Cirrusskyer. Foto: Zara Walker. Unsplash

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCS og CCUS):

Vi lagrer karbon trygt under havbunnen. For alltid. 

Hvordan hindrer vi at CO2 slipper ut i atmosfæren og forsterker den globale oppvarmingen? Én løsning som det vil være stadig viktigere å utvikle, er fangst og lagring av karbon i bakken – bokstavelig talt sende det tilbake til dit det kom fra. Equinor er en foregangsbedrift innen denne teknologien, som på engelsk kalles CCS.

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, eller CCS/CCUS, er en viktig teknologi for utslippsreduksjon som kan brukes på hele energisystemet.

Hvorfor CCS?

CCS er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius. Det internasjonale energibyrået sier at vi må lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år om vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen.

20 år:

Vi har drevet teknologiutvikling i over 20 år.

40 prosjekter:

Vi er med på over 40 prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

1000 års CO2

Tusen års norske CO2-utslipp kan potensielt lagres under Nordsjøen.

Vi tar nå i bruk nye forretningsmodeller for å gjøre CCS mer kommersielt levedyktig i fremtidens avkarboniserte energisystemer.

Vi leder studier på vegne av norske myndigheter for å utvikle fullskala CCS i Norge. Konseptet innebærer å fange CO2 fra ulike industrier på land, transportere det med skip og injisere og lagre det permanent 1000–2000 meter under havbunnen.

Forskning, utvikling og innovasjon vil stå sentralt i utviklingen av nye energiløsninger til akseptabel pris. Vi fokuserer på muligheter som sikrer at olje og gass fortsatt vil være konkurransedyktig i lavkarbonfremtiden, og jobber med lagring og utnyttelse av CO2, avkarbonisering av naturgass gjennom hydrogenverdikjeder og transportløsninger med lavkarbondrivstoff. Vi utforsker også synergier mellom fornybare energikilder og olje- og gassverdikjeden.

Northern Lights—en ny forretningsmulighet   
for transport og lagring av CO2 

Sammen med Shell og Total utvikler vi infrastruktur på norsk sokkel for transport og lagring av CO2 fra ulike typer landbasert industri. Prosjektet kalles Northern Lights og innebærer å transportere flytende CO2 i rørledning til permanent lagring under havbunnen.

CO2 vil bli lagret inntil 2 km under havbunnen, trygt og permanent.

Northern Lights vil i første omgang ha en lagringskapasitet på ca. 1,5 millioner tonn CO2 per år.

Northern Lights er en del av det norske CCS-prosjektet i full målestokk. Fullskalaprosjektet omfatter fangst av CO2 fra industri i Oslofjordområdet (sement og energiutvinning fra avfall) og transport av flytende CO2 fra disse industriene til en landterminal på vestlandskysten. Derfra vil flytende CO2 bli transportert i rørledning til et lagringssted under havbunnen i Nordsjøen, hvor det lagres permanent.

Løsningen som vurderes, vil i første omgang ha en lagringskapasitet på ca. 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil det bli transportert med skip, injisert og lagret permanent 1000–2000 meter under havbunnen.

Dette er en unik løsning som gjør det mulig å håndtere store mengder CO2 – fra hele Europa – som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren.

Mongstad plant

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for utvikling av karbonfangstteknologi og et ledende kompetansesenter for karbonfangst.

TCM ligger ved et av Norges mest komplekse industrianlegg, som ligger på Mongstad i Hordaland. Mongstad huser verdens største teknologisenter for utvikling og testing av teknologi for karbonfangst. Anlegget kom i drift i 2013 og eies og drives av Gassnova (73,9 %), Equinor (operatør, 8,7 %), Shell (8,7 %) og Sasol (8,7 %).

Kunnskapen som høstes fra TCM-anlegget vil være et viktig bidrag til utvikling av karbonfangstteknologi.

CCS prosjektene våre

Vi har flere tiårs erfaring fra CCS-prosjekter av ulik størrelse, der teknologien er modnet fra forsknings- og utviklingsstadiet til drift. Dette gir oss en ledende posisjon der vi kan bidra til å gjøre karbonfangst og -lagring lønnsomt. 

Gjennom å dele forskning og kompetanse med forskningsinstitusjoner, akademia, andre selskaper og myndighetene bidrar vi også til videreutvikling av CCS globalt.  

Lagring av CO2 på norsk sokkel. Pågår
Vi gjennomfører nå en mulighetsstudie for lagring av CO2 på norsk sokkel på vegne av Olje- og energidepartementet..

Sleipner Vest. I drift siden 1996
Årlig fanger vi rundt 1 million tonn CO2 fra Sleipnerfeltet, som opereres av Equinor, i norsk sektor av Nordsjøen. Fanget CO2 lagres i et saltvannsreservoar 1 km under havbunnen.

Snøhvit LNG. Første CO2 injisert i  2008 
Det Equinor-opererte Snøhvitfeltet i norsk sektor av Barentshavet leverer gass til verdens første LNG-anlegg med CO2-fangst og -lagring.  

Algerie, In Salah. Oppstart i 2004
Gassfeltet In Salah er så langt det eneste prosjektet utenfor Norge der vi har bidratt til å fange og lagre CO2. Over tre millioner tonn CO2 ble lagret før prosjektet ble stanset i 2011 på grunn av kapasitetsbegrensninger i den geologiske strukturen.

Andre aktuelle nettsider om CCS

For å lære mer om CCS- og CCUS-teknologien, hvordan den fungerer, og hvordan den kan anvendes, se lenkene til aktuelle nettsider til her: