Skip to main content

Equinor i Australia

Equinor har vært til stede i Australia siden 2013 og innehar to letelisenser i Australbukta. Vi publiserte vår miljøplan for Great Australian Bight i februar 2019, med en påfølgende offentlig høringsperiode på 30 dager. Planen ble oppdatert i lys av relevante kommentarer mottatt og deretter levert til regulatøren NOPSEMA i April 2019. Den er for tiden til behandling hos NOPSEMA.

Les alt om miljøplanen for Australbukta her:

Bakgrunn og fokus på sikkerhet

Vi legger stor vekt på sikkerhet, miljøvern og bærekraft.

equinor-credit-einar-aslaksen-2001313.jpg

I Equinor har sikkerheten øverste prioritet. Vi støtter Paris-avtalen og FNs bærekraftmål. Vi vil gjerne forklare hvilken bakgrunn vi har, hvordan vi jobber, og hvor opptatt vi er av å drive en ansvarlig virksomhet i Australia.

Vi forstår at det er mange ulike syn på det å drive letevirksomhet i Australbukta. I løpet av de siste 18 månedene har vi sørget for bred involvering av samfunnet gjennom å holde mer enn 130 møter med organisasjoner og enkeltpersoner. Alle ønsker å forvisse seg om at arbeidet kan gjøres på en trygg måte. Samtidig er mange også interessert i de potensielle økonomiske fordelene som kan følge fra prosjektet, slik innbyggerne i sør-øst Australia har opplevd i flere tiår gjennom oljefeltene i Bass-stredet. I mer enn 40 år har vi boret trygt på norsk kontinentalsokkel og i andre områder over hele verden, der vanndybde og værforhold ligner på forholdene i Australbukta.

Vi vil kun gjennomføre borevirksomhet i Australbukta dersom vi kan gjøre det på en trygg måte, og med godkjenning fra myndighetsorganet NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority). Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å sikre at virksomheten vår er trygg, både for mennesker, lokalsamfunn og miljø.

Vi er verdens mest CO2-effektive olje- og gassprodusent, og vi jobber for å redusere utslippene våre enda mer. Vi har gode resultater på sikkerhet, som alltid har førsteprioritet hos oss.

I rapporten Energy Perspectives, oppmuntrer vi politikere, forbrukere og bransjen til å bidra til å redusere CO2-utslippene slik at vi kan nå klimamålene i Paris-avtalen. Vi mener overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte.

Vi gjør vår del ved å investere tungt i fornybar energi, slik som vindkraft og solenergi, og karbonfangst og -lagring.

Overalt hvor vi arbeider sørger vi for god beredskap, vi utfører strenge risikovurderinger av virksomheten, integrerer miljø- og samfunnsrisiko i planleggingen, og følger strenge standarder for utslipp til luft og økosystemer.

Vi har lang erfaring med virksomhet til havs i noen av de mest værharde omgivelsene på kloden, som i Norskehavet og utenfor kysten av Newfoundland, og vi bruker denne kunnskapen over alt hvor vi jobber i verden.

Vi vil kun drive virksomhet dersom den kan drives trygt.

Fakta om våre lisenser i Australia

equinor_map_180225_01_Australia_.jpg

I juni 2017 ble Equinor operatør for og heleier av letelisensene EPP30 og EPP40. Disse lisensene dekker om lag 12.000 kvadratkilometer.

Australske myndigheter har tildelt 11 letelisenser i Ceduna sub-bassenget siden 2011. Hver lisens har et minstekrav til arbeid (f.eks seismiske undersøkelser og boring) som operatørene må utføre for å oppfylle betingelsene i lisensen. Equinor er operatør for to av disse lisensene. Vi planlegger å bore en letebrønn i henhold til vilkårene i lisensen, som er fastsatt av myndighetene i Australia og Sør-Australia.

Letebrønnen Stromlo-1 ligger 372 km sør for kysten, og 476 km vest for Port Lincoln. Kartet under viser forslaget til plassering av Stromlo-brønnen og alle de eksisterende brønnene i regionen.

Equinor-Ceduna-basin-distances-stromlo-map.jpg

Første skritt: miljøplanlegging

GettyImages-port-adelaide-526094448.jpg
Foto: Getty Images

I henhold til australsk lov må en operatør utarbeide en miljøplan som er godkjent av myndighetsorganet NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) før selskapet kan starte petroleumsvirksomhet til havs.

En miljøplan er et omfattende dokument som beskriver alle tiltak som iverksettes for å unngå, dempe og styre miljøeffekter. En miljøplan vi kun aksepteres dersom Equinor kan vise at miljørisikoen og -effekten er redusert til et nivå som er "så lavt som praktisk mulig" (ALARP) og akseptabelt.

Vi har brukt to år på å utarbeide en miljøplan for leteboringen av Stromlo-1, som også omfatter samfinansiering av de mest omfattende grunnlagsundersøkelser av dypvannsmiljø og metocean-forhold (vind, bølger og strøm) i Australbukta som noen gang er utført.

Store muligheter medfører også stort ansvar

melkøya-employees-trond-isaksen-16-9.jpg
Foto: Trond Isaksen - Equinor

Hvorfor drive letevirksomhet i Australbukta i det hele tatt? Mange stiller seg dette spørsmålet. Det er et spørsmål om å veie kontrollert risiko opp mot potensielle muligheter.

Equinor er opptatt av å balansere disse hensynene på en ansvarlig måte. Vi ser at det er ulike syn på det å drive letevirksomhet i Ceduna sub-bassenget, og vi ønsker å informere om prosjektet vårt og engasjere oss i dialog med lokalsamfunnene.

Risikostyring
Risikostyring er den viktigste delen av vår virksomhet. Equinors tidligere resultater viser vår evne til å drive trygt, og vi går bare i gang med aktiviteter dersom sikkerheten er ivaretatt.
Selv om vi har tro på vår evne til å forhindre ulykker, utarbeider vi alltid beredskapsplaner for at eventuelle skader på mennesker og miljø skal bli minst mulig dersom det usannsynlige skulle skje at en ulykke likevel inntreffer. Vi har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner som en del av miljøplanen.

Dialog med lokalsamfunnet

GettyImages-port-lincoln-172386353.jpg
Foto: Getty Images

Vi har reist over hele Sør-Australia og holdt møter med interessegrupper siden vi ble eier og operatør for letelisensen i juni 2017.

Så langt har vi holdt mer enn 130 møter med organisasjoner og enkeltpersoner, og vi vil fortsette å involvere interessegrupper gjennom hele prosjektet.

Disse møtene har gitt oss mulighet til å lytte til folk og lære mer om lokale problemstillinger og bekymringer. Vi har også hørt fra mange som er begeistret for de mulighetene og arbeidsplassene et eventuelt funn vil kunne skape i regionen.

Et av de viktigste punktene som ble tatt opp på møtene med lokale innbyggere som også tidligere har vært involvert i høringsprosesser knyttet til olje- og gassprosjekter, var at de ønsket å få muligheten til å lese miljøplanen før den blir sendt inn til NOPSEMA.

I arbeidet med å finne en løsning på denne problemstillingen varslet ministeren for ressurser og Nord-Australia nye retningslinjer i november 2017, som går ut på at det skal være større åpenhet i prosessen for regulering av olje- og gassprosjekter.

Selv om lovgivningen knyttet til dette ennå ikke var på plass da vi publiserte miljøplanen vår den 19. februar, har vi likevel tatt hensyn til dette ved å legge utkastet til miljøplan ut til en 30 dagers offentlig høring før den sendes inn til NOPSEMA, for å kunne følge intensjonen i den kommende loven. Vi er det første energiselskapet som gjør dette.

Vi har gått bredt ut med publikasjonen av miljøplanen vår, og er opptatt av full åpenhet. Du kan lese mer om planen og laste den ned ved å følge lenken under, og vi vil sikre at den fortsatt er tilgjengelig, også nå som den offentlige høringsperioden er avsluttet.

Offentlig høringsperiode
I løpet av den 30 dager lange høringsperioden, var det mange som benyttet anledningen til å sende tilbakemeldinger til NOPSEMA. Alle kommentarene ble videresendt til oss.

Vi vurderte samtlige relevante tilbakemeldingene, og gikk gjennom og justerte planen vår før vi leverte den inn til myndighetene for vurdering i april 2019. Den er for tiden under behandling hos regulatøren.

Slik kontakter du Equinor i Australia

Australia_Houses_Rivers_Bridges_Adelaide_Night_518904_1920x1080-16x9.jpg
Foto: Byen Adelaide.

Hva kan sør-Australia tjene på dette?

Vi er fortsatt tidlig i letefasen, og vet ikke ennå om det finnes olje og gass i området. De planlagte boreaktivitetene skal etter planen bare vare i kort tid, og det er derfor begrensede muligheter for leverandører på et så tidlig stadium.

For best å kunne forstå de potensielle fordelene kan vi sammenligne med andre steder hvor store funn bygget ut. Bass-stredet i nærheten av Melbourne og nordvest-sokkelen i Vest-Australia er to gode australske eksempler.

Norge er et annet godt eksempel på hvordan olje- og gassprosjekter har gitt store fordeler for samfunnet som helhet. Det er viktig å få fram at andre næringer, som fiske og turisme, fortsatt har gode vilkår i Victoria, Vest-Australia og Norge, side om side med – og ofte i nærheten av – olje- og gassutbygginger.

Australia og energiframtiden
Energi er viktig for alle sider av det moderne samfunnet: oppvarming, avkjøling, transport, boliger, belysning, mat, helse, og ressurser til industrien. Verden trenger med andre ord mye energi.

Målet vårt er å gjøre naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet – og i de neste 20-30 årene vil hydrokarboner fortsatt utgjøre en nødvendig del av løsningen i tillegg til økte investeringer i fornybar energi.

Uavhengig av hvilket scenario du ønsker å tro på, er det antatt at det vil være betydelig forskjell mellom tilbud og etterspørsel etter energi fram til 2040. Dagens beste prognoser viser at etterspørselen etter energi vil være større enn forsyningen fra planlagte og eksisterende felt, samtidig som produksjonen skrumper inn.

Det er derfor det er så viktig at vi forsetter å lete etter olje og gass – og det vil da være en fordel å gjøre dette i land som har strenge krav knyttet til miljø og sikkerhet.

Australia er en av verdens største eksportører av LNG, men oljeproduksjonen har vært i stadig nedgang etter toppnivået i 2000. Samtidig har Australia stadig større behov for oljebaserte produkter. I 2016-17 importerte Australia råolje, kondensat og raffinerte produkter til en verdi av om lag 24 milliarder australske dollar, sammenlignet med en eksport på bare 5,6 milliarder australske dollar i tilsvarende produkter.

Selv om vi investerer i fornybar energi, vet vi at verden vil fortsette å bruke olje i flere tiår framover. Realiteten er at eksisterende reserver ikke er nok til å møte framtidens behov.

Vi bruker en god del tid og ressurser på å beregne hvordan energiframtiden blir, og publisere det vi kommer fram til. Vi oppmuntrer deg til å lese rapporten Energy Perspectives rapporten for å forstå hvorfor vi må fortsette å lete etter olje. Klikk her for å lese rapporten Energy Perspectives.  

Australian Petroleum Production and Exploration Association