Equinor består av forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner.

Konsernsjefen 

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer. Anders Opedal er konsernsjef. 

Konsernfunksjonen for sikker og effektiv drift (COO)

COO har ansvar for konsernets forbedringsarbeid og for å fremme  effektiv drift på tvers av Equinors åtte forretningsområder. Funksjonen har også en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Equinor. COOs rolle er å fremme gjennomført langsiktig, sikker og effektiv driftsutvikling og verdiskaping. Jannicke Nilsson er konserndirektør for sikker og effektiv drift.

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO)

CFO har ansvar for konsernets finansielle funksjoner. Funksjonen sørger også for et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder gjennom aktiv interessentstyring.  Funksjonen er en pådriver for økt verdiskaping i Equinor og yter profesjonell støtte og rådgivning. Svein Skeie er konserndirektør for økonomi og finans.

Juridisk

Juridisk avdeling har det globale ansvaret for alle juridiske saker som relaterer seg til Equinor forretnings- og konsernvirksomhet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for å gi råd i alle juridiske saker og sikre at aktiviteter relatert til etikk og korrupsjonsbekjempelse er godt organisert og gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Styresekretariatet ligger også innenfor juridisk avdelings ansvarsområde. Avdelingen er en global organisasjon med ansatte på flere steder i og utenfor Norge. Juridisk avdeling ledes av juridisk direktør Siv Helen Rygh Torstensen.

Konsernkommunikasjon (CCOM)

CCOMs formål er å beskytte og styrke Equinors omdømme for å støtte selskapets arbeid med å nå strategiske mål. Funksjonen er ansvarlig for presse- og mediekontakt, internkommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og merkevarekommunikasjon. Den gir også råd til selskapets styre og konsernledelse i kommunikasjonssaker. Konsernkommunikasjon ledes av kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk.

Konsernrevisjon (COA)

Konsernrevisjonsfunksjonen har ansvaret for å revidere Equinors virksomhet for å sikre at den er underlagt hensiktsmessig styring og kontroll. Funksjonen har ansvar for å granske ulykker og misligheter og gjennomføre alle internrevisjoner i selskapet. Funksjonen gir bekreftelser, utfordrer dagens praksis og gir informasjon fra et uavhengig ståsted. Jon Arnt Jacobsen er direktør for konsernrevisjon.

Mennesker og organisasjon (PO)

Konsernfunksjonen for mennesker og organisasjon har et overordnet ansvar for personell og organisasjon i Equinor-konsernet. Funksjonen sikrer en enhetlig konsernstrategi for å oppnå en bærekraftig global utvikling for Equinor. Funksjonens rolle er å fastsette den strategiske retningen for funksjonen, fastsette standarder og mål for konsernet og arbeide for å oppnå stadig bedre driftsresultater. Ana Fonseca Nordang er direktør for konsernfunksjonen for mennesker og organisasjon.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP)

Markedsføring, midtstrøm og prosessering skal maksimere verdiskapingen i Equinors midt- og nedstrømvirksomhet gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Forretningsområdet har ansvar for å realisere verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som olje, naturgass og væskeprodukter. Markedsføring, midtstrøm og prosessering ledes av konserndirektør Irene Rummelhoff.

Utvikling og produksjon Norge (DPN)

Utvikling og produksjon Norge har ansvar for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Vi skal som operatør og partner forvalte ressursene på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at det skapes verdier for våre eiere, leverandører og det norske folk.

DPN består av resultatområdene drift nord, drift vest, drift sør og driftsteknologi og driftsstøtte. Partneropererte felt består av 10 felt. Utvikling og produksjon Norge ledes av konserndirektør Kjetil Hove.

Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI)

Utvikling og produksjon internasjonalt har ansvar for vår internasjonale utvikling og produksjon. Utvikling og produksjon internasjonalt ledes av konserndirektør Al Cook.

Teknologi, prosjekter og boring (TPD)

Teknologi, prosjekter og boring har ansvar for gjennomføring av prosjekter, boring av brønner og global støtte ved innkjøp. TPD er også ansvarlig for å utvikle Equinor som teknologiselskap. Forretningsområdet er organisert i følgende resultatområder:

  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Technology excellence
  • Prosjekter 
  • Boring og brønn 
  • Anskaffelser og leverandørrelasjoner

TPD ledes av konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Leting (EXP)

Leting forvalter Equinors globale leteportefølje og tar sikte på å posisjonere Equinor som et av de ledende leteselskapene i verden. Forretningsområdet arbeider for å sikre tilgang til nytt areal med stort potensial i tillegg til å sikre feltnær leting på norsk sokkel og i andre definerte områder.

Forretningsområdet sørger for effektive operasjoner innenfor leting, inkludert seismikk og boring av lete- og avgrensningsbrønner. Leting ledes av konserndirektør Tore Løseth.

Nye energiløsninger (NES)

Nye energiløsninger (NES) er et forretningsområde som gjenspeiler selskapets langsiktige mål om å utfylle olje- og gassporteføljen med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbon energiløsninger, som havvind, karbonfangst og lagring, og solenergi.

NES tar sikte på å gjøre dette basert på å kombinere Equinors kompetanse innen olje- og gass, prosjektleveranser og integrering av teknologiske løsninger.

NES skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder og se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi. NES ledes av konserndirektør Pål Eitrheim.

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI)

Teknologi, digitalisering og innovasjon vil bli etablert som et eget forretningsområde 1. juni 2021, og vil bli ledet av konserndirektør Carri Lochart.