Skip to Content
no

Hvordan bli leverandør til Equinor

Slik oppnår vi et godt samarbeid

Vi vet at leverandørene våre bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi tror at det å opprettholde gode relasjoner til leverandører med høy kvalitet vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid.

Vi vet at leverandørene våre bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi tror at det å opprettholde gode relasjoner til leverandører med høy kvalitet vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid.

Vi har som ambisjon at vi vil samarbeide med de beste leverandørene, og vi forventer at våre leverandører holder et høyt nivå i løpet av kontraktsperioden. Vi er opptatt av å bruke leverandører som opptrer konsekvent i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar.

Vi har som intensjon å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling i de samfunnene hvor vi har langsiktige utviklingsaktiviteter. Dette bidraget kan bestå i lokale innkjøp av varer og tjenester, direkte og indirekte lokal sysselsetting, lokal utvikling av infrastruktur og lokal kapasitetsutvikling.

Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre anlegg, realisere nye prosjekter og gi lokale ringvirkninger.

Vi ønsker at «Kontinuerlig forbedring» skal være et felles mantra enten vi snakker om sikkerhet, teknologi, innovasjon, kostnader eller klima. Vi er opptatte av god samhandling med våre leverandører. Vår ambisjon er å være en åpen, tilgjengelig og lydhør aktør.

Hva dere kan forvente av oss:

 • Vi skal være åpne om hvordan vi jobber, våre krav og fremtidige planer
 • Vi skal sikre balansert og rettferdig behandling for å oppnå en bærekraftig forsyningskjede
 • Vi skal være forutsigbare mot markedet og leverandørene

Slik blir du leverandør til Equinor

Vi kartlegger potensielle leverandører gjennom jevnlige analyser av leverandørmarkedet, og ved hjelp av ulike kvalifiseringssystemer. Den viktigste metoden vi bruker er anbudskonkurranser.

Hvis du er interessert i å bli leverandør til Equinor, anbefaler vi at du registrerer informasjon om ditt selskap i kvalifiseringssystemene under. Registrering i disse databasene garanterer ikke at du blir leverandør til Equinor, men du vil gi våre innkjøpere informasjon som hjelper dem med å avgjøre om ditt selskap kan være egnet for vurdering.

 • Equinors foretrukne kvalifiseringssystem: Magnet JQS
 • Olje-, gass- og vindaktiviteter i USA og Canada (oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms): ISNetworld
 • Kartleggingssystem for mulige leverandører (ikke godkjent som kvalifikasjonssystem):
  • Generering og distribusjon av elektrisitet i Norge, Sverige og Danmark: U NCE
  • Olje- og gassaktiviteter i Storbritannia og Nederland: FPAL
  • Generering og distribusjon av elektrisitet, distribusjonsnett for gass, varme, kjøling, drikkevann osv. i Storbritannia: UVDB
  • Bygg- og anleggsaktiviteter i Norge: StartBANK

Alle våre leverandører må oppfylle våre minimumskrav, som inkluderer sikkerhet, sikring, bærekraft og offentlig registrering. For kontrakter som involverer høy risiko, vil også leverandørens styringssystem måtte kvalifiseres.

Leverandører med kontrakter til en verdi av 7 millioner kroner eller mer må undertegne vår leverandørerklæring, som fastsetter minimumskrav til etikk, antikorrupsjon og helse og sikkerhet, og som forplikter våre leverandører til å respektere menneskerettighetene og fremme disse prinsippene hos sine egne underleverandører.

Du finner nedlastinger og ressurser lenger ned på siden.

Nøkkelinformasjon for leverandører

Helse, sikkerhet og sikring

Helse, sikkerhet og sikring kommer alltid først for oss, uten unntak. Vi forventer at våre leverandører deler vårt mål om null skader.

Vi vil være bransjeleder på sikkerhet, sikring og karboneffektivitet, og vi tror at alle ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres.

Siden sikkerheten hos leverandørene våre har stor betydning for vår egen, legger vi stor vekt på en godt utviklet sikkerhets- og sikringskultur og gode organisasjonsverdier i forbindelse med prekvalifisering av leverandører.

Leverandørpersonell som har tilgang til Equinors eiendom eller systemer kan bli sjekket mot bestemte lister, som for eksempel sanksjonslister eller sikkerhetslister, for å sikre at vi følger nasjonale og internasjonale forskrifter om sanksjoner, anti-korrupsjon og andre sikkerhetskrav.

Som del av det internasjonale arbeidet for å bekjempe terrorisme, brudd på menneskerettighetene, hvitvasking og annen kriminell aktivitet, setter enkelte nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner både enkeltpersoner og enheter på en sanksjonsliste over såkalte "designated parties."

Det vil ofte være forbudt for et selskap som Equinor å gjøre forretninger med eller beskjeftige aktører som står på en sanksjonsliste. Videre kan slike aktører i noen tilfeller også representere en sikkerhetsrisiko for oss.

Følgelig vil vi foreta en sikkerhetsvurdering av personell før det gis tilgang til selskapets eiendom, kontorer eller systemer gjennom en automatisk navnekontroll i forhold til oppdaterte versjoner av relevante sanksjonslister i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Les mer om helse, sikkerhet og sikring i Equinor

Etikk og antikorrupsjon

Etisk atferd er viktig for å drive en forsvarlig virksomhet, og vi ser på etikk som en integrert del av våre aktiviteter. Vi forventer en høy etisk standard fra alle som opptrer på våre vegne, og vi oppmuntrer våre forretningspartnere til å etablere etiske standarder som er forenlige med våre egne.

Vi har nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon, også såkalt tilretteleggingsbetaling ("facilitation payments"). Vi vil følge all gjeldende lovgivning knyttet til antikorrupsjon og bestikkelser, og jobber aktivt for å sikre at bestikkelser og korrupsjon ikke forekommer i våre forretningsaktiviteter.

Vi tror på fordelene ved konkurranse, og vi vil alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte, både i forhold til konkurrenter, kunder og leverandører.

Etterlevelse og lederskap

For å sikre trygge leveranser med jevn og høy kvalitet, er vi avhengig av at både enkeltpersoner og selskaper opptrer på en måte som sikrer etterlevelse, sikkerhet og kvalitet - hver gang.

Ledere i alle selskaper må ta ansvar for å innarbeide en god arbeidsmetode. Programmet for etterlevelse og lederskap tilbyr et kursløp som gir svar på disse problemstillingene, der det legges vekt på hvilken ledelse som kreves for å utvikle en verdibasert prestasjonskultur, styre risiko og bruke denne kunnskapen på framtidige leveranser.

Ved å se på de konkrete trinnene i etterlevelse- og lederskapsmodellen kan vi alle bidra til en tryggere arbeidsplass. Etterlevelse og lederskap er ikke en kortsiktig kampanje, det er måten vi jobber på.

Skjematisk framstilling av vår modell for etterlevelse og lederskap
Vår modell for etterlevelse og lederskap

Aktsomhetsvurderinger i forsyningskjeden

Equinors menneskerettighetspolicy fastslår at vi skal ha en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger (due diligence). Her beskriver vi hva betyr dette i praksis.

Lær om våre aktsomhetsvurderinger