"Gå til hovedinnhold"

Equinor i Australia

Equinor har vært til stede i Australia siden 2012 og har to letelisenser i Australbukta i sør og én letelisens på Australias nordvestlige sokkel, utenfor kysten av Western Australia. Selv om vår miljøplan for brønnen Stromlo-1 i lisens EPP39 i Australbukta ble godkjent av myndighetene i desember 2019 har vi nå besluttet å innstille planer om leteboring, da prosjektets potensial ikke er kommersielt konkurransedyktig sammenlignet med andre letemuligheter i selskapet.

Les alt om miljøplanen for Australbukta her:

Bakgrunn og fokus på sikkerhet

Vi legger stor vekt på sikkerhet, miljøvern og bærekraft.

equinor-credit-einar-aslaksen-2001313.jpg

I Equinor har sikkerheten øverste prioritet. Vi støtter Paris-avtalen og FNs bærekraftmål. 

Vi erkjenner at det har vært ulike syn på det å drive letevirksomhet i Australbukta, og for å demonstrere vårt engasjement for åpenhet, var vi det første selskapet som publiserte et utkast til miljøplan før den ble forelagt regulatoren.

Vi har avholdt mer enn 400 møter med nesten 200 forskjellige organisasjoner i hele Sør-Australia for å lytte og lære om lokale spørsmål og informere om planene våre. Vi inviterte til drop-in møter i berørte lokalsamfunn der befolkningen kunne møte teamet vårt og stille spørsmål.

Men etter en helhetlig gjennomgang av leteporteføljen, har Equinor konkludert med at prosjektets potensial ikke er kommersielt konkurransedyktig med andre letemuligheter i selskapet. Vi har derfor informert føderale, sør-australske og lokale myndigheter om beslutningen. 

Vi skal diskutere videre med føderale og statlige myndigheter om beslutningen om å innstille leteprogrammet. Vi har en letetillatelse utenfor kysten av Vest-Australia, og beholder andre eksisterende andeler og aktiviteter i Australia.

Vi er verdens mest CO2-effektive olje- og gassprodusent, og vi jobber for å redusere utslippene våre enda mer. Vi har gode resultater på sikkerhet, som alltid har førsteprioritet hos oss.

I rapporten Energy Perspectives, oppmuntrer vi politikere, forbrukere og bransjen til å bidra til å redusere CO2-utslippene slik at vi kan nå klimamålene i Paris-avtalen. Vi mener overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte.

Vi gjør vår del ved å investere tungt i fornybar energi, slik som vindkraft og solenergi, og karbonfangst og -lagring.

Overalt hvor vi arbeider sørger vi for god beredskap, vi utfører strenge risikovurderinger av virksomheten, integrerer miljø- og samfunnsrisiko i planleggingen, og følger strenge standarder for utslipp til luft og økosystemer.

Vi har lang erfaring med virksomhet til havs i noen av de mest værharde omgivelsene på kloden, som i Norskehavet og utenfor kysten av Newfoundland, og vi bruker denne kunnskapen over alt hvor vi jobber i verden.

Vi vil kun drive virksomhet dersom den kan drives trygt.

Slik kontakter du Equinor i Australia

Fakta om våre lisenser i Australia

equinor_map_180225_01_Australia_updated_2019.jpg
Our permits in Australia

The Great Australian Bight

I juni 2017 ble Equinor operatør for og heleier av letelisensene EPP39 og EPP40. Disse lisensene dekker om lag 12.000 kvadratkilometer.

Australske myndigheter har tildelt 11 letelisenser i Ceduna sub-bassenget siden 2011. Hver lisens har et minstekrav til arbeid (f.eks seismiske undersøkelser og boring) som operatørene må utføre for å oppfylle betingelsene i lisensen. Equinor er operatør for to av disse lisensene. Vi planla å bore en letebrønn i henhold til vilkårene i lisensen, som er fastsatt av myndighetene i Australia og Sør-Australia.

Letebrønnen Stromlo-1 skulle ligge 372 km sør for kysten, og 476 km vest for Port Lincoln. Kartet under viser plassering av Stromlo-brønnen og alle de eksisterende brønnene i regionen.

Nå har vi imidlertid besluttet å avslutte leteboringsplan i Australbukta ettersom prosjektets potensial ikke er kommersielt konkurransedyktig sammenlignet med andre letemuligheter i selskapet.

Equinor-Ceduna-basin-distances-stromlo-map.jpg
Stromlo-1

Australias nordvestlige sokkel

I september 2019 ble Equinor tilbudt letelisens WA-542-P for en periode på seks år i første omgang. Equinor aksepterte lisensen i oktober 2019.  Blokken dekker om lag 4815 kvadratkilometer.

Tillatelse WA-542-P ble tildelt Equinor av National Offshore Petroleum Titles Administration (NOPTA) for en seksårsperiode, med et arbeidsprogram bestående av geologiske og geofysiske studier, utarbeidelse av seismiske data og nye 3D seismiske undersøkelser. 

equinor_map_licence_WA542P_Australia_v1.jpg
Permit WA-542-P

Hva innebærer miljøplanlegging?

GettyImages-port-adelaide-526094448.jpg
Foto: Getty Images

I henhold til australsk lov må en operatør utarbeide en miljøplan som er godkjent av myndighetsorganet NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) før selskapet kan starte petroleumsvirksomhet til havs.

En miljøplan er et omfattende dokument som beskriver alle tiltak som iverksettes for å unngå, dempe og styre miljøeffekter. En miljøplan vi kun aksepteres dersom vi kan vise at miljørisikoen og -effekten er redusert til et nivå som er "så lavt som praktisk mulig" (ALARP) og dermed akseptabelt.

Vi brukte to år på å utarbeide en miljøplan for leteboringen av Stromlo-1, som også omfatter samfinansiering av de mest omfattende grunnlagsundersøkelser av dypvannsmiljø og metocean-forhold (vind, bølger og strøm) i Australbukta som noen gang er utført.


Miljøplanen vår for Stromlo-1 ble godkjent av australske myndigheter 18. desember 2019.