Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Dette gjør vi.

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen vurderes av mange som det ultimate drivstoffet for fremtiden. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter, som vi beskriver under.

Hvis hydrogenteknologien utvikles videre, ser potensialet lovende ut med tanke på økonomi og lavere utslipp. Vi har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og deltar i flere prosjekter for å vise hvordan hydrogen kan gi skalerbar og lønnsom vekst i fremtiden.

Equinor går inn i Europas største prosjekt for grønn hydrogen

Equinor har gått inn NortH2 -prosjektet som har som mål å produsere grønn hydrogen ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

Avkarbonisering av energisystemet

For å hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine ser Equinor på muligheter til å gjøre naturgass om til rent hydrogen på et tidlig stadium, med fangst og lagring av CO2.

Dette er ennå på et tidlig stadium, men vi ser på dette som en spennende mulighet for naturgass i fremtiden.

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonfremtid. Under beskriver vi flere prosjekter vi deltar i for å vurdere denne tilnærmingen.

På veien mot nullutslippsenergi er det mange som mener at hydrogen er verdens endelige drivstoffløsning. Karbonfangst og -lagringsdelen av denne utviklingen er et viktig skritt i overgangsfasen for å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig, global hydrogenøkonomi.

Våre hydrogenprosjekter:

H21 North of England

“H21 North of England” er en felles rapport som beskriver hvordan 3,7 millioner husstander og 40 000 bedrifter i Nord-England kan gå over fra naturgass til hydrogen og gjøres utslippsfrie innen 2034.

Equinor har bidratt til rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Northern Gas Networks og Cadent i 2018, og viser hvordan hydrogen kan spille en sentral rolle i avkarbonisering av oppvarmingssektoren.

Vi har vært en stor gassleverandør til Storbritannia i flere tiår, og vi er verdensledende på CCS. H21 North of England-rapportens anbefalinger passer derfor godt inn i vår strategi om å være et bredt energiselskap som satser på bærekraftige løsninger for en lavkarbonfremtid.

Rent hydrogen kan produseres fra naturgass ved hjelp av eksisterende teknologi, ved et produksjonsanlegg med karbonfangstteknologi som drives av egen kraftproduksjon. CO2 som produseres, blir fanget som et biprodukt av prosessen og kan lagres trygt i saltvannsreservoarer dypt under havbunnen. Slike reservoarer finner man for eksempel utenfor nordøstkysten av England.

H2morrow stål, Tyskland

Ett av Europas største prosjekter for blått hydrogen.

Hydrogen fra naturgass ved bruk av karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, vil være nøkkelen til å avkarbonisere sektorer der dette er vanskelig å få til ved elektrifisering, for eksempel sement, stål og annen type tungindustri og tungtransport. Med potensial til å produsere 800 000 Nm3 / t (~ 2,7 GW) hydrogen, er H2morrow-prosjektet et av de største avkarboniseringsprosjektene i Europa.

H2morrow-prosjektet ble startet i 2018 gjennom en felles studie mellom Equinor og Open Grid Europe (OGE), den største gassnettverksoperatøren i Tyskland. Studien framhevet det store potensialet for å framstille og transportere blått hydrogen til tyske industriklynger som i Nordrhein-Westfalen. Året etter ble det gjennomført en mulighetsstudie med stålprodusenten thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) for å utvikle et passende konsept for å levere blått hydrogen til det største tyske stålverket i Duisburg. Gassnettverksoperatøren thyssengas ble også med i konsortiet som tilknyttet medlem for å komplettere ekspertisen innen infrastrukturplanlegging i Ruhr-området.

Prosjektet kan være i drift innen 2027 og levere blått hydrogen til det største stålverket i Tyskland, noe som gjør det mulig å kutte opptil 11 millioner tonn CO2 i året, samtidig som stålverket kan produsere opptil 7 millioner tonn klimanøytralt stål i året.

Foreløpig fokuserer prosjektet og alle partnere på å utvikle de rammebetingelser og regelverk for å gjøre prosjektet til en robust forretningsmulighet.

Magnum kraftanlegg, Nederland

Foto © Sander Van Der Werf

I et innovativt hydrogenprosjekt sammen med Vattenfall og Gasunie er Equinor med på å bygge om Vattenfalls gasskraftanlegg Magnum i Nederland til å gå på hydrogen og dermed potensielt redusere Nederlands CO2-utslipp med inntil 4 millioner tonn årlig.

Når prosjektet åpner, vil karbonutslippene erstattes av vanndamp fordi man går over fra naturgass til hydrogen som drivstoff. Prosjektet tar sikte på å bygge om de tre enhetene ved kraftanlegget til hydrogendrift innen 2023. Når det står ferdig, vil Nuon Magnum bli verdens første anlegg som produserer 100 % karbonfri kraft med bruk av hydrogen som drivstoff.

Equinors rolle i samarbeidsprosjektet vil være å levere hydrogenet som trengs for å drive turbinene ved anlegget, og å lagre karbondioksidet som dannes, i underjordiske anlegg utenfor norskekysten, der vi har lagret fanget karbondioksid fra Sleipnerfeltet i over 20 år.

Gasskraftanlegget Magnum har i dag tre kombinerte gassturbiner (CCGT), hver med en kapasitet på 440 MW. Én slik turbin slipper ut ca. 1,3 millioner tonn CO2 per år.

H-vision blått hydrogenprosjekt, Rotterdam

Foto © Equinor, Hans Peter Heikens

Equinor har vært partner i første fase av H-vision-prosjektet, et storskalaprosjekt for produksjon og utnyttelse av blått hydrogen som vil gjøre det mulig for lokal industri i Rotterdam å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslippene i god tid før 2030.

Dette programmet fokuserer på produksjon av hydrogen ved bruk av naturgass og raffinerigass. CO2 som slippes ut under produksjonen, blir fanget og lagret i tomme gassfelt under Nordsjøen. Hydrogenet som dannes, kan deretter brukes som lavkarbonenergibærer i industrielle prosesser for å generere høye temperaturer eller for å produsere strøm.

Dermed gjør H-vision det mulig for petrokjemisk industri og kraftprodusenter i Rotterdam å redusere utslippene i løpet av relativt kort tid mens prosjektet legger til rette for grønt hydrogen, som produserer null CO2. H-vision kan bidra til å utvikle Rotterdam som hydrogennav for import, produksjon, markedsføring og eksport.

Copyright: Deltalinqs

Copyright: Deltalinqs

Zero Carbon Humber: bruk av hydrogen, karbonfangst og negative utslipp for å oppnå nullutslipp

Foto: Zero Carbon Humber UK

Nullutslippsprosjektet i Humber-regionen, Zero Carbon Humber, har planer om storskalafangst av karbon fra industrien rundt elveutløpet via rørledninger som transporterer utslippene til permanent lagring i saltvannsreservoarer under den sørlige delen av Nordsjøen.

Zero Carbon Humber-partnerskapet har som mål å avkarbonisere Humber-industriklyngen, Storbritannias største klynge målt etter utslipp.

Planen er å gjøre det mulig for industri fra hele Humber å avkarbonisere ved å implementere infrastruktur med lavt karbonstoff for hydrogen og karbondioksid. Industrianlegg og kraftstasjoner vil kunne koble seg til denne infrastrukturen og enten bytte drivstoff fra fossilt brensel til hydrogen, eller fange opp sine utslipp ved å fange opp karbondioksid. Utslipp av karbondioksid vil bli transportert med rørledning til permanent lagring i naturlig forekommende akviferer under Storbritannias sørlige Nordsjø.

Fangstteknologien er allerede under utvikling ved Drax kraftstasjons banebrytende bioenergi-karbonfangst- og lagringspilot (BECCS), som vil kunne skaleres opp for å skape verdens første karbon-negative kraftstasjon på 2020-tallet.

Equinor har drevet flere CCS-prosjekter siden 1990-tallet og planlegger å bygge et verdensledende produksjonsanlegg for blått hydrogen i Saltend Chemicals Park i nærheten av byen Hull. I sin pilotfase vil det la parkens industrielle brukere og kraftverk gå over til hydrogen, og redusere CO2-utslippene med 900 000 tonn. H2H Saltend-anlegget kan øke kapasiteten for å betjene kunder på tvers av Humberregionen, utvikle en hydrogenøkonomi (innen kraft, transport, oppvarming og energilagring) som forutsatt i H21 Nord-England-prosjektet. Det kan også muliggjøre handel med hydrogen og lavkarbonprodukter til internasjonale markeder.

Zero Carbon Humber ble etablert av Drax, National Grid Ventures og Equinor i 2019. Alliansen støttes nå av flere andre selskaper i Humber-regionen som alle jobber for å levere verdens første industriklynge med null karbonutslipp innen 2040.