Offentliggjøring av rapport om Equinors virksomhet i USA

9. oktober 2020 10:30 CEST | Sist endret 9. oktober 2020 10:35 CEST

I juni ga styret i Equinor ASA et utvalg ledet av statsautorisert revisor Eli Moe-Helgesen fra PwC i oppgave å gå gjennom selskapets USA-virksomhet, med et særlig fokus på den landbaserte virksomheten. Formålet med gjennomgangen har vært læring og forbedring og utvalget har nå levert sin rapport til styret.

– Vi har fått en grundig og kritisk rapport. Vi har hatt store økonomiske tap som følge av investeringer i USA. Dette er i hovedsak drevet av en ambisiøs vekststrategi og for optimistiske prisforutsetninger. I tillegg medførte den raske veksten i en periode omfattende kontrollutfordringer. Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere, og det er nå styrets og ledelsens ansvar å sikre at vi tar læring fra dette. Samtidig er det positivt at rapporten bekrefter at omfattende forbedringstiltak ble iverksatt da utfordringene ble kjent i 2014. Det gir et godt grunnlag for å følge opp de anbefalingene rapporten gir, noe vi allerede er i gang med, sier styreleder i Equinor, Jon Erik Reinhardsen.

Rapporten beskriver at Equinor hadde en vekststrategi i USA som førte til for lite fokus på verdiskaping og kontroll. Oppkjøpene som ble gjort på land i USA i perioden 2008 – 2011 var basert på for optimistiske prisforventninger og var ikke robuste da prisene falt fra 2014. Dette har gitt store økonomiske tap, og nedskrivninger i den landbaserte virksomheten på 9,2 milliarder dollar frem til utgangen av 2019.

Rapporten beskriver også hvordan den landbaserte virksomheten i USA opplevde omfattende utfordringer med støttesystemer innen blant annet regnskap, landadministrasjon og anskaffelser.

Utvalget har gjennomført over 120 intervjuer, og gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

Bilder av Jon Erik Reinhardsen og Eldar Sætre
Jon Erik Reinhardsen (t.v.), styreleder i Equinor, og konsernsjef Eldar Sætre.

Hovedfunnene i rapporten er:

Om Equinors landbaserte virksomhet i USA:

  • Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.
  • Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikobildet til denne virksomheten.
  • Ledelsen hadde begrenset erfaring innenfor landbasert virksomhet i USA og det var manglende kontinuitet i sentrale roller. Dette hadde en negativ påvirkning av selskapets oppfølgning og drift av denne virksomheten.
  • Siden 2014 er det iverksatt omfattende forbedringstiltak som også ble rapportert til styret. Dette har bidratt til at internkontrollen i USA i dag er vesentlig forbedret.

Om Internrevisjonsrapporter relatert til USA og internasjonal virksomhet:

  • Relevante funn og aksjoner fra internrevisjonsrapporter relatert til Equinors virksomhet i USA og internasjonale virksomhet for øvrig, er fulgt opp og lukket av selskapet, med enkelte unntak hvor forbedringsarbeid fortsatt pågår.

Utvalget har gitt Equinor anbefalinger innen tre hovedområder. Strategi og forretningsutvikling, virksomhetsstyring, risikohåndtering og internkontroll, og ledelse og kultur.

– Vi har pekt på klare svakheter og mangler ved internkontrollen tilbake i tid. Siden oppkjøpene i USA er mye endret i Equinor, men vi ser også at det fortsatt er rom for forbedring. Vi har derfor gitt noen anbefalinger, som har det til felles at de handler om hvordan Equinor foretar oppkjøp og integrerer nye enheter utenfor kjernevirksomheten, sier utvalgsleder Eli Moe-Helgesen.

Anbefalingene inkluderer blant annet mer systematisk læring fra investeringer og bygge på denne inn i fremtidig forretningsutvikling, sikre mer skreddersydde styringsmodeller, samarbeid på tvers og robuste styringssystemer for inngang i nye markeder, og sikre at ledere har rett kompetanse og kontinuitet i nøkkelroller.

Konsernsjef Eldar Sætre sier Equinor tar funnene i rapporten på stort alvor.

– Denne rapporten er tøff lesning for mange. Vi gjorde investeringer som ikke var robuste da markedet snudde, og vi burde ha avdekket kontrollutfordringene i den landbaserte virksomheten tidligere. Vår jobb nå er å ta læring og konkretisere oppfølgingen av anbefalingene for å sikre at vi ikke kommer i samme situasjon igjen, sier Sætre.

* * *

Equinor inviterer til pressekonferanse i forbindelse med fremleggelse av rapport om Equinors virksomhet i USA.

Tid: Fredag 9. oktober kl. 11.00.
Sted: Equinors kontor på Fornebu, Martin Linges vei 33.

Statsautorisert revisor og partner i PwC, Eli Moe-Helgesen, har ledet utvalget som har gjennomgått Equinors virksomhet i USA. Hun vil presentere rapporten og det vil gis kommentarer fra styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Du kan også følge pressekonferansen via webcast på www.equinor.com eller delta via Zoom ved å registrere deg på denne linken.

Relaterte sider og nedlastinger

Bilde fra et oljefelt i Bakken-området, Nord-Dakota
Oljefelt i Bakken-området, Nord-Dakota. (Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)