Skip to main content

Equinor i Australia

Equinor har vært til stede i Australia siden 2012 og har to letelisenser i Australbukta i sør og én letelisens på Australias nordvestlige sokkel, utenfor kysten av Western Australia. Vår miljøplan for Great Australian Bight brønn Stromlo-1 ble godkjent av myndighetene 18. desember 2019.

Les alt om miljøplanen for Australbukta her:

Bakgrunn og fokus på sikkerhet

Vi legger stor vekt på sikkerhet, miljøvern og bærekraft.

equinor-credit-einar-aslaksen-2001313.jpg

I Equinor har sikkerheten øverste prioritet. Vi støtter Paris-avtalen og FNs bærekraftmål. Vi vil gjerne forklare hvilken bakgrunn vi har, hvordan vi jobber, og hvor opptatt vi er av å drive en ansvarlig virksomhet i Australia.

Vi forstår at det er mange ulike syn på det å drive letevirksomhet i Australbukta. I løpet av de siste 18 månedene har vi sørget for bred involvering av samfunnet gjennom å holde mer enn 130 møter med organisasjoner og enkeltpersoner. Alle ønsker å forvisse seg om at arbeidet kan gjøres på en trygg måte. Samtidig er mange også interessert i de potensielle økonomiske fordelene som kan følge fra prosjektet, slik innbyggerne i sør-øst Australia har opplevd i flere tiår gjennom oljefeltene i Bass-stredet. I mer enn 40 år har vi boret trygt på norsk kontinentalsokkel og i andre områder over hele verden, der vanndybde og værforhold ligner på forholdene i Australbukta.

Vi vil kun gjennomføre borevirksomhet i Australbukta dersom vi kan gjøre det på en trygg måte, og med godkjenning fra myndighetsorganet NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority). Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å sikre at virksomheten vår er trygg, både for mennesker, lokalsamfunn og miljø.

Vi er verdens mest CO2-effektive olje- og gassprodusent, og vi jobber for å redusere utslippene våre enda mer. Vi har gode resultater på sikkerhet, som alltid har førsteprioritet hos oss.

I rapporten Energy Perspectives, oppmuntrer vi politikere, forbrukere og bransjen til å bidra til å redusere CO2-utslippene slik at vi kan nå klimamålene i Paris-avtalen. Vi mener overgangen til et mer bærekraftig energisystem går for sakte.

Vi gjør vår del ved å investere tungt i fornybar energi, slik som vindkraft og solenergi, og karbonfangst og -lagring.

Overalt hvor vi arbeider sørger vi for god beredskap, vi utfører strenge risikovurderinger av virksomheten, integrerer miljø- og samfunnsrisiko i planleggingen, og følger strenge standarder for utslipp til luft og økosystemer.

Vi har lang erfaring med virksomhet til havs i noen av de mest værharde omgivelsene på kloden, som i Norskehavet og utenfor kysten av Newfoundland, og vi bruker denne kunnskapen over alt hvor vi jobber i verden.

Vi vil kun drive virksomhet dersom den kan drives trygt.

Slik kontakter du Equinor i Australia

Fakta om våre lisenser i Australia

equinor_map_180225_01_Australia_updated_2019.jpg
Our permits in Australia

The Great Australian Bight

I juni 2017 ble Equinor operatør for og heleier av letelisensene EPP30 og EPP40. Disse lisensene dekker om lag 12.000 kvadratkilometer.

Australske myndigheter har tildelt 11 letelisenser i Ceduna sub-bassenget siden 2011. Hver lisens har et minstekrav til arbeid (f.eks seismiske undersøkelser og boring) som operatørene må utføre for å oppfylle betingelsene i lisensen. Equinor er operatør for to av disse lisensene. Vi planlegger å bore en letebrønn i henhold til vilkårene i lisensen, som er fastsatt av myndighetene i Australia og Sør-Australia.

Letebrønnen Stromlo-1 ligger 372 km sør for kysten, og 476 km vest for Port Lincoln. Kartet under viser forslaget til plassering av Stromlo-brønnen og alle de eksisterende brønnene i regionen.

Equinor-Ceduna-basin-distances-stromlo-map.jpg
Stromlo-1

Australias nordvestlige sokkel

I september 2019 ble Equinor tilbudt letelisens WA-542-P for en periode på seks år i første omgang. Equinor aksepterte lisensen i oktober 2019.  Blokken dekker om lag 4815 kvadratkilometer.

Tillatelse WA-542-P ble tildelt Equinor av National Offshore Petroleum Titles Administration (NOPTA) for en seksårsperiode, med et arbeidsprogram bestående av geologiske og geofysiske studier, utarbeidelse av seismiske data og nye 3D seismiske undersøkelser. 

equinor_map_licence_WA542P_Australia_v1.jpg
Permit WA-542-P

Første skritt: miljøplanlegging

GettyImages-port-adelaide-526094448.jpg
Foto: Getty Images

I henhold til australsk lov må en operatør utarbeide en miljøplan som er godkjent av myndighetsorganet NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) før selskapet kan starte petroleumsvirksomhet til havs.

En miljøplan er et omfattende dokument som beskriver alle tiltak som iverksettes for å unngå, dempe og styre miljøeffekter. En miljøplan vi kun aksepteres dersom vi kan vise at miljørisikoen og -effekten er redusert til et nivå som er "så lavt som praktisk mulig" (ALARP) og akseptabelt.

Vi har brukt to år på å utarbeide en miljøplan for leteboringen av Stromlo-1, som også omfatter samfinansiering av de mest omfattende grunnlagsundersøkelser av dypvannsmiljø og metocean-forhold (vind, bølger og strøm) i Australbukta som noen gang er utført.

Miljøplanen vår for Stromlo-1 ble godkjent av australske myndigheter 18. desember 2019.