Skip to content
no

Hydrogen

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Dette gjør vi.

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen vurderes av mange som det ultimate drivstoffet for framtiden. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter, som vi beskriver under.

Hvis hydrogenteknologien utvikles videre, ser potensialet lovende ut med tanke på økonomi og lavere utslipp. Vi har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og deltar i flere prosjekter for å vise hvordan hydrogen kan gi skalerbar og lønnsom vekst i framtiden.

Hydrogen brochure (English) (PDF)

Avkarbonisering av energisystemet

For å hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine ser Equinor på muligheter til å gjøre naturgass om til rent hydrogen på et tidlig stadium, med fangst og lagring av CO2.

Dette er ennå på et tidlig stadium, men vi ser på dette som en spennende mulighet for naturgass i framtiden.

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonframtid. Under beskriver vi flere prosjekter vi deltar i for å vurdere denne tilnærmingen.

På veien mot nullutslippsenergi er det mange som mener at hydrogen er verdens endelige drivstoffløsning. Karbonfangst og -lagringsdelen av denne utviklingen er et viktig skritt i overgangsfasen for å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig, global hydrogenøkonomi.

Våre hydrogenprosjekter:

Equinor og VNG samarbeider om hydrogen, ammoniakk og CCS

Equinor og det tyske gassselskapet VNG AG vil samarbeide om lavkarbon hydrogen, ammoniakk og karbonfangst, utnyttelse og -lagring. En sentral del av samarbeidet er å vurdere muligheter for produksjon av lavkarbon hydrogen fra naturgass i Rostock ved Østersjøen.

De to selskapene har blitt enige om å vurdere alternativer for produksjon av lavkarbon hydrogen i Rostock øst i Tyskland. Ambisjonen er å fange, utnytte eller transportere og trygt lagre CO2 offshore i industriell skala.

Ved å produsere lavkarbon hydrogen vil karbonavtrykket reduseres med mer enn 95 prosent sammenlignet med dagens framstilling av hydrogen. Equinor og VNG deler troen på at samarbeid på tvers av bransjer og nasjoner er nødvendig for å løfte de store hydrogen- og CCS-prosjektene som trengs for å sikre lavkarbonenergi og råstoff i fremtiden.

Viktige elementer som skal vurderes:

  • Direkte import av lavkarbon hydrogen og ammoniakk fra Norge til Tyskland.
  • Planlegging, bygging og drift av et kraftverk i Rostock med en ventet, årlig hydrogenproduksjonskapasitet på over 230.000 tonn, somtilsvarer nesten 20 prosent av dagens tyske hydrogenmarked.
  • Utskilling av nesten to millioner tonn CO2 årlig fra hydrogenproduksjonen.
  • Frakt av flytende CO2 fra Rostock for permanent og sikker lagring offshore Norge.

H2H Saltend: The first step to a Zero Carbon Humber

Dette prosjektet representerer et modig, men praktisk første skritt mot å levere verdens første netto-nullutslipp industriklynge innen 2040. Prosjektet kan spille en ledende rolle i Storbritannias reise mot netto null innen 2050, fornye Storbritannias største industrielle klynge, og tilgjengeliggjøre teknologi som vil kunne gjøre Storbritannia til et foregangsland i en global hydrogenøkonomi.

Les mer om H2H Saltend

H21 North of England

“H21 North of England” er en felles rapport som beskriver hvordan 3,7 millioner husstander og 40.000 bedrifter i Nord-England kan gå over fra naturgass til hydrogen og gjøres utslippsfrie innen 2034.

Equinor har bidratt til rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Northern Gas Networks og Cadent i 2018, og viser hvordan hydrogen kan spille en sentral rolle i avkarbonisering av oppvarmingssektoren.

Vi har vært en stor gassleverandør til Storbritannia i flere tiår, og vi er verdensledende på CCS. H21 North of England-rapportens anbefalinger passer derfor godt inn i vår strategi om å være et bredt energiselskap som satser på bærekraftige løsninger for en lavkarbonframtid.

Rent hydrogen kan produseres fra naturgass ved hjelp av eksisterende teknologi, ved et produksjonsanlegg med karbonfangstteknologi som drives av egen kraftproduksjon. CO2 som produseres, blir fanget som et biprodukt av prosessen og kan lagres trygt i saltvannsreservoarer dypt under havbunnen. Slike reservoarer finner man for eksempel utenfor nordøstkysten av England.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

H21 North of England nettside

H2morrow Steel, Tyskland

Ett av Europas største prosjekter for blått hydrogen.

Hydrogen fra naturgass ved bruk av karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, vil være nøkkelen til å avkarbonisere sektorer der dette er vanskelig å få til ved elektrifisering, for eksempel sement, stål og annen type tungindustri og tungtransport. Med potensial til å produsere 800.000 Nm3 / t (~ 2,7 GW) hydrogen, er H2morrow-prosjektet et av de største avkarboniseringsprosjektene i Europa.

H2morrow-prosjektet ble startet i 2018 gjennom en felles studie mellom Equinor og Open Grid Europe (OGE), den største gassnettverksoperatøren i Tyskland. Studien framhevet det store potensialet for å framstille og transportere blått hydrogen til tyske industriklynger som i Nordrhein-Westfalen. Året etter ble det gjennomført en mulighetsstudie med stålprodusenten Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) for å utvikle et passende konsept for å levere blått hydrogen til det største tyske stålverket i Duisburg. Gassnettverksoperatøren thyssengas ble også med i konsortiet som tilknyttet medlem for å komplettere ekspertisen innen infrastrukturplanlegging i Ruhr-området.

Prosjektet kan være i drift innen 2027 og levere blått hydrogen til det største stålverket i Tyskland, noe som gjør det mulig å kutte opptil 11 millioner tonn CO2 i året, samtidig som stålverket kan produsere opptil 7 millioner tonn klimanøytralt stål i året.

Foreløpig fokuserer prosjektet og alle partnere på å utvikle de rammebetingelser og regelverk for å gjøre prosjektet til en robust forretningsmulighet.

For øyeblikket fokuserer prosjektet og partnere sammen om å utforme  policyer og regelverk for å utvikle et robust forretningscase.

Blått hydrogen kan produseres i store mengder relativt raskt, noe som betyr at hydrogenbehovet som forventes av industrien kan dekkes raskt.

H2morrow planlegger i dag å transportere naturgass fra Norge via det eksisterende transportnettverket til et autotermisk reformeringsanlegg (ATR) på den tyske eller nederlandske nordsjøkysten. Anlegget skal ha en kapasitet på rundt 2,7 GW, hvorav rundt 0,6 GW kan leveres til tredjepart. De resterende 2,1 GW brukes til stålproduksjon av Thyssenkrupp Steel Europe og gir energi til opptil 7 millioner metriske tonn avkarbonisert stål per år.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Thyssenkrupp Steel Europe

Magnum kraftanlegg, Nederland

I et innovativt hydrogenprosjekt sammen med Vattenfall og Gasunie er Equinor med på å bygge om Vattenfalls gasskraftanlegg Magnum i Nederland til å gå på hydrogen og dermed potensielt redusere Nederlands CO2-utslipp med inntil 4 millioner tonn årlig.

Når prosjektet åpner, vil karbonutslippene erstattes av vanndamp fordi man går over fra naturgass til hydrogen som drivstoff. Prosjektet tar sikte på å bygge om de tre enhetene ved kraftanlegget til hydrogendrift innen 2023. Når det står ferdig, vil Nuon Magnum bli verdens første anlegg som produserer 100 % karbonfri kraft med bruk av hydrogen som drivstoff.

Equinors rolle i samarbeidsprosjektet vil være å levere hydrogenet som trengs for å drive turbinene ved anlegget, og å lagre karbondioksidet som dannes, i underjordiske anlegg utenfor norskekysten, der vi har lagret fanget karbondioksid fra Sleipnerfeltet i over 20 år.

Gasskraftanlegget Magnum har i dag tre kombinerte gassturbiner (CCGT), hver med en kapasitet på 440 MW. Én slik turbin slipper ut ca. 1,3 millioner tonn CO2 per år.

Vattenfalls nettside
Magnum kraftanlegg, Nederland
Magnum kraftanlegg, Nederland
Foto: Sander Van Der Werf

H-vision blått hydrogenprosjekt, Rotterdam

Equinor har vært partner i første fase av H-vision-prosjektet, et storskalaprosjekt for produksjon og utnyttelse av blått hydrogen som vil gjøre det mulig for lokal industri i Rotterdam å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslippene i god tid før 2030.

Dette programmet fokuserer på produksjon av hydrogen ved bruk av naturgass og raffinerigass. CO2 som slippes ut under produksjonen, blir fanget og lagret i tomme gassfelt under Nordsjøen. Hydrogenet som dannes, kan deretter brukes som lavkarbonenergibærer i industrielle prosesser for å generere høye temperaturer eller for å produsere strøm.

Dermed gjør H-vision det mulig for petrokjemisk industri og kraftprodusenter i Rotterdam å redusere utslippene i løpet av relativt kort tid mens prosjektet legger til rette for grønt hydrogen, som produserer null CO2. H-vision kan bidra til å utvikle Rotterdam som hydrogen-nav for import, produksjon, markedsføring og eksport.

H-Vision nettside
H-vision blått hydrogenprosjekt, Rotterdam
H-vision blått hydrogenprosjekt, Rotterdam
Foto: Hans Peter Heikens

Equinor går inn i Europas største prosjekt for grønt hydrogen

Equinor har gått inn NortH2 -prosjektet som har som mål å produsere grønt hydrogen ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

Pressemelding 7. desember 2020