kan utgjøre 15-20 % av investeringene innen 2030, fire ganger dagens andel. Innen 2020 planlegger Statoil nå å bruke 25 % av forskningsmidlene til nye energiløsninger og energieffektivisering for å nå denne ambisjonen, inkludert havvind, karbonfangst og -lagring samt hydrogen.

Portrett - Bjørn Otto Sverdrup
Bjørn Otto Sverdrup, Statoils direktør for bærekraft. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Statoil leverer energi til millioner av mennesker hver dag, og vi ønsker å bidra til å redusere klimagassutslippene og utnytte nye muligheter. Med dette ambisiøse nye veikartet viser vi hvordan vi har innarbeidet klima fullt ut i vår strategi og beslutningstaking. Veikartet er også en plattform for å engasjere alle våre ansatte, og en invitasjon til leverandører, myndigheter og andre til å samarbeide med oss i realiseringen av vår visjon om å forme energiframtiden, sier Bjørn Otto Sverdrup, Statoils direktør for bærekraft.

Statoil fortsetter å anerkjenne betydningen av karbonprising, og vil fortsette samarbeidet med myndigheter og andre energiselskaper, inkludert Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), for å bidra til å redusere de samlede utslippene, samtidig som vi møter verdens økende etterspørsel etter energi. I november kunngjorde de ti medlemsselskapene i OGCI et nytt fond som skal investere 1 milliard USD i utvikling av teknologi for olje- og gassproduksjon med lave klimagassutslipp og i tiltak for utslippsreduksjoner. Statoils bidrag til dette fondet kommer i tillegg til den tidligere kunngjorte innvesteringen på 200 millioner USD gjennom vårt Statoil Energy Ventures-fond, et nytt energifond som ble etablert i 2016.

* Undersøkelse som er gjort i 2016 av International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Alle utslippsbesparelser i teksten er målt mot basisestimater. Se vedlagte materiale for mer informasjon.

Bygge en olje- og gassportefølje med høy verdiskapning og lavere karbonutslipp

 • Redusere CO2-utslipp med 3 millioner tonn per år innen 2030, sammenlignet med 2017
 • Porteføljens karbonintensitet på 8 kg CO2 per fat innen 2030
 • Metanutslipp fra den norske gassverdikjeden under 0,3 %
 • Eliminere rutinemessig fakling innen 2030

Skape en betydelig industriell posisjon innen nye energiløsninger

 • Nye energiløsninger kan potensielt utgjøre 15-20 % av investeringene innen 2030
 • Opp mot 25 % av forskningsmidlene til nye energiløsninger og energieffektivisering innen 2020
 • Investere 200 millioner USD gjennom vårt New Energy Ventures-fond
 • Partner i OGCI Climate Investment-fondet på 1 milliard USD

Ansvar og samarbeid

 • Fortsatt støtte til karbonprising og andre kostnadseffektive energi- og klimapolitiske tiltak
 • Minimum intern karbonpris på 50 USD per tonn CO2
 • Klimarisiko og -resultater en del av strategi, insentiver, rapportering og beslutningstaking
 • Forsterke klimatiltak gjennom samarbeid med leverandører, kunder, myndigheter og andre energiselskaper