Skip to main content

Vi setter stor pris på alt det gode arbeidet leverandørene gjør for at selskapet vårt skal lykkes, og for deverdiene de skaper for våre samarbeidspartnere og kunder. For å forenkle samarbeidsprosessenhar vi samlet viktig informasjon, verktøy og lenker til dere på denne siden. 

Bruk knappene under for å hoppe direkte til seksjonen — eller bare scroll ned. 

Viktig melding: 16. mai 2018 endret Statoil ASA navn til Equinor ASA. Navneendringen støtter selskapets utvikling som et bredt energiselskap. Det vil ikke bli gjort noen endringer i selskapets strategi eller verdier, og vårt forhold til partnere og interessenter vil fortsette som før. Det betyr også at det ikke vil være behov for å endre eksisterende kontrakter, siden dagens juridiske enheter vil forbli de samme enhetene etter navneendringen. For mer informasjon om forslaget til navneendring henviser vi til vår informasjonsside

Vi inviterer til leverandørdager i 2018.  Få informasjon om våre aktiviteter på norsk sokkel og møt ledere innen anskaffelser, drift og prosjekter. 

Vi vet at leverandørene våre bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi tror at det å opprettholde gode relasjoner til leverandører med høy kvalitet vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid.

Vi har som ambisjon at vi vil samarbeide med de beste leverandørene, og vi forventer at våre leverandører holder et høyt nivå i løpet av kontraktsperioden. Vi er opptatt av å bruke leverandører som opptrer konsekvent i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar. 

Vi har som intensjon å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling i de samfunnene hvor vi har langsiktige utviklingsaktiviteter. Dette bidraget kan bestå i lokale innkjøp av varer og tjenester, direkte og indirekte lokal sysselsetting, lokal utvikling av infrastruktur og lokal kapasitetsutvikling.

Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre anlegg, realisere nye prosjekter og gi lokale ringvirkninger. 

Vi ønsker at «Kontinuerlig forbedring» skal være et felles mantra enten vi snakker om sikkerhet, teknologi, innovasjon, kostnader eller klima. Vi er opptatte av god samhandling med våre leverandører. Vår ambisjon er å være en åpen, tilgjengelig og lydhør aktør. 

Hva dere kan forvente av oss:

 • Vi skal være åpne om hvordan vi jobber, våre krav og fremtidige planer
 • Vi skal sikre balansert og rettferdig behandling for å oppnå en bærekraftig forsyningskjede
 • Vi skal være forutsigbare mot markedet og leverandørene

INNOVASJON MED EQUINOR—HAR DU EN IDÉ? 
Vi ønsker å komme i kontakt med institusjoner og selskaper, små og store, som kan hjelpe oss med å finne løsninger på konkrete forretningsmessige problemstillinger. Vi er alltid på utkikk etter ideer og løsninger for å forbedre og utvide vår virksomhet. 

Har du forslag til hvordan man kan bruke nye og innovative løsninger i vår virksomhet? 

Vi kartlegger potensielle leverandører gjennom jevnlige analyser av leverandørmarkedet, og ved hjelp av ulike kvalifiseringssystemer. Den viktigste metoden vi bruker er anbudskonkurranser.

Hvis du er interessert i å bli leverandør til Equinor, anbefaler vi at du registrerer informasjon om ditt selskap i kvalifiseringssystemene under. Registrering i disse databasene garanterer ikke at du blir leverandør til Equinor, men du vil gi våre innkjøpere informasjon som hjelper dem med å avgjøre om ditt selskap kan være egnet for vurdering.

 • Olje- og gassaktiviteter i Norge, Danmark og Øst-Afrika: Achilles Joint Qualification 
 • Generering og distribusjon av elektrisitet i Norge, Sverige og Danmark: Sellihca Qualification
 • Olje- og gassaktiviteter i Storbritannia og Nederland: First Point Assessment Ltd 
 • Olje-, gass- og vindaktiviteter i USA og Canada (oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms): ISNetworld 
 • Generering og distribusjon av elektrisitet, distribusjonsnett for gass, varme, kjøling, drikkevann osv. i Storbritannia: Utility Vendor Data Base 
 • Bygg- og anleggsaktiviteter i Norge: StartBANK

Alle våre leverandører må oppfylle våre minimumskrav, som inkluderer sikkerhet, sikring, bærekraft og offentlig registrering. For kontrakter som involverer høy risiko, vil også leverandørens styringssystem måtte kvalifiseres. 

Leverandører med kontrakter til en verdi av 7 millioner kroner eller mer må undertegne vår leverandørerklæring, som fastsetter minimumskrav til etikk, antikorrupsjon og helse og sikkerhet, og som forplikter våre leverandører til å respektere menneskerettighetene og fremme disse prinsippene hos sine egne underleverandører. 

Dersom du vil kontakte oss direkte, kan du bruke vårt skjema for leverandørkontakt

Du finner nedlastinger og ressurser lenger ned på siden.

Vår leverandørportal er et nettbasert verktøy som dekker ordre- og betalingsprosesser for materialer, tjenester, konsulenttjenester eller en kombinasjon av disse.

Leverandører logger seg på for å hente innkjøpsordrer eller for å sende dokumentasjon og fakturaer. Formålet med portalen er å effektivisere prosessene knyttet til ordrebehandling og betaling. 

Hva er leverandørportalen? 

 • Et nettbasert verktøy for leverandører der de kan kommunisere med oss.
 • En løsning som er godt tilpasset leverandører med middels stort transaksjonsvolum.
 • Portalen dekker innkjøpsprosessen       
 • Gir en mer strukturert prosess

Hvorfor bruke leverandørportalen? 

 • Lett å bruke
 • E-post for nye eller endrede innkjøpsordrer (PO)
 • En kanal for elektronisk samarbeid
 • Større betalingspresisjon
 • Trygg og pålitelig løsning 

Hvem kan bruke portalen?

Alle eksisterende leverandører til Equinor kan bruke portalen, men den er mest egnet for leverandører med 20-100 transaksjoner i måneden. 

Hvordan begynner vi å bruke portalen?

Ta kontakt med din kontraktskoordinator i Equinor og si at du ønsker å begynne å bruke portalen.

Our e-Sourcing portal is a web-based tool that covers the e-Sourcing and Manage agreement process for larger contracts.

Tenderers log on to collect published enquiry documents, perform Q&A sessions/clarifications and upload bid documents. Contiki e-Sourcing portal are also used in Framework agreement execution phase, for collaboration related to documents and communication.

WHAT IS THE E-SOURCING PORTAL? 

The e-Sourcing portal is a web portal that enables Statoil/Equinor and Tenderers/suppliers to communicate and collaborate online.

WHY USE THE E-SOURCING PORTAL? 

 • Download documents associated with requests
 • Register their interest or intent to bid
 • Ask for and receive answers to clarifications
 • Deliver bidding documents (upload/sharing documents)
 • Manage agreement

WHO CAN USE THE PORTAL?

Tenderers who receive invitation to participate in a e-Sourcing processes and/or suppliers that have an active contract(s).

Equinors eAuksjonsportal er et nettbasert forhandlingsverktøy.

Equinors mål om å øke bruken av eAuksjon er en del av vår digitale agenda. eAuksjon vil drive effektivitet og konkurransedyktige priser i vår bransje, uten å påvirke sikkerhet og kvalitet. eAuksjon som forhandlingsverktøy vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, både for kontrakter og innkjøpsordrer. Hver eAuksjon tilpasses anskaffelsen og leverandøropplæring utføres i forkant.

HVA ER eAUKSJONSPORTALEN?

eAuksjonsportalen er et webverktøy som gjør det mulig for Equinor og leverandører å forhandle i sanntid.

HVORFOR BRUKE eAUKSJONSPORTALEN?

 • Transparent og objektiv kommersiell forhandling med rask tildeling
 • Åpen og rettferdig mulighet til å forbedre innkjøpsrangeringen
 •  Effektiv – ingen reiseaktivitet
 • HMS og tekniske vektinger er inkludert

HVEM KAN BRUKE eAUKSJONSPORTALEN?

Kvalifiserte leverandører som mottar invitasjon til å delta i eAuksjon.

Helse, sikkerhet og sikring kommer alltid først for oss, uten unntak. Vi forventer at våre leverandører deler vårt mål om null skader.

Vi vil være bransjeleder på sikkerhet, sikring og karboneffektivitet, og vi tror at alle ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres. 

Siden sikkerheten hos leverandørene våre har stor betydning for vår egen, legger vi stor vekt på en godt utviklet sikkerhets- og sikringskultur og gode organisasjonsverdier i forbindelse med prekvalifisering av leverandører. 

Leverandørpersonell som har tilgang til Equinors eiendom eller systemer kan bli sjekket mot bestemte lister, som for eksempel sanksjonslister eller sikkerhetslister, for å sikre at vi følger nasjonale og internasjonale forskrifter om sanksjoner, anti-korrupsjon og andre sikkerhetskrav.

Som del av det internasjonale arbeidet for å bekjempe terrorisme, brudd på menneskerettighetene, hvitvasking og annen kriminell aktivitet, setter enkelte nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner både enkeltpersoner og enheter på en sanksjonsliste over såkalte "designated parties."

Det vil ofte være forbudt for et selskap som Equinor å gjøre forretninger med eller beskjeftige aktører som står på en sanksjonsliste. Videre kan slike aktører i noen tilfeller også representere en sikkerhetsrisiko for oss. 

Følgelig vil vi foreta en sikkerhetsvurdering av personell før det gis tilgang til selskapets eiendom, kontorer eller systemer gjennom en automatisk navnekontroll i forhold til oppdaterte versjoner av relevante sanksjonslister i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 

Etisk atferd er viktig for å drive en forsvarlig virksomhet, og vi ser på etikk som en integrert del av våre aktiviteter. Vi forventer en høy etisk standard fra alle som opptrer på våre vegne, og vi oppmuntrer våre forretningspartnere til å etablere etiske standarder som er forenlige med våre egne. 

Vi har nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon, også såkalt tilretteleggingsbetaling ("facilitation payments"). Vi vil følge all gjeldende lovgivning knyttet til antikorrupsjon og bestikkelser, og jobber aktivt for å sikre at bestikkelser og korrupsjon ikke forekommer i våre forretningsaktiviteter.

Vi tror på fordelene ved konkurranse, og vi vil alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte, både i forhold til konkurrenter, kunder og leverandører.

For å sikre trygge leveranser med jevn og høy kvalitet, er vi avhengig av at både enkeltpersoner og selskaper opptrer på en måte som sikrer etterlevelse, sikkerhet og kvalitet - hver gang.

Ledere i alle selskaper må ta ansvar for å innarbeide en god arbeidsmetode. Programmet for etterlevelse og lederskap tilbyr et kursløp som gir svar på disse problemstillingene, der det legges vekt på hvilken ledelse som kreves for å utvikle en verdibasert prestasjonskultur, styre risiko og bruke denne kunnskapen på framtidige leveranser.

Ved å se på de konkrete trinnene i etterlevelse- og lederskapsmodellen kan vi alle bidra til en tryggere arbeidsplass. Etterlevelse og lederskap er ikke en kortsiktig kampanje, det er måten vi jobber på.

viktig informasjon

Skal du reise offshore med helikopter?

Vår luftfartstjenester transporterer mer enn 300.000 passasjerer på norsk sokkel hvert år. En korrekt innsjekkingsprosedyre er avgjørende for å sikre en helikopterdrift som er effektiv og i rute.

Som passasjer er du ansvarlig for å kjenne til og følge gjeldende krav i Equinor når du skal reise offshore. Følgende informasjon vil hjelpe deg med å sikre en effektiv innsjekkingsprosess.

Viktig informasjon

Slik sender du leveranser til oss

Vi mottar et stort antall vareleveranser. Korrekt pakking og merking er viktig for å sikre effektiv håndtering og behandling.

Her er de spesifikasjonene du trenger for å sikre vellykkede leveranser til Norge og våre installasjoner på norsk sokkel.

VIKTIG INFORMASJON

Slik sender du faktura til oss

Alle fakturaer til Equinor må utstedes til riktig selskap i Equinor-konsernet, med korrekt adresse og fakturaadresse. Du finner riktig selskapsinformasjon på din innkjøpsordre (Purchase Order, PO).

Vi kan ikke behandle fakturaer som ikke inneholder korrekt informasjon (jfr. regnskapsloven).

Her er de spesifikasjonene du trenger for å sikre en vellykket fakturering.

* Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.